Inne

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na pierwszy stopień generalski i admiralski. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP podczas obchodów Dnia Podchorążego 29 listopada br. w Belwederze.

Na stopień generała brygady mianowano płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, natomiast na stopień kontradmirała - kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta - rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej.

Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 15 Pułku Czołgów. Umiejętności dowódcze zdobywał dowodząc kolejno: plutonem, kompanią i batalionem a doświadczenie dydaktyczne pracując jako nauczyciel akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2005–2008 Szef Logistyki Urzędu MON. W latach 2008–2012 zastępca rektora WAT a w kadencji 2012-2016 r. prorektor ds. wojskowych tejże uczelni. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Obrony Narodowej. Jest autorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii i ponad siedemdziesięciu innych publikacji, w których porusza zagadnienia związane z konfliktami zbrojnymi, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem sił zbrojnych i techniki wojskowej w neutralizacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Od roku 2016 jest rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej.

Komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht urodził się 01 października 1963 roku. Po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W marcu 1990 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych na ORP Hydrograf. Natomiast w 1993 roku skierowany został na studia specjalistyczne do Naval Amphibious School w San Diego (USA), które ukończył z wyróżnieniem rok później. W listopadzie 1996 roku objął stanowisko dowódcy ORP Hydrograf. W 1997 roku za osiągnięte wyniki w działalności rozpoznawczej w czasie ćwiczenia BALTOPS oraz wyszkolenie załogi, okręt pod jego dowództwem, uzyskał list gratulacyjny od Dowódcy 8. Grupy Lotniskowcowej admirała W. W Copelland Jr. 

W 1999 roku ORP Hydrograf, pod jego dowództwem, uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. W 2001 roku został wyróżniony odznaką „Wzorowy Dowódca”. Okręt pod jego dowództwem wniósł istotny wkład w uzyskanie przez grupę Okrętów Rozpoznawczych w 2001 roku miana najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP oraz wyróżnienie grupy Okrętów Rozpoznawczych Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. 

W maju 2002 roku, będąc dowódcą ORP Hydrograf, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej rozprawę doktorską. Już w grudniu tego samego roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, na stanowisko adiunkta. Zaangażował się w pracę naukową i dydaktyczną. W kwietniu 2005 roku wyznaczony został na stanowisko Kierownika Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2007 roku Ośrodek zmienił nazwę na Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Cały czas rozwijał się naukowo co spowodowało, iż w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. 

W latach 2010-2012 już jako prodziekan ds. nauki był odpowiedzialny za organizację działalności naukowej WDiOM oraz za inicjowanie i realizację współpracy Wydziału z kilkunastoma krajowymi i międzynarodowymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i badawczymi. Jest twórcą i redaktorem naczelnym „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”. Od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym okresie Wydział kierowany przez kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest inicjatorem utworzenia na WDiOM programu Szkolenia Wojskowego Studentów Cywilnych. Mimo wielu kierunków działalności cały czas podnosił swoje kwalifikacje i dbał o rozwój naukowy. Zwieńczeniem tej pracy było uzyskanie tytułu profesora, który otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2013 roku. 

Jest członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach społecznych między innymi w: Lidze Morskiej i Rzecznej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym. 

Za działalność służbową, naukową na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz działalność społeczną wyróżniony został m.in.: „Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę”, medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP”, medalem „Pro Mari Nostro”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Medale za Zasługi dla Policji”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” oraz medalem „90-lecia polskiej administracji morskiej”. Za kultywowanie tradycji Marynarki Wojennej oraz pamięci o poległych uhonorowany został przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego medalem „Płk. Bronisława Gembarzewskiego”.

Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht jest autorem blisko 200 artykułów, monografii oraz oryginalnych prac twórczych. Z dniem 23 stycznia 2015 roku decyzją ministra Obrony Narodowej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht został wyznaczony na stanowisko Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej.

rel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna)

+4 Pięknie
ilość admirałów w tzw Marynarce Wojennej przewyższa ilość okrętów zdatnych do użytku
27 listopad 2018 : 15:19 a | Zgłoś
0 Gość
Ten akurat gość w pełni zasłużył na awans. Ma zdrowe poglądy na wiele tematów. Piszę to bo kilkukrotnie miałem okazję z nim rozmawiać a jeszcze częściej słuchać. Podobnie wielu moich kolegów.
Gratuluje panie admirale.
28 listopad 2018 : 17:57 JMK | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter