Prawo, polityka

W dniu 26 października Senat przyjął wiele ważnych zmian w podatkach, jak np. opodatkowanie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości przez spadkobierców. Osoby dziedziczące nieruchomość, wdowcy i rozwodnicy nie będą związani 5 letnim okresem po upływie, którego wolno było im sprzedać nieruchomość bez PIT. Teraz przepisy czekają już tylko na podpis Prezydenta i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Nowy termin sprzedaży nieruchomości przez spadkobierców

Ustawa w dalszym ciągu ma zawierać pięcioletni okres, po upływie którego nie trzeba się będzie rozliczać z fiskusem ze sprzedaży swoich nieruchomości czy praw majątkowych. Okres ten ma być jednakże różnie liczony w zależności od sposobu nabycia.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości czy praw majątkowych nabytych w drodze spadku, pięcioletni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości czy prawa majątkowego przez spadkodawcę. Obecnie jest to natomiast data śmierci spadkodawcy, czyli dzień, w którym prawo własności przechodzi na spadkobierców.

Warto podkreślić, iż w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat lub dłużej w chwili swojej śmierci, to okres posiadania przez niego nieruchomości będzie mógł zmniejszyć okres 5 letniego terminu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę bez obowiązku złożenia PIT.  

Zmiany dotyczące działu spadku

W życie wejdą również korzystne zapisy modyfikujące nabycie nieruchomości przy dziale spadku. Jak dotąd fiskus stał na stanowisku, iż osoba, która po dziale spadku nabyła nieruchomość na własność musi uwzględniać dwie daty nabycia: datę otwarcia spadku, w której nabywała ona część udziałów w nieruchomości oraz datę, w której stała się właścicielem pozostałej części nieruchomości. Przez tak skonstruowane zapisy spadkobiercy w efekcie musieli czekać ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości przez wiele lat.

Dotychczasowe stanowisko fiskusa nie było zgodne z poglądem sądów administracyjnych, które orzekały, że dział spadku nie zawsze oznacza nabycie. 

Takie rozwiązanie przyjęto w nowej ustawie, według której nie będzie stanowić nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

O podatku trzeba będzie jednak pamiętać, jeżeli przy dziale spadku otrzyma się więcej niż pierwotnie się należało.

Nowe koszty uzyskania przychodu

Nowa ustawa zakłada również, iż do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku zaliczać się będzie udokumentowane koszty nabycia/wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, a także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Rozwodnicy i dzielący majątek wspólny

W przypadku natomiast odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub praw majątkowych, pięć lat będzie się liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej a nie jak obecnie od dnia owdowienia lub rozwodu. Zmiana taka jest zgodna z obecną linią orzeczniczą sądów administracyjnych.

Wydłużony czas dla możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera tzw. ulgę mieszkaniową, która zwalnia od podatku dochód ze sprzedaży nieruchomości czy praw majątkowych, o ile uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe.

Obecnie wydatkowanie środków musiało nastąpić w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym zbyto nieruchomość/prawo majątkowe, w stosunku, do którego podatnik korzysta ze zwolnienia. 

Nowa ustawa wydłuża ten okres do 3 lat. Ustawa doprecyzowuje jednocześnie, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. 

Wprowadzona zmiana wyeliminowała wątpliwości, czy ulgą są objęte także umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości czy tzw. umowy deweloperskie, gdzie do zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność dochodzi już po upływie okresu na rozliczenie ulgi.

Nowością będzie też umożliwienie zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków na przebudowę, remont lokalu, poniesione jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem, ale pod warunkiem, że właścicielem takim zostanie przed upływem ustawowego terminu 3 lat.

Podsumowanie 

Podsumowując przepisy mające wejść w życie od 01 stycznia 2019 r. przewidują korzystne zmiany dla dziedziczących, wdowców i rozwodników. Osoby te będą miały możliwość szybszego zbycia nieruchomości niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy, małżonka lub rozwodu. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno będzie sprzedać nieruchomość bez PIT, w przypadku dziedziczenia będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę a w przypadku rozwodu od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Korzystnie zostanie również wydłużony termin do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Pozytywnie należy ocenić również zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodu nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorem jest asystentka Patrycja Giers.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter