Rybołówstwo

Komisja przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2022. Na podstawie tego wniosku państwa UE określą, ile ryb można będzie złowić w basenie morskim w odniesieniu do najważniejszych gatunków handlowych.

Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów w odniesieniu do szprota, gładzicy i przyłowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Komisja proponuje zmniejszenie uprawnień do połowów w odniesieniu do pozostałych stad objętych wnioskiem, aby poprawić ich zrównoważenie i pomóc odbudować inne stada, głównie dorsza i śledzia.

Zły stan środowiska Morza Bałtyckiego ma ogromny wpływ na lokalnych rybaków, których źródło utrzymania zależy od zdrowia stad ryb. Dlatego też Komisja dokłada wszelkich starań, aby odbudować te stada, a dzisiejszy wniosek jest odzwierciedleniem tego ambitnego celu. Jednak stan Morza Bałtyckiego jest powiązany nie tylko z rybołówstwem, dlatego każdy może dołożyć swoją cegiełkę, aby zapewnić długoterminowy, zrównoważony rozwój tego cennego basenu morskiego - powiedział Europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

W ostatnich latach europejscy rybacy, a także przedstawiciele sektora rybołówstwa i władze publiczne podjęli istotne wysiłki na rzecz odbudowy stad ryb w Morzu Bałtyckim. Tam, gdzie dostępne były pełne opinie naukowe, uprawnienia do połowów już ustalono zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w odniesieniu do siedmiu z ośmiu stad, co stanowi 95 proc. wyładunków ryb w ujęciu ilościowym. Jednak w 2019 r. naukowcy doszli do wniosku, że sytuacja jest gorsza niż wcześniej szacowano. W związku z tym konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu odtworzenia wszystkich stad i zapewnienia, by osiągnęły one lub utrzymały zrównoważony poziom, zgodnie z MSY.

Proponowane całkowite dopuszczalne połowy (TAC) opierają się na najlepszych dostępnych recenzowanych opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla regionu Morza Bałtyckiego, przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. W odniesieniu do dorsza atlantyckiego i śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego oraz łososia atlantyckiego Komisja zaktualizuje swój wniosek, gdy dostępna będzie odpowiednia opinia naukowa (oczekiwana w połowie września).

Dorsz

W odniesieniu do dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego Komisja proponuje utrzymanie poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu i wszystkich środków towarzyszących z uprawnień do połowów na 2021 r. Pomimo środków podejmowanych od 2019 r., kiedy to naukowcy po raz pierwszy zaalarmowali o bardzo złym stanie stada, sytuacja nie uległa jeszcze poprawie.

W odniesieniu do dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) przełożyła wydanie opinii naukowej na połowę września, a Komisja odpowiednio zaktualizuje swój wniosek. Ponieważ jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby stan stada się poprawił, Komisja proponuje już teraz utrzymanie zamknięcia tarliska. Proponuje również utrzymanie wszystkich środków towarzyszących we wschodniej części obszaru połowów, biorąc pod uwagę przewagę dorsza atlantyckiego na tym obszarze.

Śledź

Liczebność stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego utrzymuje się poniżej bezpiecznych granic biologicznych, a naukowcy czwarty rok z rzędu zalecają zaprzestanie połowów tego gatunku. W związku z tym Komisja proponuje zaprzestanie ukierunkowanych połowów i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów. Ich poziom Komisja zaproponuje na późniejszym etapie, ponieważ ICES nie jest obecnie w stanie dostarczyć wystarczających danych naukowych.

W odniesieniu do śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego Komisja proponuje zmniejszenie TAC o 54 proc. zgodnie z opinią ICES, ponieważ wielkość stada niebezpiecznie zbliżyła się do poziomu zrównoważenia. Zgodnie z opinią ICES Komisja proponuje zmniejszenie TAC dla śledzia w Zatoce Botnickiej o 5%, podczas gdy sytuacja śledzia w Zatoce Ryskiej pozwala na zwiększenie TAC o 21 %.

Gładzica

Chociaż opinia ICES pozwoliłaby na zwiększenie TAC, Komisja zachowuje ostrożność, przede wszystkim w celu ochrony dorsza, który jest nieuniknionym przyłowem w połowach gładzicy, jakie prowadzi się obecnie. W związku z tym Komisja proponuje utrzymanie TAC na niezmienionym poziomie.

Szprot

Podobnie jak w przypadku gładzicy opinia ICES dotycząca szprota pozwalałaby na podniesienie poziomu całkowitych dopuszczalnych połowów. Komisja zaleca jednak ostrożność i proponuje utrzymanie TAC na niezmienionym poziomie. Wynika to z faktu, że szprot i śledź są poławiane w ramach połowów wielogatunkowych, a TAC dla stada śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego należy ponownie znacznie obniżyć. Ponadto szprot stanowi gatunek drapieżny dla stad dorsza, które nie są w dobrym stanie.

Łosoś

ICES przełożyła publikację swojej opinii naukowej dotyczącej łososia na połowę września. Komisja odpowiednio zaktualizuje swój wniosek. Specjalna opinia ICES z kwietnia 2020 r. zawiera już informacje na temat czynników mających wpływ na te stada, wskazując na fakt, że celu MSY nie można osiągnąć w odniesieniu do wszystkich stad rzecznych łososia, jeżeli komercyjne i rekreacyjne połowy w obrębie stad mieszanych będą kontynuowane na obecnym poziomie.

Kolejne działania

Rada przeanalizuje wniosek Komisji, tak aby mógł zostać przyjęty na posiedzeniu ministerialnym w dniach 11–12 października.

Kontekst

Wniosek w sprawie uprawnień do połowów wpisuje się w przyjęte przez Unię Europejską podejście przewidujące takie dostosowanie poziomu połowów, aby do 2020 r. osiągnąć długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju – tzw. maksymalne podtrzymywalne połowy (MSY) – które zostały uzgodnione przez Radę i Parlament Europejski we wspólnej polityce rybołówstwa. Wniosek Komisji jest również zgodny z intencjami politycznymi wyrażonymi w jej komunikacie „Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2021 r.” oraz z wieloletnim planem zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim.

Więcej informacji

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY ustalającego uprawnienia do połowów na 2022 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

Pytania i odpowiedzi na temat uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2022 r.

rel (Komisja Europejska)

 
+118 Czy to naprawdę ich rajcuje ?
Informuję was, że mamy 27.08. 2021 r , a wy dalej piszecie "Wniosek w sprawie uprawnień do połowów wpisuje się w przyjęte przez Unię Europejską podejście przewidujące takie dostosowanie poziomu połowów, aby do 2020 r. osiągnąć długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju ...) Ponadto litewski klaun nadal wybiórczo używa opinii ICES-u do uzasadnienia wydawanych rekomendacji, gdyż nigdy nie zareagował na " najlepszą dostępną rekomendowaną opinię naukową Międzynarodowej Rady Badań Morza " z 2019 r, w której to zapisano, że to foki mają większy wpływ na zasoby niźli rybołówstwo .
27 sierpień 2021 : 12:17 balbin-a | Zgłoś
+41 Co się dziwisz, tak wygląda prawdziwy pożar w domu publicznym
Od wielu lat leczą bałtycki nowotwór wodą destylowaną więc pacjent umiera, nie wiedzą nic, nie wyciągają wniosków z faktów, szprot dla nich stanowi "gatunek drapieżny dla stad dorsza, które nie są w dobrym stanie". 9 września spotkanie z ministrem we Władysławowie i tam trzeba uruchomić tę ostatnią szansę dla wszystkich bałtyckich rybaków, których oskubała z ryb i pieniędzy zakłamana i pazerna mafia rybna.
27 sierpień 2021 : 14:17 Kolberger | Zgłoś
-2 A co na to litewski klaun ?
ICES zaleca zaprzestanie połowów łososi w Bałtyku
17 wrzesień 2021 : 08:10 balbin-a | Zgłoś
+44 Koniec łowienia na tarliskach
"Śledź
Liczebność stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego utrzymuje się poniżej bezpiecznych granic biologicznych, a naukowcy czwarty rok z rzędu zalecają zaprzestanie połowów tego gatunku. W związku z tym Komisja proponuje zaprzestanie ukierunkowanych połowów i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów." - no to chyba najwyższa pora zakończyć coroczną rzeź tarłowych śledzi na Zatoce Pomorskiej? To jest właśnie śledź zachodni, a Panowie ze Świnoujścia, Międzyzdrojów, Dziwnowa, do spółki z trałami z Kołobrzegu na nawet Władka co roku rżną do oporu śledzia w czasie tarła. Czy tak się zachowuje odpowiedzialny rybak? Najwyższa pora skończyć wiosenną rzeź śledzia na Zatoce Pomorskiej. Panie Ministrze, czekamy na męskie decyzje.
27 sierpień 2021 : 18:39 Gryf | Zgłoś
+24 Męskie decyzje ministrów
Ministrowie zrobią to co proponuje Bruksela, żaden minister nie odważy się dziś na podwyższanie połowów przy obecnej ruinie Bałtyku , tak że o podwyżce szprota na centralnym możemy już zapomnieć.
28 sierpień 2021 : 07:21 Zatokowy | Zgłoś
-9 Pewien?
Jesteś pewien? Ministrowie zawsze, od lat, zwiększają kwoty połowowe wbrew doradztwu naukowemu i stanowisku Komisji, za to w krótkowzrocznym interesie rybaków.
Wierzysz, że Ministrowie, zgodnie z opinią nauki i stanowiskiem Komisji wprowadzą całkowity zakaz połowów śledzia na zachodnim Bałtyku?
28 sierpień 2021 : 17:25 Gryf | Zgłoś
+18 Masz sklerozę czy udajesz głupka?
Przecież ministrowie już od 3 lat pilnują doradztwa ICES bo nie chcą brać odpowiedzialności za wykończenie Bałtyku swoimi wcześniejszymi decyzjami, a Komisja Europejska idzie dziś nawet po raz pierwszy w historii dalej i obniża rekomendacje połowowe poniżej doradztwa ICES i takie będą decyzje ministrów na jesień
28 sierpień 2021 : 17:51 Zatokowy | Zgłoś
-6 Zobaczymy
Poczekamy, zobaczymy. Wierzysz, że będzie zero śledzia na zachodzie?
28 sierpień 2021 : 18:41 Gryf | Zgłoś
+11 Mollmann już powiedział, "ocieplenie klimatu" zniszczyło dorsza
to dlatego '"Naukowcy" z ICES na papierze chcą ujednolicić katastrofę ekologiczną Bałtyku i forsują zakazy połowów dorsza i śledzia na zachodzie, bo jak by to wyglądało,że ocieplenie działa na wschodzie a na zachodzie nie działa, jakie są dorsze i śledzie na zachodzie zapytaj się rybaków, którzy tam łowią a nie słuchaj Mollmanna , który niedługo będzie mocno kwiczał za te naukowe machlojki.
28 sierpień 2021 : 18:47 Zatokowy | Zgłoś
-14 Czytałeś?
Przeczytałeś publikację, czy bezdurno powtarzasz relacje i komentarze dziennikarzy?
Link do nauki, nie komentarzy: nature.com/articles/s41598-021-93843-z
28 sierpień 2021 : 20:22 Gryf | Zgłoś
+17 Mollmann to ruski naukowiec, któremu wali się kariera naukowa, tragedia człowieka
Ruscy przeprowadzają eksperyment. Wzięli muchę, wyrwali jej jedną nóżkę:
- Mucha idi! - mucha idzie.
W raporcie piszą "po wyrwaniu jednej nogi mucha chodzi". Wyrwali jej drugą nogę:
- Mucha idi! - mucha idzie. W raporcie piszą "po wyrwaniu drugiej nogi mucha nadal chodzi". Wyrwali jej trzecią nogę:
- Mucha idi! - mucha idzie. W raporcie piszą "po wyrwaniu trzeciej nogi mucha chodzi". Wyrwali jej ostatnią nogę:
- Mucha idi! - mucha stoi.
- Mucha idi!!! - mucha dalej stoi. W raporcie piszą "po wyrwaniu wszystkich nóg mucha ogłuchła
28 sierpień 2021 : 22:19 Zatokowy | Zgłoś
+5 Bruksela coraz bardziej błyszczy w oczach rybaków
Niesamowicie pozytywną rzeczą jest ten jej niesamowity upór w dążeniu do odnowy stad ryb, co roku wymyślają coraz to nowe pomysły żeby tylko jak najszybciej odnowić zasoby na Bałtyku i wznowić działalność rybacką, jestem naprawdę pod wrażeniem bo wiem, że kiedyś to się musi udać.
27 sierpień 2021 : 19:01 Rybacki | Zgłoś
+37 Bruksela najbardziej błyszczy w oczach rosyjskich rybaków...
którzy nic sobie nie robią z opinii "najlepszych dostępnych recenzowanych opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza" choć Rosja jest jej członkiem, a tym bardziej nie uznają unijnych decyzji.
29 sierpień 2021 : 05:09 balbin-a | Zgłoś
-6 Wioskowy głupek
Gdzie jest nasz etatowy, wioskowy głupek z Ustki który jeszcze kilka tygodni temu, że nauka głupoty opowiada, bo na zachodnim Bałtyku wszystko jest OK, a tylko na wschodnim źle? Teraz na zachodnim ma być zero połowów dorsza i zero połowów śledzia, to jest dobry stan ekologiczny zbiornika?
28 sierpień 2021 : 17:29 Gryf | Zgłoś
+48 Nowy rozdział
Pierwsze co zrobię ,to składam wniosek o szprotę dla mojego przedziału do 12 metrów
Jak odmówią ,to do sądu, jak przegram to apelacja itd.....
Namawiam kolegów do składania wniosków na 2022 rok o szprotę
Dosyć płakania i słuchania tych bredni
Co to jest !!
Dorsz ochrona
Śledź zakaz
Flądra brak zbytu
Słodkowodne wytrzebione
A najgłupsze są te komentarze psełdofachowców,podpisujących się zut,gryf,zatoka ,itp...
Ja nie będę czekał aż zabraknie mi na chleb dla dzieci
29 sierpień 2021 : 10:42 tomasz podolski | Zgłoś
+3 Kolego
Daj namiary do siebie. Moj mail alojzyxerxes(małpa)gmail.com Jestem w tej samej sytuacji co Ty tylko ze do 15m długości
29 sierpień 2021 : 12:31 Marynarzyk | Zgłoś
+33 Co to ma być
Tomasz Podolski dokładnie. Nie pojęte jest to co się dzieje. Ryba na paszę ma zbyt, a na konsumpcję nie. Dorsza zmniejszyli, śledzia też, 300 % kontroli, a paszowce po 5 limitów łapią i śmieją się w twarz. Co to ma być. Rybołówstwo netowe upadło, teraz Co? Wszystko co większość z nas posiadało padło, a rząd co robi w tym temacie żeby nam pomóc? Nic...
30 sierpień 2021 : 04:24 Grzegorzmarkowski1985 | Zgłoś
+8 120dni
witam .. zniesc obowiazek 120dni polowowych .. pytam sie co mam lowic z kim isc w morze po co ...czemu tak ciezko ustalic podstawy ... wszyscy bronia swojego gornicy pielegniarki rolnicy .. co za ludzie w ministerstwach i pomyslec za taka polske ludzie gineli... raz jeszcze powtarzam ZNIESC OBOWIAZEK 120DNI POLOWOWYCH.
30 sierpień 2021 : 04:25 101 | Zgłoś
+14 120dni
Nie ma znaczenia czy masz 120dni czy nie postojówek ma nie byc
30 sierpień 2021 : 15:33 Knaga | Zgłoś
+5 No to panie ministrze
we wrześniu sobie "POROZMAWIAMY" !!!
30 sierpień 2021 : 16:10 Ukasz 007 | Zgłoś
-17 Dzisiejsze spotkanie z Ministerstwem
No to bombę szykuje na nierobów ministerstwo. A wygrał spotkanie Pan Radkowski. Podsumował wszystko bardzo dobrze. Gość zamiast płakać po prostu korzystał ze srodkow i rozsądnie je zainwestował
30 sierpień 2021 : 19:33 Rybakznikad | Zgłoś
-6 Dziwi?
