Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę PortalMorski.pl Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, adres e-mail: , nr tel. (58) 667 70 58, NIP: 5840203765 , REGON: 190586840, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154544.
 2. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Portal Morski w ramach Serwisu internetowego portalmorski.pl,
  2. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną portalmorski.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
  3. Platforma Portal Morski – Zbiór podstron Serwisu internetowego portalmorski.pl, dostępnych pod adresem internetowym portalmorski.pl, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi prowadzenia Konta Ogłoszeniodawcy,
  4. Usługodawca – firma PortalMorski.pl Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, adres e-mail: , nr tel. (58) 667 70 58, NIP: 5840203765, REGON: 190586840, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154544,
  5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,
  6. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
  7. Ogłoszeniodawca – Usługobiorca wystawiający ogłoszenie za pośrednictwem Platformy Portal Morski w ramach Serwisu internetowego portalmorski.pl
  8. Procedura rejestracyjna – procedura umożliwiająca założenie konta koniecznego do korzystania z usług dostępnych na Platformie Portal Morski w ramach Serwisu.
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą na warunkach niniejszego Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
  10. Konto Ogłoszeniodawcy – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz za pomocą którego Usługodawca uzyskuje możliwość dodawania ogłoszeń.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych  osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności

§2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis portalmorski.pl, niezbędny jest komputer (lub inne urządzenie tego typu) oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy na Platformie Portal Morski w ramach Serwisu internetowego, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 3. Korzystanie z usług Platformy Portal Morski w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Portal Morski w ramach Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.
 7. Treści dostarczane przez Usługobiorców nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem Platformy Portal Morski w ramach Serwisu oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Platformy Portal Morski w ramach Serwisu lub jej poszczególnych elementów dla Usługobiorcy, w przypadku:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa oraz/lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. w przypadku działania przez Usługobiorcę Platformy Portal Morski w ramach Serwisu na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców;
 10. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  1. treść materiałów zamieszczanych przez użytkowników Platformy Portal Morski w ramach Serwisu,
  2. utratę danych zamieszczonych na stronach Platformy Portal Morski w ramach Serwisu,
  3. niedostępność Platformy Portal Morski w ramach Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych – a niżeli Właściciel – podmiotów,
  4. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług Platformy Portal Morski w ramach serwisu,
  5. przerwy w dostępie do Platformy Portal Morski w ramach Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  6. szkody poniesione przez użytkowników Platformy Portal Morski w ramach Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  7. problemy techniczne związane z korzystaniem z Platformy Portal Morski w ramach Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego portalmorski.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego portalmorski.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub korzystanie z usługi bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Platformy Portal Morski w ramach Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami, w stosunku do których Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Regulamin obowiązuje od: 24.05.2018.