Porty, logistyka

Europejska Organizacja Portów Morskich (European Sea Ports Organisation - ESPO) przedstawiła dzisiaj podczas specjalnego seminarium internetowego swoje piąte roczne sprawozdanie na temat środowiska.

"ESPO Environmental Report 2020" zawiera ponad 60 różnych wskaźników efektywności i jakości środowiskowej, takich jak 10 najważniejszych priorytetów środowiskowych portów europejskich, oraz dane dotyczące "zielonych" (ekologicznych) usług dla żeglugi (energia elektryczna z lądu, dostawy paliwa LNG i zróżnicowane środowiskowo opłaty portowe).

Jakość powietrza nadal jest najwyższym priorytetem środowiskowym portów, ponieważ jakość powietrza stała się kluczowym wyznacznikiem zrównoważonej działalności portowej i licencji portów na działalność. Zmiany klimatu stały się drugim priorytetem portów w 2020 r., znajdując się wśród 10 najważniejszych czynników po raz pierwszy w 2017 r. W 2020 r. siedem na dziesięć europejskich portów bierze pod uwagę zmiany klimatu przy opracowywaniu nowych projektów infrastrukturalnych.

O zagrożeniu wynikającym ze zmiany klimatu świadczy fakt, że 65 % portów europejskich podjęło kroki w celu wzmocnienia odporności istniejącej infrastruktury na zmiany klimatu, a ponad połowa badanych portów już poradziła sobie z wyzwaniami eksploatacyjnymi wynikającymi ze zmiany klimatu. Efektywność energetyczna (wcześniej nazywana zużyciem energii) jest trzecim najwyższym priorytetem po jakości powietrza i zmianie klimatu.

Hałas pozostaje ważnym priorytetem portów, ponieważ - jak zbadano - nadal podejmują one kroki w celu uniknięcia lub zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem z działalności portowej. Stosunki ze społecznością lokalną, które mają ogromne znaczenie dla portów, pozostają priorytetem, który w tym roku zajmuje piąte miejsce.

W 2020 r. porty kontynuowały wysiłki na rzecz zapewnienia większej przejrzystości, zaangażowania i odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych. Niemal wszystkie uczestniczące w badaniu porty (91 %) przekazują (komunikują) swoją politykę ochrony środowiska wszystkim zainteresowanym stronom, a 86 % z nich udostępnia ją publicznie na swojej stronie internetowej.

Jeśli chodzi o ekologiczne usługi dla żeglugi morskiej, w 2020 r. coraz większa część portów oferuje energię elektryczną z lądu dla cumujących w nich statków portów - odsetek świadczących taką usługę wyniósł w tym roku już 58 %.
Należy dodać, że z tej sumy 46 % tych portów dostarcza energię elektryczną wysokiego napięcia, która jest odpowiednia dla statków morskich. Kolejnych 40 % portów planuje zaoferować OPS (onshore power supply) w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jeśli chodzi o LNG jako paliwo okrętowe, to jedna trzecia portów udostępniła już bunkrowanie LNG, a to gazowe paliwo jest na razie dostarczane głównie przez ciężarówki (100 %) i barki lub zbiornikowce bunkrowe (34%).
Jednocześnie 57 % portów zapewnia zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty dla statków, które wykraczają poza normy regulacyjne, przy czym emisje do powietrza, zdawanie odpadów przez statki i czynniki związane ze zmianami klimatu są ważnymi celami tych zniżek.

Ponadto około dwie trzecie portów europejskich posiada certyfikat ekologiczny (ISO, EMAS, PERS EcoPorts), co - od 2013 r. - stanowi wzrost o 11 %. Z kolei 81 % portów utworzyło programy monitorowania środowiska, przy czym odpady są najczęściej monitorowaną kwestią.

Dążąc do dalszego zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności europejskiego sektora portowego oraz do zacieśnienia stosunków portów ze społecznościami lokalnymi, ESPO postanowiła publikować od 2016 r. roczne sprawozdanie na temat środowiska europejskiego sektora portowego.
Sprawozdanie dostarcza wysokiej jakości danych na temat efektywności i jakości środowiskowej portów i staje się punktem odniesienia dla decydentów politycznych i zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i przemysłu. W badaniach służących do opracowania tegorocznego sprawozdania uczestniczyło 97 portów.

"Tegoroczny raport środowiskowy ESPO pokazuje, że pomimo trudnych czasów, przez które przechodzą porty, zaangażowanie i wsparcie na rzecz środowiska nie zostało wstrzymane. Trzy najważniejsze priorytety środowiskowe nie są zaskoczeniem. [...] Porty nadal inwestują w zieloną infrastrukturę, taką jak energia elektryczna z lądu dla cumujących statków, oraz zwiększyły swoją przejrzystość wobec europejskich obywateli i społeczności lokalnych.
Będziemy musieli obserwować udział procentowy portów certyfikowanych systemem zarządzania środowiskowego (Environmental Management System), który nieco ostatnio spadł. ESPO zobowiązuje się zatem do dalszego pomagania portom w wykazaniu doskonałości w zarządzaniu środowiskiem poprzez certyfikację ECOPorts PERS, która jest jedyną dostępną na rynku normą środowiskową specyficzną dla portów.Cieszę się jednak, że próba (liczba zbadanych portów) wykorzystana do opracowania sprawozdania rocznego staje się większa. Chciałbym zachęcić wszystkich naszych członków do przyłączenia się do EcoPorts i uczynienia próby jeszcze bardziej kompleksową i reprezentatywną dla wszystkich morskich państw członkowskich UE" - mówi sekretarz generalna ESPO, Isabelle Ryckbost.

rel (ESPO)

Pełna treść raportu "ESPO Environmental Report 2020" - plik PDF do pobrania

 

1 1 1 1

Newsletter