Dziwi to kogoś? Od dawna wiadomo, że mądrzy skorzystają, a krzykacze wszystko przep... i do końca życia będą opowiadali bajki jak to unia, rząd i cały świat ich skrzywdził. Jak w życiu, będą wygrani i przegrani.
A w rządzie kończy się kasa, więc skończyło się rozdawanie na lewo i prawo kasy za nic nie robienie.
30 sierpień 2021 : 20:57 Gryf | Zgłoś
+52 Tyle w temacie.
Prawdziwsze byłoby stwierdzenie, że skorzystają ci z odpowiednimi dojściami, a to nie zawsze oznacza to samo.
31 sierpień 2021 : 03:38 balbin-a | Zgłoś
+19 Głowa do góry
Dojścia się już skończyły albowiem z układu wyleciał główny sworzeń, który go spinał.
31 sierpień 2021 : 06:54 Kapitan Morgan | Zgłoś
-15 Dojscia
Dopłaty się skończyły bo pan Artur szanowny biegał z pismem o odwołanie pana wrrrrrrr wiec sami wyciągnijcie wnioski dlaczego tak się dzieje nagle ministerstwo stanęło okoniem
31 sierpień 2021 : 07:08 Knaga | Zgłoś
-27 Nie
Dojścia to są do tego żeby dostać kasę, albo dostać jej więcej, ale co z nią z zrobisz to już rozum. Mądry nawet jak dostanie mało, to zainwestuje i skorzysta, głupi każdą ilość jaką dostanie przep... i dalej będzie narzekał jak mu źle i jak wszyscy go okradli.
31 sierpień 2021 : 07:57 Gryf | Zgłoś
+10 9 września godzina 13 w MIRZe spotkanie rybaków z ministrem Bartosikiem
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich rybaków, prezentowane będą działania ratunkowe dla polskiego rybołówstwa na najbliższe 10 lat w powiązaniu z propozycjami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
06 wrzesień 2021 : 15:25 Rybacki | Zgłoś
+6 Wątpliwości
Kolego naprawdę wierzysz w jakieś realne działania?
06 wrzesień 2021 : 19:48 Bartłomiej Granosik | Zgłoś
+14 Bartek, Ty nie masz wierzyć tylko działać
Wiarę zostaw dla Boga, Ty masz się teraz zebrać razem ze swoimi kolegami- bankrutami i masz ostro działać, masz ujawniać wszystkie patologie, instytucje i nazwiska, które doprowadziły Cię do ruiny, to tylko musisz wspólnie z rybakami zrobić a Kaczyński i Ziobro zrobią resztę, mają na to jeszcze całe 2 lata a szykuje się im 3 kadencja, nie załamuj rąk, nie płacz, tylko działaj bo inaczej Twoja żona i dzieci nigdy Ci tego nie wybaczą. Dlatego widzimy się 9 września na spotkaniu z ministrem.
07 wrzesień 2021 : 07:51 Zatokowy | Zgłoś
-4 Za co?
A z czego to będzie finansowane, jak Unia wstrzymała kasę dla Polski? Jeszcze się okaże, że jedyną szansą będzie powrót PO. Śmiać się czy płakać?
06 wrzesień 2021 : 19:57 Gryf | Zgłoś
-14 Unijne fundusze
Unia wstrzymała miliardy dla polski ma to związek z nieprzestrzeganiem praworządności w naszym kraju wiec nie ma co liczyć na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej mało tego na dodatek calkowity zakaz połowu dorsza i łososia wogule nie ma co liczyć na jakiekolwiek pieniądze z uni
02 wrzesień 2021 : 17:37 Knaga | Zgłoś
+10 Tak to będzie teraz wyglądało w nowej sytuacji
Komisarz stwierdził, że UE czeka przeprowadzenie dużej reformy wspólnej polityki rybackiej. - Jej pierwszym i głównym celem jest zapewnienie dobrobytu w sektorze rybackim, opartym na zrównoważonym, proekologicznym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Proponowane zmiany powinny polepszyć funkcjonowanie rybołówstwa, ale także zabezpieczyć zasoby rybne dla przyszłych pokoleń. W procesie zmian konieczne jest z jednej strony branie pod uwagę wskazówek świata nauki, ale także zadbanie o rozwiązania socjalne dotyczące osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa. Reforma opierać się będzie na zasadach regionalizacji oraz elastycznego decydowania, tak aby jedynie kluczowe decyzje dotyczące sektora rybackiego podejmowane były na szczeblu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. O szczegółowych rozwiązaniach decydować będą organy krajowe i regionalne państw członkowskich - mówił komisarz.
13 wrzesień 2021 : 18:58 Kapitan Morgan | Zgłoś
