Żegluga
30 września br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisałustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. obezpieczeństwie morskim.Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów art. 70 dotyczących kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych, które wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podstawowym celem uchwalenia ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej składających się na tzw. trzeci pakiet morski Erika III (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r.: w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (2009/15/WE), w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (2009/21/WE), w sprawie kontroli państwa portu (2009/16/WE), ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (2009/17/WE).

W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje wprowadzenie usprawnień funkcjonowania systemu wymiany informacji morskiej drogą elektroniczną (SafeSeaNet) na poziomie wspólnotowym, wprowadzenie nowego reżimu inspekcyjnego zwiększającego efektywność systemu inspekcyjnego, wdrożenie nowej bazy danych inspekcji (THETIS), zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla statków o niskim profilu ryzyka, ujednolicenie procedur powierzania obowiązków, współpracy, kontroli i nadzoru nad organizacjami upoważnionymi przez administrację do przeprowadzania inspekcji i przeglądów na statkach w imieniu państwa bandery oraz zapewnienie, poprzez wprowadzenie obowiązku certyfikacji jakościowej procedur operacyjnych administracji morskiej oraz obowiązku audytu Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że Polska jako państwo bandery spełnia wszystkie wymagania przepisów międzynarodowych.

Dodatkowo, oprócz pakietu dyrektyw Erika III, ustawa wprowadza szereg rozwiązań w zakresie szkolnictwa morskiego, nadzoru nad jachtami komercyjnymi i kwalifikacji ich załóg, nadzoru nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy, funkcjonowania służby morskiej asysty telemedycznej oraz odpowiedzialności finansowej za naruszenie przepisów ustawy i wynikających z niej przepisów prawa międzynarodowego i wspólnotowego dotyczącego bezpieczeństwa morskiego.
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter