Prawo, polityka

W dniu 4 września 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.

Program jest dokumentem o charakterze operacyjno – wdrożeniowym realizujący cele zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) w odniesieniu do problematyki rozwoju portów morskich.
Celem głównym Programu jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter