Inne

Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich, jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków niniejszym ustanawia „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we współpracy z: - Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, - Akademią Morską w Gdyni, - Akademią Morską w Szczecinie,  zwanych również „Partnerami”.

Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków pływających: 1) Wydziału Mechanicznego; 2) Wydziału Nawigacyjnego; 3) Wydziału Elektrycznego bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio akademii, którzy ukończyli studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.

Celem niniejszej nagrody jest wyróżnienie Najlepszego Absolwenta wg następujących kryteriów:   

1) wybitne umiejętności, kompetencje i cechy; 2) wyróżniające się rezultaty w pracy zawodowej; 3) istotny wkład w teorię, metody i / lub ich praktyczne zastosowanie; 4) wyróżniające się uczestnictwo w życiu społecznym; 5) oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów żeglugi morskiej. 

§1 KOMITET KONKURSU

1. Komitet składa się z 3 do 5 osób. W skład Komitetu wchodzą członkowie Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz osoby wybrane przez Zarząd Związku spośród Członków Związku.

2. Decyzja o ustanowieniu Komitetu i jego kształcie jest podejmowana przez Zarząd Polskiego Związku Zarządców Statków w drodze uchwały Zarządu podjętej przed ostatnim dniem marca.

3. Komitet jest asystowany przez Sekretarza wybranego przez członków Komitetu jak również 1-3 Obserwatorów nominowanych przez Partnerów. 

4. Mandaty członków Komitetu wygasają w dniu ceremonii uroczystości wręczenia nagrody [o której mowa w §8].

§2 NAGRODA

1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje:  a. nagrodę pieniężna w wysokości 10.000;- PLN; b. przyspieszoną ścieżkę do podpisania marynarskiej umowy o pracę u wybranego Członka Polskiego Związku Zarządców Statków; c. Dyplom Zwycięzcy. 

2. Każdy Kandydat [wg definicji zawartej w §5], który wziął udział w Etapie Drugim jak również czterech najlepszych Uczestników Zunifikowanego Postępowania Konkursowego [o którym mowa w §7] otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa.

3. W przypadku stwierdzenia przez Komitet wyróżniającego się poziomu wiedzy merytorycznej i praktycznej wśród Kandydatów [o których mowa w §5] bądź czterech najlepszych Uczestników Zunifikowanego Postępowania Konkursowego [o których mowa w §7 pkt 5], Komitet może zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej w formie nagrody pieniężnej lub pisemnej rekomendacji Komitetu.

§3 OGŁOSZENIE KONKURSU 

Komitet, w imieniu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz Partnerów, ogłasza Konkurs dnia 30 marca 2018 r.  

§4 REGUŁY PRZYSTĄPIENIA

1. Aby przystąpić do Konkursu, Absolwent powinien: a) złożyć abstrakt i CV do rozważenia przez Komitet do dnia 10 sierpnia b.r. wraz z opinią wydaną przez Dziekana lub zastępcę Dziekana. b) Wspomniane wyżej dokumenty w językach polskim i angielskim powinny być przedłożone w formacie pdf za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Komitet ogłasza liczbę osób zakwalifikowanych [zwanych „Uczestnikami”] do Etapu Pierwszego w dniu 17 sierpnia b.r., jak również datę i miejsce odbycia się tego etapu.

§5 ETAP PIERWSZY

1. Etap Pierwszy odbędzie się dnia 7 września b.r. w formie wypowiedzi ustnej przed Komitetem polegającej na udzieleniu trzech odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania. 

2. Komitet wybierze 5 najlepszych Uczestników-Zwycięzców Etapu Pierwszego [od tej chwili zwanych „Kandydatami”]. Nazwiska Kandydatów zostaną ogłoszone dnia 14 września b.r. 

§6 ETAP DRUGI

1. Etap Drugi odbędzie się dnia 5 października b.r. w formie rozmowy z Komitetem połączonej z zaprezentowaniem skutecznego rozwiązania losowo wybranego problemu z zakresu specjalizacji Kandydata.

2. Zwycięzca Etapu Drugiego i całego Konkursu zostanie ogłoszony dnia 5 października b.r.  

§7 ZUNIFIKOWANE POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

1. W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do Etapu Pierwszego nie przekracza 10 osób, Komitetowi przysługuje prawo do przeprowadzenia Zunifikowanego Postępowania Konkursowego.

2. Osoba zakwalifikowana do tego etapu od tej pory określana jest jako Uczestnik Zunifikowanego Postępowania Konkursowego. 3.  Zunifikowane Postępowanie Konkursowe przeprowadzane jest w formie jednego etapu składającego się z: a)  odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania; b) rozmowy przed Komitetem połączonym z zaprezentowaniem skutecznego rozwiązania losowo wybranego problemu z zakresu specjalizacji.   

4.  Zunifikowane Postępowanie Konkursowe przeprowadzane jest w dniu przewidzianym pierwotnie dla Etapu Pierwszego określonym na podstawie §5 pkt 1. 5. Nazwiska Zwycięzcy Konkursu oraz czterech najlepszych Uczestników Zunifikowanego Postępowania Konkursowego są ogłaszane najpóźniej w terminie przewidzianym pierwotnie dla Zwycięzców Etapu Pierwszego określonym na podstawie §5 pkt 2. 

§8 CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRODY

Ceremonia Wręczenia Nagród dla Zwycięzcy, Kandydatów-uczestników Etapu Drugiego i czterech najlepszych Uczestników Zunifikowanego Postępowania Konkursowego odbędzie się w ramach Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni [12 października 2018 r.].   

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia Zasad Konkursu – Komitet ma prawo do odrzucenia zgłoszenia/wydalenia Uczestnika/Kandydata z konkursu.

2. Jeśli liczba zgłoszeń do Etapu Pierwszego Konkursu spełniających wymagania zawarte w Preambule i Regułach Przystąpienia [§4 pkt 1] jest mniejsza niż 5, Komitetowi przysługuje prawo do odwołania Konkursu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter