Prawo, polityka

We wtorek, 19 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r., dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004. Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie jego przepisów dotyczących wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych po morzu lub wodach śródlądowych z portów położonych na ich terytorium oraz usług przewozu z państwa trzeciego do takich portów. Ponadto, państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia przepisów, określających sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia. Przy wdrażaniu rozporządzenia na grunt prawa polskiego przewidziane zostało wprowadzenie zmian w Kodeksie Morskim, prawie przewozowym, ustawie o żegludze śródlądowej oraz ustawie o usługach turystycznych. Ze względu na brak w transporcie morskim i wodnym śródlądowym urzędu centralnego (odpowiednika UTK lub ULC) projekt nowelizacji zakłada, że egzekwowaniem przepisów zajmować się będą właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. Ponadto, w ustawie wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami rozporządzenia 1177/2010 jest marszałek województwa. Za naruszenie przepisów nowego prawa grozi kara pieniężna, wymierzana przez właściwego dyrektora urzędu morskiego, urzędu żeglugi śródlądowej lub marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej - do równowartości 10 000 SDR (Special Drawing Rights – Specjalne Prawo Ciągnienia określane przez MFW, obecnie ok. 50 000 zł). (...)

0 źródło artykułu jest nieprawidłowe
źródło artykułu jest nieprawidłowe
prawdziwe źródło to:
[link usunięty]
20 marzec 2013 : 10:48 Guest | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter