Rybołówstwo

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Proponowane zmiany mają dostosować obecne przepisy do obecnych priorytetów strategicznych UE, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła:

"Wnioski, które dziś przedstawiamy, mają zagwarantować, że nasze przepisy w zakresie pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa będą dostosowane do potrzeb zielonej transformacji. Zmienione przepisy ułatwią i przyśpieszą udzielanie finansowania przez państwa członkowskie, bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag".

Konsultacje dotyczą proponowanych zmian w różnych zbiorach zasad pomocy państwa mających zastosowanie do sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, tj.: wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnym, wytycznych do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury, rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w rybołówstwie oraz rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa.

Komisja dokonała oceny obowiązujących przepisów mających zastosowanie do sektorów rolnictwa i leśnictwa, a także przeprowadza ocenę przepisów mających zastosowanie do sektora rybołówstwa. Zebrane informacje znalazły odzwierciedlenie we wnioskach będących przedmiotem konsultacji.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że przepisy będące przedmiotem kontroli funkcjonują prawidłowo i są zasadniczo adekwatne do potrzeb. Zaspokajają one wręcz w dużej mierze potrzeby odnośnych sektorów, a jednocześnie przyczyniają się do osiągania szerszych celów polityki UE, takich jak ochrona środowiska oraz zdrowie roślin i zwierząt, a także, bardziej ogólnie, zdrowie publiczne.

Jednocześnie ocena wykazała, że obowiązujące przepisy wymagają pewnych ukierunkowanych zmian, w tym doprecyzowania niektórych pojęć, dalszego usprawnienia i uproszczenia, a także dostosowań w celu dalszego odzwierciedlenia zmian rynkowych i technologicznych oraz obecnych priorytetów strategicznych UE, w tym w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu, strategii "Od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności. Ponadto przepisy wymagają dostosowania, aby umożliwiały państwom członkowskim szybkie wdrożenie zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz nowego Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA).

W związku z tym Komisja proponuje szereg zmian w poszczególnych zbiorach zasad, do których należą m.in.:

  • wytyczne do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Komisja proponuje wprowadzenie nowych kategorii pomocy, które Komisja będzie oceniać na podstawie wytycznych, np.: pomocy na zapobieganie porażeniu przez inwazyjne gatunki obce, ich kontrolę i zwalczanie, na zapobieganie nowo występującym chorobom oraz ich kontrolę i zwalczanie, a także pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt (chyba że są objęte wyłączeniem grupowym); ponadto w proponowanym projekcie wytycznych doprecyzowano i uproszczono zasady w wielu obszarach, np. w odniesieniu do pomocy na odnowienie floty rybackiej w regionach najbardziej oddalonych; ma to na zwiększyć czytelność projektu wytycznych, a tym samym ułatwić ich stosowania oraz zapewnić państwom członkowskim większą jasność, również w świetle zdobytych doświadczeń;
  • rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rybołówstwa: Komisja proponuje wyłączenie nowych kategorii środków pomocy, w szczególności pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt oraz pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych niektórymi niekorzystnymi warunkami pogodowym, z obowiązku zgłoszenia do zatwierdzenia przez Komisję;
  • rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa: Komisja proponuje aktualizację maksymalnych łącznych kwot pomocy de minimis, które mogą zostać przyznane przez państwo członkowskie na podstawie nowszych danych sektorowych.

Wnioski będące przedmiotem konsultacji i wszystkie szczegóły dotyczące konsultacji publicznych w odniesieniu do sektora rybołówstwa są dostępne tutaj.

Dalsze kroki

Niezależnie od rozpoczętych dziś konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnym oraz projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w rybołówstwie, a także projekt zmian rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa będą również omawiane na dwóch posiedzeniach z udziałem Komisji i państw członkowskich. Pierwsze z tych posiedzeń odbędzie się pod koniec okresu konsultacji, a drugie po wprowadzeniu zmian w projektach na podstawie uwag otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych. Projekt wytycznych będzie również przedmiotem dyskusji na wielostronnym spotkaniu z państwami członkowskimi, które odbędzie się pod koniec okresu konsultacji.

Dzięki temu uwagi do projektów wniosków Komisji będą mogły zgłosić zarówno państwa członkowskie, jak i inne zainteresowane strony.

Przyjęcie zmienionych przepisów jest planowane na koniec 2022 r.

Kontekst

W rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnym (ABER) oraz rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych w rybołówstwie (FIBER) pewne kategorie pomocy państwa, o ile spełniają określone warunki, uznaje się za zgodne z Traktatem i wyłącza z wymogu wcześniejszego zgłoszenia do zatwierdzenia przez Komisję.

Wyłączenie stanowi znaczne uproszczenie, które umożliwia państwom członkowskim szybkie przekazywanie pomocy, gdy spełnione są warunki ograniczające zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku. Dzięki tym zasadom duża część środków pomocy państwa wdrażanych obecnie przez państwa członkowskie nie wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję - na przykład w sektorze rolnym dotyczy to ok. 80 proc. środków pomocy państwa. Jest to zgodne z podejściem Komisji, zgodnie z którym należy skoncentrować się na większej i szybszej realizacji celów, a nie na elementach, które nie wnoszą wartości dodanej.

Zasady określone w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnym i rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych w rybołówstwie uzupełniają zasady określone w wytycznych mających zastosowanie do sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, w których określono warunki, na jakich Komisja ocenia, czy środki pomocy państwa nieobjęte wyłączeniem grupowym są zgodne z jednolitym rynkiem. Te dwa zbiory przepisów razem tworzą kompleksowy zestaw przepisów dotyczących przyznawania pomocy państwa w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Rozporządzenia de minimis wyłączają małe kwoty pomocy z zakresu kontroli pomocy państwa, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku. W związku z tym wsparcie de minimis może zostać przyznane bez wcześniejszego zgłoszenia do zatwierdzenia przez Komisję.

rel (Komisja Europejska)

Materiały:

Wspólna polityka rybna (WPR) 

Europejski Zielony Ład 

 
+32 Pierwsze spotkanie rybaków z ministrem rolnictwa w Cetniewie
Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Przybrzeżnego informuje, że zapowiadane wcześniej spotkanie z ministrem rolnictwa odbędzie się w czwartek 20 stycznia 2022 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie ( Władysławowo) . Omówione będą postulaty rybaków przybrzeżnych prezentowane na ostatnich blokadach dróg w Malechowie i Luzinie, szczególnie natychmiastowe uruchomienie środków pomocowych w związku z zakazem połowu dorsza. Wszystkich rybaków chętnych do wsparcia delegacji rybaków przybrzeżnych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu z ministrem odpowiedzialnym za polskie rybołówstwo. Zbiórka w Cetniewie o godzinie 11.
19 styczeń 2022 : 07:55 Darłowo | Zgłoś
+37 Sprawdzamy...
Czy rybacy małoskalowi- przybrzeżni zaproponują jutro ,ministrowi niezwłoczne wprowadzenie zakazu wieloletniego procederu połowu śledzi na ich tarliskach?
19 styczeń 2022 : 12:59 NowyRybacki | Zgłoś
+7 Należy rozliczyć ten zamordyzm i prywatę
No przyjacielu jesteś moim ulubieńcem . Ostatnie 10 lat to zamordyzm na zalewach . Maloskalowi politycznie po cichu zezwolili na przekop i baltic pipe bo ich Mareczek kasą i preferencjami okręcił-legenda o łódkach transportowych to hit. Te baranki miały przyzwolenie na walenie każdego ruszającego się śledzia, okonia sandacza bo i tak doskonale sobie zdawali sprawę ze jak inwestycja się zacznie to ich interesik się skończy i po 4 tysiące ton się już nie powtórzy z sezonu . Pozmieniali wszystko w papierach żeby tylko mieć dla siebie i rybę i kasę bo to cicha rekompensata na szybką dywersyfikację działalności . Kto był przy korycie to wiedział ze Mareczek kręci tematami z gazem czy wiatrem i jak zabrał się do infrastruktury to nagle rybacy oczy otworzyli że od samego początku ktoś nimi kręcił. Nawet was wkręcili żeby 6 mile za darmo oddać bo wam połowy paszowe małych cwaniaków wadziły . A nie , nie było za darmo tylko za 300 milionów z funduszu unijnych .
19 styczeń 2022 : 15:59 StaryRybacki | Zgłoś
+5 Cd
Teraz też robicie cyrk z kacykami politycznymi którzy a to raz postulują żeby zamknąć Bałtyk na 5 lat , a to nagle że połowy paszowe . Albo takimi którzy sami podwodnym Dronem zbadają szkodliwość działalności pgnig na zatoce puckiej czy nad szkodliwością usypiania sztucznych wysp na zalewach. Ja mam dla was dobrą radę . Przestańcie prywatę kręcić na spotkaniach . Przestańcie pchać się w stowarzyszeniach do koryta tylko po to żeby być bliżej bo się naoglądaliście jak inni sobie potrafili przy wódce załatwić a to etacik, a to przewodnictwo w gremiom doradczym i tak pilnowali czyjegoś interesu. Robicie wszystko żeby w tym kraju zawód rybaka był kojarzony z dziadami a nie ludźmi morza . Słabe to wszystko chociaż polaryzacja środowiska jest prowadzona po mistrzowsku . Brawo wy
19 styczeń 2022 : 16:31 StaryRybacki | Zgłoś
+21 Uwagi
Znowu nam cały rok przeleci bez konkretów bo oni uwagi będą zbierać ludzie !nie ma ryb nie ma pracy w morzu jakie uwagiiiii oni będą zbierać tu trzeba nas maloskalowych ratować a oni będą zbierać uwagi !!!
19 styczeń 2022 : 09:32 Knaga | Zgłoś
-20 Fundusz dla wszystkich
Wara od pieniędzy. Kasa jest dla wszystkich. Uwagi zbierane są nawet od samorządów. Nie będziecie tym rządzić
19 styczeń 2022 : 12:56 Urzednik | Zgłoś
+11 Fundusz
Sprawiedliwy to ty ?????,
19 styczeń 2022 : 13:20 Darek bałtyk | Zgłoś
0 Darus
Chciałbyś grubciu
19 styczeń 2022 : 16:06 Urzednik | Zgłoś
+22 Najważniejsze jest, że Wrona wyleciała z układu
Reszta jest już bardzo prosta, jutro zaczynamy i kończymy złodziejstwo rybackich pieniędzy/
19 styczeń 2022 : 14:09 Kapitan Morgan | Zgłoś
+3 Chciałbyś
Awansował a nie wyleciał. Teraz układa wszystko spod stołu
19 styczeń 2022 : 16:48 Urzednik | Zgłoś
+9 Cała pasza w zatoce
Co mają łowić przybrzeżni skoro kutry paszowe prowadzą rybołówstwo w takim rejonie i na taką skalę
19 styczeń 2022 : 14:09 Bogusław Poszewiecki | Zgłoś
+11 Cenzura
Tu wszystko jest pod kontrolą usuwają wszystko co im nie pasuje
19 styczeń 2022 : 14:27 Bogusław Poszewiecki | Zgłoś
+32 Brawo "Krótki"
Właśnie udało Ci się sprowokować tego *****a "sprawiedliwego"
Pierwszy krok - screen z portalu
drugi krok - zgłoszenie na policję hejtu w internecie
Za kilka dni powinniśmy się dowiedzieć co za śmieć pluje tu na rybaków i w dodatku obraża ludzi
19 styczeń 2022 : 19:26 marynarzyk007 | Zgłoś
-17 Kominiarka
Ja się wstydzić? Ciekawe czemu. A to franc. To że ty chodzisz w kominiarce bo wstydzisz się żebrów w departamencie to nie moja wina
20 styczeń 2022 : 07:37 Sprawiedliwy | Zgłoś
-2 Spotkanie
No i jak tam misie kiedy mi kaska wpłynie na konto? Potrzebuje tak ze 200 tys rocznie? Da radę? Halwa? Arti? Bambaryla?
20 styczeń 2022 : 13:06 Sprawiedliwy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter