Porty, logistyka

W dniu  23.12.2013 r. w Warszawie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA reprezentowany przez Krzysztofa Sadowskiego - p.o. prezesa zarządu i Pawła Adamarka – członka zarządu, podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”.

Inwestycja dofinansowana będzie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 60,3 mln PLN, przyznana wysokość dofinansowania wynosi 51 mln PLN. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności portu Szczecin-Świnoujście i zwiększy jego konkurencyjność w aspekcie obsługi transportu drogowego. Dzięki staraniom spółki będzie to już szósta inwestycja w porcie Szczecin-Świnoujście, która uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

- W obu portach systematycznie wzrasta liczba obsługiwanych pojazdów ciężarowych. Dlatego konieczne jest zwiększenie przepustowości dróg dojazdowych i wewnątrzportowych. W ostatnim czasie zakończyliśmy przebudowę infrastruktury drogowej w obu portach. Inwestycja, dla której dzisiaj uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 51 mln PLN ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stanowi kontynuację modernizacji infrastruktury dostępu do portów morskich od strony ich zaplecza. Budowa miejsc postojowych na wjazdach na poszczególne obszary portu w Szczecinie i Świnoujściu pozwoli na uporządkowanie ruchu kołowego, zwiększy bezpieczeństwo i jakość przeładunków oraz przyczyni się do poprawy konkurencyjności kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście – mówi Krzysztof Sadowski, pełniący obowiązki prezesa zarządu ZMPSiŚ SA.

W Szczecinie, w ramach zaplanowanej inwestycji, powstaną trzy place postojowe. Dla potrzeb samochodów osobowych przebudowany zostanie istniejący plac postojowy (wraz z budową nowych miejsc postojowych) przy ul. Bytomskiej – w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego ZMPSiŚ SA, a dla pojazdów ciężarowych – wybudowane zostaną miejsca postojowe w rejonie przeładunków drobnicowych oraz w rejonie przeładunków masowych. W Świnoujściu natomiast wybudowane zostaną dwa place postojowe dla pojazdów ciężarowych – na wjeździe do Portu Handlowego Świnoujście od strony wiaduktu przy ulicy Barlickiego oraz na Terminalu Promowym, przy ul. Duńskiej i Fińskiej. W ramach projektu , wybudowanych i zmodernizowanych zostanie łącznie 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha i liczbie miejsc postojowych 585, w tym dla pojazdów osobowych – 183 (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych).

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie dostępności nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej. Dzięki temu poprawi się przepustowość dróg dojazdowych i wewnątrzportowych oraz skróci czas obsługi ładunków w obrocie lądowo-morskim. Wzrośnie także bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzportowych, ze względu na skrócenie czasu przebywania i ilości samochodów ciężarowych. W aspekcie podniesienia bezpieczeństwa środków transportu i ładunków, warto podkreślić, że w ramach projektu na wszystkich placach wprowadzony zostanie monitoring pojazdów. Dzięki skróceniu czasu oczekiwania na załadunek/rozładunek samochodów, niewątpliwie poprawi się również komfort pracy kierowców. Na ten projekt należy spojrzeć także z perspektywy dalszego rozwoju portów.

- Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu i inwestycja w nowoczesne miejsca postojowe dla transportu kołowego to przede wszystkim zwiększenie potencjału przepustowości zaplecza kompleksu portowego Szczecin i Świnoujście. Projekt wpisuje się w realizowaną przez ZMPSiŚ strategię konsekwentnego i zrównoważonego rozwoju portów. W połączeniu z planowanymi inwestycjami od strony wody, przełoży się na wzrost przeładunków realizowanych w Szczecinie i Świnoujściu – dodaje K. Sadowski.

Wykonawca inwestycji wybrany zostanie w drodze przetargu konkurencyjnego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Prace budowlane rozpoczną się połowie roku 2014, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na rok 2015.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter