Prawo, polityka

W dniach 22-23 września 2021 roku słoweńskie Brdo było gospodarzem zorganizowanego przez prezydencję słoweńską w Radzie Unii Europejskiej nieformalnego spotkania Rady UE ds. transportu i energii.

Jednym z punktów obrad była sesja dotycząca rewizji wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) z udziałem unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean. Podczas tej sesji zostało przedstawione Wspólne Oświadczenie Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na temat proponowanych przez Komisję Europejską (KE) scenariuszy rozwoju sieci TEN-T, w którym w szczególności podkreślono znaczenie kluczowych projektów transgranicznych łączących państwa V4, czyli Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

W opinii państw V4 rewizja rozporządzenia dotycząca sieci TEN-T powinna koncentrować się w pierwszej kolejności na dostosowaniu map sieci do obecnych priorytetów infrastrukturalnych poszczególnych państw członkowskich.

W celu podkreślenia znaczenia procesu rewizji sieci TEN-T dla rozwoju infrastruktury transportowej ministrowie ds. transportu państw V4 wskazali wspólne projekty, które powinny znaleźć się na mapie sieci TEN-T w wyniku rewizji. Są nimi:

• Via Carpatia - włączenie całości międzynarodowego korytarza drogowego do sieci bazowej TEN-T,
• rozwój linii kolejowych dużych prędkości w regionie państw V4,
• polski Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”,
• poprawa połączeń wodnych śródlądowych oraz żeglowności na Dunaju, Odrze i Łabie (w tym na rzece Wag).

Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Polska realizuje z sukcesem największy w swojej historii program inwestycyjny na sieciach transportowych, wykonując olbrzymi postęp zarówno w drogach, jak i na kolei. Przykładem tych działań mają być między innymi odcinki transgraniczne, jak Rail Baltica, Via Baltica czy łączące Polskę z Czechami elementy linii kolejowej E-65.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. Unia Europejska, aby przyspieszyć zakończenie budowy transeuropejskiej sieci transportowej, uprościła procedury wydawania pozwoleń. W przyjętych 14 czerwca przez Radę UE nowych przepisach o TEN-T doprecyzowano również procedury, których muszą przestrzegać promotorzy projektów, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń i zamówienia publiczne na projekty transgraniczne.

Transeuropejska sieć transportowa jest podstawą polityki transportowej UE i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Skuteczniejsze procedury przyspieszą jej rozwój i zapewnią bardziej sprawną i zrównoważoną mobilność osób i przedsiębiorstw w całej Europie. Przyjęcie dyrektywy przez Radę za prezydencji portugalskiej oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko, by móc zacząć z niej korzystać. W znacznym stopniu przyczyni się ona do ukończenia sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T – odpowiednio do 2030 r. i do 2050 r. – mówił w trakcie czerwcowych obrad Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady UE.

Do końca 2021 r. planowane jest przedstawienie przez Komisję Europejską propozycji aktualizacji rozporządzenia w sprawie sieci TEN-T.

LEW

Fot. Materiały prasowe Rady UE

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter