Prawo, polityka

Dnia 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa obok wielu innych zmian przewiduje począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. także zmianę regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek. 

PCC od umów pożyczek – jak było do tej pory

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki wynosił 2% podstawy opodatkowania. Obowiązek podatkowy spoczywał na pożyczkobiorcy.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku pożyczki wspólnika do spółki osobowej stawka podatku wynosiła jedynie 0,5% podstawy opodatkowania. Tego typu umowa była bowiem traktowana nie jako samodzielna umowa pożyczki a jako zmiana umowy spółki.

W lepszej jeszcze sytuacji pozostawali wspólnicy spółki kapitałowej, którzy udzielili pożyczki swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Wówczas taka umowa w ogóle była zwolniona od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć trzeba, że podatek od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek było wyłączone także i w takim przypadku, w którym pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas podmiot taki traktowany był jako świadczący usługę finansową zwolnioną z VAT, która jednocześnie z mocy przepisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych była zwolniona od tego podatku.

Podatek trzeba było wpłacić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz złożyć deklarację PCC-3.

PCC od umów pożyczek – jak będzie 

Po dniu 1 stycznia 2019 r pozostaną w mocy zapisy ustawy przewidujące:

Stawkę 0,5% od pożyczki wspólnika do spółki osobowej,

Zwolnienie z pcc umów pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej,

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ustawodawca zdecydował się natomiast na wprowadzenie niższej stawki podstawowej dla umów pożyczek z 2% do 0,5%.

Art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej wskazuje, że:

„W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%, (…)”.

Ponad to, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wolne od podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3 będą wszystkie drobne pożyczki do 1 tys. złotych. 

Bez zmian pozostaną przepisy regulujące pożyczki w gronie najbliższej rodziny.

Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki udzielane między osobami należącymi do I grupy podatkowej - do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w której pożyczki udzielane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Powyższa kwota jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat.

Podsumowując

Nowe przepisy ustawy przewidują korzystne zmiany dla pożyczkobiorców. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek i depozytów nieprawidłowych spadnie do 0,5 %. Podatku nie zapłaci również osoba, która pożycza nie więcej niż 1000 złotych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka pcc ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie zostaną dokonane po wejściu w życie nowych przepisów tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.

Z zawieraniem umów pożyczek, które obecnie podlegałyby opodatkowaniu wg. stawki 2% warto zatem poczekać do stycznia 2019 r.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorem jest asystentka Patrycja Giers.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter