Prawo, polityka

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje ambitną propozycję Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ze strony Ministerstwa Energii w kontekście długoterminowej strategii UE w sprawie ograniczania emisji. 

PKEE popiera główne elementy proponowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a konkretnie:

• Szybką dywersyfikację i rozwój wytwarzania energii ze źródeł niskoemisyjnych, co doprowadzi do ograniczenia emisji CO2 w sektorze elektroenergetyki o 50% do 2040 roku;

• Ograniczenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do około 60% w 2030 roku. Produkcja energii elektrycznej z węgla spadnie znacząco z 130 TWh w 2020 roku do 75 TWh w 2040 roku;

• Wzrost udziału energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE do 27% całości w 2030 roku. Pełne wykorzystanie potencjału morskich farm wiatrowych i fotowoltaiki może zapewnić łącznie do 30 GW nowych mocy wytwórczych do 2040 roku;

• Budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW zaplanowanej na 2033 rok. Sześć bloków jądrowych ma zostać wybudowane do 2043 roku, o łącznej mocy około 6-9 GW. 

PKEE uważa, że ta strategia dobrze przystaje do długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej UE i jest znaczącym krokiem naprzód dla kraju wysoce uzależnionego od paliw węglowych w sektorze energetyki wytwórczej, mającego wiele miejsc pracy w regionach górniczych, w połączeniu z jednym z niższych poziomów PKB w Unii Europejskiej na mieszkańca.

Czytaj także:  Znaczące miejsce morskiej energetyki wiatrowej w Projekcie Polityki Energetycznej   

Realizacja tej ambitnej polityki będzie wymagała ponoszenia niesamowicie wysokich nakładów inwestycyjnych i PKEE ma nadzieję, że polska energetyka na realizację swoich celów otrzyma pomoc finansową w ramach negocjacji nad wieloletnią perspektywą finansową (MFF) i nadchodzącymi przepisami wykonawczymi, wdrażającymi mechanizmy kompensacyjne w ramach znowelizowanej dyrektywy EU ETS. Polskie spółki energetyczne będą się borykały z brakiem pieniędzy na inwestycje. Wybieglibyśmy poza najbliższe MFF i powiązali dyskusje o finansach z oczekiwaniami na rok 2050. Dlatego Polski Komitet Energii Elektrycznej popiera utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w ramach prac nad nową wieloletnią perspektywą finansową UE po 2020 roku. PKEE jest zdania, że komunikat Komisji zapoczątkowuje formalną dyskusję i zadanie na najbliższy rok. PKEE popiera realistyczny harmonogram – neutralność węglowa może być osiągalna dla EU w ujęciu średnim, ale nie w takim samym stopniu przez wszystkie kraje członkowskie o różnych strukturach paliw energetycznych. Końcowy pozostający procent emisji sektora energetyki będzie wymagał kompensowania i emisji ujemnych. Musimy oszacować ostateczne koszty I dostępność komercyjną takich rozwiązań (CCS, obszary leśne, kredyty międzynarodowe) oraz ceny, CO2 na półwiecze. 

PKEE popiera stopniową elektryfikację gospodarki Unii Europejskiej w obszarach niepodlegających dyrektywie EU ETS, w tym branż energochłonnych oraz sektorów transportu I budownictwa. Jednocześnie będzie minimalizowali wpływ środowiskowy sektora energetyki do roku 2050 poprzez stopniowe przekształcanie struktury paliw w kierunku niskoemisyjnym. Plany UE do roku 2050 muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania Polski. 

rel (Polski Komitet Energii Elektrycznej)

+2 Zadowolenie?
PKEE podobnie jak Polskie Towarzystwo Stomatologiczne poleca wszystko co ma polecać. Nie ma droższych inwestycji niż budowa elektrowni jądrowej czy morskie farmy wiatrowe (te ostatnie poza ograniczonym obszarem ławic są poza naszym zasięgiem finansowym). Niech PKEE nam odpowie dlaczego Niepodległa zrezygnowała z budowy lądowych farm które są kilkukrotnie tańsze? Dlaczego zlikwidowała mikroinstalacje fotowoltaiczne cofając systemy bonusów i zarżnęła prywatnych inwestorów?
27 listopad 2018 : 20:04 Mao | Zgłoś
0 bełkot:
Polski Komitet Energii Elektrycznej; Polityka Energetyczna Polski; Ministerstwo Energii; OZE; PKB; Projekt Polityki Energetycznej; MFF; EU ETS; Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej; CCS; … ja pier....!
27 listopad 2018 : 21:32 x | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter