Prawo, polityka

Komisja Europejska chce zakazać stosowania wszelkich pławnic do połowów na wszystkich wodach UE od dnia 1 stycznia 2015 r.

Chociaż istnieją już przepisy zakazujące stosowania pławnic do połowu pewnych migrujących gatunków ryb, praktyka ta w dalszym ciągu budzi zaniepokojenie w związku z przypadkowym chwytaniem w sieci ssaków morskich, żółwi morskich i ptaków morskich, które są w większości chronione na mocy prawa UE. Aby walczyć z obchodzeniem prawa, komisja wnioskuje o całkowity zakaz połowów z użyciem pławnic w UE, jak również zakaz posiadania pławnic na statkach rybackich. Ponadto w celu uniknięcia niejasności we wniosku doprecyzowano obecną definicję pławnic.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Połowy przy użyciu pławnic niszczą siedliska morskie, stwarzają niebezpieczeństwo dla dzikich gatunków morskich i zagrażają zrównoważonemu rybołówstwu. Jestem przekonana, że jedynym sposobem, by wyeliminować to raz na zawsze, są jasne zasady, które nie pozostawiają miejsca na interpretację. Musimy zlikwidować wszelkie luki prawne i ułatwić kontrolę oraz egzekwowanie przepisów przez władze krajowe. W ostatecznym rozrachunku zakaz przyczyni się też do zachowania środków utrzymania tych rybaków, którzy w ostatnich latach stosowali się do przepisów. Zakaz stanowi wyraźny sygnał, że nie będziemy dłużej tolerować żadnych nieodpowiedzialnych praktyk."

Pławnice to sieci rybackie, które mogą unosić się i być użytkowane na powierzchni morza lub na niewielkiej głębokości w celu łowienia gatunków pływających w górnej części słupa wody. Od 2002 r. stosowanie wszelkich pławnic, bez względu na ich rozmiar, do poławiania gatunków masowo migrujących, takich jak tuńczyk i włócznik, zostało zakazane w wodach UE.

Jednakże obecne ramy prawne UE wykazują niedociągnięcia i luki w przepisach. Mała skala działalności statków rybackich oraz fakt, że nie działają wspólnie w tych samych rejonach, ułatwia unikanie monitorowania, kontroli oraz właściwego egzekwowania prawa. Nadal odnotowuje się przypadki prowadzenia przez unijne statki nielegalnej działalności z użyciem pławnic, która była powodem krytyki dotyczącej przestrzegania przez UE odnośnych zobowiązań międzynarodowych.

Zakaz stosowania pławnic odpowiada celowi nowej wspólnej polityki rybołówstwa, polegającemu na ograniczeniu do minimum wpływu działalności połowowej na ekosystemy morskie oraz ograniczeniu w możliwie jak największym zakresie przypadkowych połowów. W zależności od priorytetów państw członkowskich Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) może być wykorzystywany do wspierania przekształceń zmierzających do całkowitego zakazu, pod warunkiem że spełnione są szczególne warunki.

Zgodnie z konkretnymi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, w których wezwano do przyjęcia moratorium na połowy gatunków pelagicznych wielkimi zestawami pławnicowymi (tj. dłuższymi niż 2,5 km), w Unii Europejskiej wprowadzono w latach 90. XX w. liczne przepisy w celu wdrożenia takiego zakazu stosowania wielkich zestawów pławnicowych.

Obecne przepisy UE dotyczące połowów z użyciem pławnic weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Zakazują one stosowania wszelkich pławnic, bez względu na ich rozmiar, w wodach UE, jeżeli używa się ich do poławiania gatunków masowo migrujących, takich jak tuńczyk i włócznik.

W Morzu Bałtyckim stosowanie pławnic oraz posiadanie na statkach jakichkolwiek sieci dryfujących zostało całkowicie zakazane od 1 stycznia 2008 r.

Mimo tych pełnych ram regulacyjnych nowe przepisy nie były w pełni respektowane. W związku z tym w kwietniu 2013 r. komisja opublikowała plan działania w sprawie przeglądu systemu UE dotyczącego połowów z użyciem pławnic oraz zleciła przeprowadzenie dwóch analiz Identification and characterisation of the small scale driftnet fisheries in the Mediterranean (Identyfikacja i charakterystyka połowów na małą skalę z użyciem pławnic w regionie Morza Śródziemnego) oraz Study in support of the review of the EU regime on the small-scale driftnet fisheries (Analizy pomocnicze przeglądu systemu UE dotyczącego połowów na małą skalę z użyciem pławnic) jak również konsultacji społecznych (zakończonych we wrześniu 2013 r.) na temat połowów krótkimi zestawami pławnicowymi w celu zapoznania się z tym sektorem rybołówstwa, dokonania oceny wpływu stosowania pławnic na gatunki chronione i objęte zakazem połowów oraz podjęcia decyzji, czy i w jaki sposób należy zmienić wdrażanie przepisów UE w sprawie połowów krótkimi zestawami pławnicowymi.

rel (Komisja Europejska)

-1 Do tematu wrócimy po wyborach
nowa Komisja, nowi ludzie, już bez zielonej propagandy sprzed roku.
16 maj 2014 : 09:41 Ryback Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter