Prawo, polityka

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek 8 bm. plany ułatwienia formalności celnych dla statków, mające na celu ograniczenie biurokracji, zmniejszenie opóźnień w portach i zwiększenie konkurencyjności sektora morskiego.

Obecnie spedytorzy i eksporterzy narzekają, że w przypadku podjęcia decyzji o przesłaniu towarów w Europie transportem morskim bliskiego zasięgu, uciążliwość procedur administracyjnych w portach powoduje dodatkowe koszty i znaczne opóźnienia – bywa, że statki czekają w portach na odprawę celną  wiele godzin, a czasami nawet dni. Powoduje to niższą atrakcyjność sektora przewozów morskich w porównaniu z innymi formami transportu, w szczególności z transportem drogowym. Dzięki nowemu wnioskowi KE  transport morski będzie napotykał mniej trudności administracyjnych, jego potencjał będzie zatem mógł zostać w pełni wykorzystany na rynku wewnętrznym UE i poza nim.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o rosnące zagęszczenie ruchu i wzrost zanieczyszczenia. Potrzebne jest pełne wykorzystanie potencjału żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i stworzenie tanich, przyjaznych środowisku rozwiązań eliminujących przewóz większej ilości towarów samochodami ciężarowymi po naszych zatłoczonych drogach. Proponujemy innowacyjne narzędzia służące do ograniczenia biurokracji i pomagające podnieść atrakcyjność sektora żeglugowego jako alternatywy dla klientów poszukujących możliwości przemieszczania towarów w całej UE”.

Komisarz ds. podatków i unii celnej Algirdas Šemeta stwierdził:„»Niebieski pas« wprowadzi jednolity rynek na morza. Proponowane środki będą bardzo korzystne dla żeglugi, ponieważ ograniczą koszty, uproszczą procedury administracyjne, ułatwią wymianę handlową i stworzą równe warunki konkurencji pomiędzy wszystkimi formami transportu. Jednocześnie uproszczeniu ulegnie praca organów celnych, przez co będą one mogły lepiej identyfikować ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz koncentrować się na ochronie naszych obywateli i przedsiębiorstw”.

W komunikacie pt.: „»Niebieski pas«, jednolity europejski obszar transportu w żegludze” sformułowano dwa kluczowe wnioski mające na celu ułatwienie formalności związanych z żeglugą poprzez wprowadzenie zmian w istniejącym Kodeksie Celnym (CCIP, przepisy wykonawcze Kodeksu Celnego).

1. Złagodzenie formalności celnych dotyczących przewozów wewnątrz unijnych

Przedsiębiorstwa żeglugowe, obsługujące regularne połączenia w ramach UE i transportujące głównie towary unijne, mogą już korzystać z prostszych procedur celnych (w ramach procedur stosowanych w odniesieniu do regularnej linii żeglugowej). Nowe propozycje, przedstawione przez Komisję w czerwcu 2013 r., zmodernizują status tych regularnych linii żeglugowych tak, by procedury te uległy przyśpieszeniu i stały się bardziej elastyczne. Czas na konsultacje dla państw członkowskich zostanie skrócony z 45 dni do 15 dni. Przedsiębiorstwa będą też mogły ubiegać się wcześniej o zezwolenie państw członkowskich, w których być może będą chciały w przyszłości prowadzić działalność, aby zaoszczędzić czas, gdy taka możliwość się pojawi.

2. Złagodzenie formalności celnych dla statków zawijających do portów państw trzecich

Prawie 90 proc. statków przewozi jednocześnie towary unijne i nie unijne i zawijają one często zarówno do portów unijnych, jak i nie unijnych, np. w Norwegii, Afryce Północnej i Rosji. W odniesieniu do tych statków Komisja proponuje znaczne usprawnienie procedur celnych poprzez wprowadzenie systemu, dającego możliwość odróżnienia przewożonych towarów unijnych (które należy szybko zwolnić) od nie unijnych (które muszą zostać poddane właściwym procedurom celnym).

W tym celu Komisja przedstawi przed końcem br. wniosek w sprawie stworzenia zharmonizowanego elektronicznego zgłoszenia ładunku. Ten nowy „e-Manifest” umożliwia podanie organom celnym przez przedsiębiorstwo żeglugowe we wszystkich manifestach (wewnątrz unijnych i spoza UE) informacji na temat statusu towarów.

Oczekuje się, że te dwa środki spowodują, iż „Niebieski pas” zostanie wdrożony do 2015 r.

1 1 1 1

Newsletter