+12 Jak rząd Tuska i UE ratowali polskie rybołówstwo przed bankructwem, "Trójpolówka 2009"
"Plan Dostosowania Nakładu Połowowego Floty Poławiającej Dorsza”.
Nie jest jednak ważne jak się ten dokument nazywa, ale co w sobie
zawiera. Co więcej, dokument ten w swej zasadniczej części uzyskał
akceptację zarówno rybaków jak i Komisji Europejskiej.
Wydaje się, że środowisko rybackie, po dwóch trudnych latach
zrozumiało, że tylko zdecydowane działania mogą doprowadzić
polskie rybołówstwo do takiego stanu, w którym kwoty połowowe
będą wreszcie gwarantowały ekonomiczną opłacalność połowów,
a nie jak dotychczas zmuszać rybaków do wchodzenia w tzw. szarą
strefę. Co więcej, środowisko nie godzi się na dotychczas stosowaną
odpowiedzialność zbiorową i zdało sobie sprawę, że ograniczenie
wielkości czy też zdolności połowowej polskiej floty bałtyckiej jest
koniecznością. "
18 wrzesień 2021 : 11:27 Rybacki | Zgłoś
+4 Jak rząd Tuska i UE ratowali polskie rybołówstwo przed bankructwem, "Trójpolówka 2009"
"Wychodząc z powyższych przesłanek ustalono, że liczba
specjalnych zezwoleń połowowych na dorsza wydanych w roku
bieżącym będzie zależeć od wielkości kwoty narodowej przyznanej
Polsce na ten gatunek i wielkości indywidualnych kwot połowowych
zapewniających prowadzenie ekonomicznie opłacalnych połowów
przez jednostki należące do poszczególnych segmentów floty dorszowej. Wielkość tych indywidualnych kwot połowowych określono w
oparciu o posiadane dane eksploatacyjne i kosztowe poszczególnych
typów i wielkości jednostek oraz uzgodnienia ze środowiskiem rybackim. W przypadku segmentu największych kutrów, skupiających
głównie jednostki poławiające ryby pelagicznie, wielkość kwoty
dorszowej była określona na niższym poziomie niż wymagałaby
tego ekonomika połowów ukierunkowanych na dorsza. Przyjęto, że
w połowach tych jednostek dorsz stanowił jedynie przyłów, bądź był
poławiany w ograniczonych ilościach. Ilustruje to tabela 1"
18 wrzesień 2021 : 11:30 Rybacki | Zgłoś
+4 Jak rząd Tuska i UE ratowali polskie rybołówstwo przed bankructwem, "Trójpolówka 2009"
"Pozostała część floty, która nie uzyskała specjalnych zezwoleń
połowowych na dorsza, będzie musiała od połowów tego gatunku
powstrzymać się, otrzymując za to rekompensatę ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Ilość jednostek
objętych tymi rekompensatami przedstawia tabela 2.
Departament Rybołówstwa założył, że jednostki te otrzymując rekompensaty będą mogły również poławiać inne gatunki
ryb. Niestety, Komisja Europejska wykazała, że założenia te są
błędne i aby uzyskać rekompensaty z tytułu ochrony zasobów
dorsza jednostki muszą całkowicie powstrzymać się od połowów
w określonym przedziale czasu. Decyzję w tej sprawie podjęto na
spotkaniu Sekretarza Stanu Kazimierza Plocke ze środowiskiem
w dniu 29 stycznia br. w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni.
Przyjęto, że konieczne będzie całkowite wstrzymanie się od połowów ze względu na ochronę dorsza"
18 wrzesień 2021 : 11:34 Rybacki | Zgłoś
+1 Cały artykuł Karnickiego tutaj
rybackie.mir.gdynia.pl/files/WRstylut2009.pdf
18 wrzesień 2021 : 11:39 Rybacki | Zgłoś
+7 Mówisz o tej praworządności jak rząd Tuska fałszował dokumenty na prośbę Unii?
Niedługo maszynka do brukselskiego mięsa ruszy na maksa.
15 wrzesień 2021 : 19:00 Przybrzeżny | Zgłoś
+23 Idealny prezent ICESu na 100- lecie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
Ostatnia opinia ICES w sprawie Bałtyku to idealny prezent dla "naukowców" z MIR, nic lepiej nie podsumowuje ich wieloletniej, tytanicznej pracy pozorowania badań naukowych, które doprowadziły do zagłady biologicznej Bałtyku. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki skorzysta z okrągłej rocznicy MIR i w najbliższym czasie rozwiąże tego gdyńskiego pasożyta, który zrujnował wszystkich bałtyckich rybaków.
19 wrzesień 2021 : 07:14 Kolberger | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter