Prawo, polityka

W dniu 28.08.2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniem projektu celem Ministerstwa Finansów jest uproszczenie systemu podatkowego oraz zastosowanie rozwiązań ułatwiających składanie rocznych zeznań podatkowych.

W ocenie Ministerstwa proponowane udogodnienia ograniczą do minimum aktywność podatnika w procesie sporządzania deklaracji podatkowej. Projekt przewiduje, że to Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. 

Z uwagi na liczne pytania, w kwestii planowanych zmian, kierowane do Kancelarii przez marynarzy lub pracowników lądowych uzyskujących dochody z zagranicy, przedstawiamy poniżej rozważania dotyczące wpływu ww. zmian na sytuację rozliczeniową ww. podatników.  

Obecnie obowiązujące przepisy

Aktualnie zgodnie z przepisem art. 45 ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość sporządzania zeznań PIT za niektórych podatników przez urzędy skarbowe. Zgodnie z przywołanym przepisem podatnicy uzyskujący dochody między innymi z zakładów pracy mogą złożyć, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wnioskowi o sporządzenie zeznania rocznego. Aktualnie podatnicy wraz ze złożeniem wniosku PIT-WZ zobligowani są do wskazania adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Obsługa wniosków PIT-WZ jest dokonywana w całości w formie elektronicznej, bowiem wnioski składane są za pośrednictwem Portalu Podatkowego albo systemu e-Deklaracje lub nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

Podatnicy wypełniając wniosek o dokonanie rozliczenia przez urząd skarbowy mogą także zawnioskować wnioskowania o 

1) uwzględnienie w zeznaniu:

a) sposobu opodatkowania indywidualnie, wspólnie z małżonkiem itp,

b) kosztów uzyskania przychodów

c) odliczeń

2) przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o sporządzeniu zeznania jest wysyłana na wskazany przez podatnika adres poczty elektronicznej. Jednocześnie zeznania sporządzane przez urzędy podatkowe są udostępniane w Portalu Podatkowym. Podatnikom przysługuje prawo do akceptacji lub odrzucenia zeznania podatkowego. Brak reakcji ze strony podatnika w zakresie akceptacji lub odrzucenia deklaracji rocznej w terminie złożenia zeznania PIT jest jednoznaczne z akceptację zeznania w całości i równoznaczne z jego złożeniem.

Rozliczenia podatkowe od 2019

Zgodnie z przyjętym projektem Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany w zakresie sposobu przygotowywania i składania zeznań podatkowych będą miały zastosowanie od rozliczeń dochodów za 2018 r., a zatem po dniu 01.01.2019 r.  podatnicy nie będą zobligowani do sporządzania deklaracji podatkowych we własnym zakresie. Zmiany w przepisach zakładają bowiem, że deklaracje roczne zostaną przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Po przygotowaniu zeznania rocznego zostanie ono udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym. 

Przygotowanie przez KAS deklaracji podatkowych nastąpi, zgodnie z założeniami w oparciu o informacje od płatników (m.in. pracodawców, zleceniodawców), a także na podstawie danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły. Dane przekazane przez podatnika będą dotyczyły przede wszystkim ulgi na dzieci zastosowanej w roku poprzednim. Dodatkowo KAS będzie bazował na danych znajdujących się w bazie danych Szefa KAS oraz rejestrach innych instytucji, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany w przedmiocie rozliczania PIT, będą podobnie jak dotychczas umożliwiały rozliczenie się przez podatnika indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zapoznanie się przez podatnika z przygotowanym przez KAS zeznaniem podatkowym będzie możliwe za pośrednictwem portalu podatkowego, gdzie zostanie udostępnione. Przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową zeznanie roczne będzie można:

1) zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

2) zmodyfikować i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Modyfikacja zeznania podatkowego będzie równoznaczna z koniecznością poprawienia przez podatnika błędów w zeznaniu podatkowym, co w praktyce może przysporzyć podatnikom wiele kłopotów. W trakcie modyfikacji zeznanie podatnik powiem będzie zobligowany do sprawdzenia zastosowanych przez KAS ulg i odliczeń podatkowych, co wymaga od podatnika bieżącej weryfikacji zmian w przepisach między innymi w zakresie warunków do skorzystania ulgi na dzieci czy wydatków na cele rehabilitacyjne itp. 

Ministerstwo Finansów wskazuje, iż w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 podatnik nie będzie musiał przejawiać żadnej aktywności, bowiem z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Rozwiązanie zaproponowane w projekcie przyjętym przez rząd oznacza dla wielu podatników brak realnej możliwości złożenia zeznania podatkowego po terminie. W przygotowanym przez KAS zeznaniu podatkowym podatnik będzie uprawniony do wskazania rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot nadpłaconego podatku. Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia zeznania, a nie jak dotychczas w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Ministerstwo Finansów zakłada, iż od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne także dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Dochody zagraniczne, a nowe zasady rozliczeń od 01.01.2019 roku

W założeniu do projektu wskazano, iż KAS przygotuje deklaracje roczne dla wszystkich podatników. Powyższe nie uwzględnia jednak faktu, iż wielu podatników uzyskuje dochody nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Rozliczenie zatem przygotowane przez KAS dla osób uzyskujących dochody w kraju i poza granicami będzie wadliwe. A zatem akceptacja przygotowanego PIT będzie oznaczała, iż podatnik złożył błędną deklarację podatkową, która będzie bezwzględnie wymagała korekty. 

Dodatkowo podkreślić należy, iż projektowane zmiany w ustawie nie będą obejmowały osób osiągających dochody wyłącznie z pracy wykonywanej poza granicami Polski, w tym marynarzy. Podatnicy posiadający rezydencję podatkową w Polsce świadczący pracę wyłącznie poza Polską nie będą objęci wprowadzanymi zmianami, gdyż nie znajdą do nich zastosowania projektowane przepisy w zakresie rozliczeń podatkowych.

Podsumowanie

Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawach podatkowych w dniu 24.09.2018 r. został skierowany do Sejmu. Jednakże zgodnie z pierwotnym założeniem zmiany w przedmiocie rozliczeń podatkowych mają obowiązywać już od dnia 01.01.2019 r. Zaproponowane rozwiązania bez wątpienia będą znacznym ułatwieniem dla podatników osiągających dochody wyłącznie w Polsce. 

Jeżeli chodzi o podatników uzyskujących dochody w Polsce i zagranicą, podatnicy Ci nie będą mogli zaakceptować przygotowanego przez KAS zeznania rocznego, gdyż będzie ono wadliwe m.in. z tego względu, iż zagraniczne podmioty nie będą przekazywały na bieżąco informacji o dochodach polskich marynarzy do KAS w celu rozliczenia podatku w Polsce za dany rok podatkowy. Z uwagi na powyższe przygotowane przez KAS zeznanie roczne nie będzie kompletne i prawidłowe, dlatego też będzie wymagało stosownej korekty.

Natomiast marynarze i inni podatnicy, którzy posiadając polską rezydencję podatkową i uzyskają w roku 2019 dochody tylko z pracy zagranicznej będą musieli rozliczać się we własnym zakresie tak jak dotychczas.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorem jest radca prawny Alicja Bożek.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

+1 Do tematu
cytuje z tekstu : Dodatkowo podkreślić należy, iż projektowane zmiany w ustawie nie będą obejmowały osób osiągających dochody wyłącznie z pracy wykonywanej poza granicami Polski, w tym marynarzy. Podatnicy posiadający rezydencję podatkową w Polsce świadczący pracę wyłącznie poza Polską nie będą objęci wprowadzanymi zmianami, gdyż nie znajdą do nich zastosowania projektowane przepisy w zakresie rozliczeń podatkowych.
Czyli jeżeli ktoś pływa u Niemca a mieszka w Polsce to rozumie ,że go to nie dotyczy ? ale czy musi składać jakieś potwierdzenie informacje podatkowe w Polsce odnośnie zatrudnienia?
03 październik 2018 : 07:22 Pytanie | Zgłoś
+2 Skoro pracuje u Niemca i jest to jedyny dochód a mieszka w Polsce
to po co ma składać cokolwiek? No chyba, że jest nadgorliwy to wtedy obowiązkowo należy złożyć.
03 październik 2018 : 09:07 a | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter