Prawo, polityka

Z Inicjatywy Służby Celnej, w auli warszawskiej Wyższej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w środę 29 października odbyła się konferencja „Służba Celna dla biznesu”. Spotkanie poświęcone było współpracy celników z innymi inspekcjami granicznymi oraz potrzebom i spostrzeżeniom przedsiębiorców biorących udział w obrocie handlowym z zagranicą.

Konferencja zgromadziła blisko 400 osób z ponad 200 firm, organizacji branżowych czy instytucji badawczych. Zebrani wysłuchali prezentacji Służby Celnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Sanitarnej, poświęconych organizacji kontroli granicznych, stosowanym procedurom oraz proponowanym ułatwieniom.

Po prezentacjach rozgorzała dyskusja, w trakcie której zgromadzeni na sali przedsiębiorcy i eksperci zadawali liczne pytania dot. możliwości wprowadzenia dalszych uproszczeń i zwiększenia efektywności odpraw granicznych, zwłaszcza dla towarów spożywczych.

Wśród zgromadzonych znalazł się dr Tomasz Kubicki, prezes firmy Sea Logistics, i inicjator tzw. „Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych”. W swoim wystąpieniu dr Kubicki podkreślił, że przewlekłość odpraw znacząco zmniejsza atrakcyjność polskich portów. Wśród głównych problemów wymienił znacznie bardziej restrykcyjne podejście polskich służb, owocujące wydawaniem negatywnych decyzji już w przypadku drobnych błędów w dokumentacji czy oznakowaniu towarów, literówek etc., częstsze kontrole fizyczne towarów i nieelastyczny czas ich pracy.

Postulowanym przez dr Kubickiego rozwiązaniem jest systemowe i międzyresortowe uproszczenie procedur, połączone ze zmianą podejścia służb na bardziej pro-biznesowe, tak jak ma to miejsce w portach Europy Zachodniej.

Wśród proponowanych w dyskusji rozwiązań najczęściej pojawiał się pomysł honorowania certyfikatów AEO przez wszystkie służby kontrolne, zwiększenie zakresu spraw załatwianych droga elektroniczną – m.in. rozsyłania decyzji administracyjnych tą drogą oraz umożliwienie odpraw towarów bezpośrednio u klienta – poza ustalonymi punktami wwozu.

Większość przedstawicieli służb kontrolnych uznawała proponowane rozwiązania za niemożliwe do wdrożenia przy obecnym stanie prawnym i wskazywała na konieczność zmiany licznych ustaw i rozporządzeń, na których opierają się stosowane dziś procedury. Do tego jednak, jak twierdzą, konieczna jest wola polityczna parlamentu

A o tym, że warto walczyć o zmiany – przekonywał dr Kubicki – najlepiej świadczy fakt, że każdego tygodnia w obcych portach obsługiwane jest ok. 17 000 TEU polskich towarów, przeniesionych tam m.in. ze względu na zbyt skomplikowane procedury odpraw. Wpływy z opłat celnych generowanych przez te ładunki to ok. 30 mln złotych tygodniowo, które dziś zasilają budżety innych krajów.

***
Rada Interesantów Portu Gdynia została powołana w 1997 roku jako organ doradczy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W jej skład wchodzą przedstawiciele 32 przedsiębiorstw działających w porcie. Rada zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla rozwoju portu sprawach, a zwłaszcza w opracowywaniu strategii rozwoju, prowadzenia projektów inwestycyjnych czy polityki taryfowej. Umowa o współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia zakłada również możliwość prowadzenia wspólnych działań na rzecz budowy szlaków transportowych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania portu.

Rada Interesantów Portu Gdynia
 

1 1 1 1

Newsletter