Prawo, polityka

Dzisiaj, tj.  2.12.2014, rozpoczyna się nabór koncepcji projektowych w ramach nowej edycji programu współpracy transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Nabór projektów potrwa do 2 lutego 2015 r. W porównaniu z kończącą się unijną perspektywą – w nowej perspektywie beneficjentami pomocy będą mogły być też podmioty prywatne.

Będzie to dalszy ciąg programu współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2007-13, który będzie kontynuowany również w obrębie unijnej perspektywy 2014-20. – Program Region Morza Bałtyckiego umożliwia współdziałanie instytucji, również tych oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Aktywne zaangażowanie we współpracę wielu organizacji potwierdza, że rozwiązywanie wspólnych problemów jest istotnym elementem procesu integracji europejskiej i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego – mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Pomoc skierowana nie tylko do państw członkowskich UE

Jak przypomina MIR w opublikowanym komunikacie, oprócz Polski, w Programie BSR uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz trzy państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia i Rosja (wybrane regiony). Najważniejszym celem strategicznym programu BSR 2007-2013 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i integracji terytorialnej regionu Morza Bałtyckiego przez łączenie potencjałów ponad granicami. W latach 2007-2013 całkowity budżet Programu BSR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w wysokości 208 mln euro, został przeznaczony na projekty dotyczące innowacyjności, w zakresie poprawy dostępności obszaru, ochrony wód Bałtyku oraz konkurencyjności miast i regionów.

W latach 2014-20, zgodnie z informacjami MIR, Program BSR będzie się koncentrować na wspieraniu innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Ponadto zapewnione zostaną środki na finansowanie działań instytucji koordynujących realizację makroregionalnej Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, zatwierdzonej przez Radę Europejską w październiku 2009 r. Budżet wyniesie 264 mln euro z EFRR.

Beneficjenci: samorządy, jednostki badawcze, biznes…

MIR poinformował, że o ile Program BSR 2007-13 adresowany był przede wszystkim do władz krajowych, regionalnych lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, uczelni wyższych, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych realizujących zadania o charakterze publicznym, o tyle w gronie beneficjentów edycji na lata 2014-2020 mogą się znaleźć również podmioty prywatne. Nabory projektów w okresie 2014-20 będą dwuetapowe. Pierwszy nabór koncepcji projektowych będzie trwał od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter