Prawo, polityka

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Rezolucja MSC.290(87) IMO z dnia 21 maja 2010 r., wprowadzająca poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, SOLAS 1974.

Poprawki te (nowe Prawidło 3-10 w Rozdziale II-1) dotyczą stosowania opartych na celu standardów konstrukcji (Goal Based Standards) w odniesieniu do nowobudowanych masowców i zbiornikowców olejowych o długości150 m i większej.

Zgodnie z nowymi zasadami statki te powinny być zaprojektowane i zbudowane tak, aby przez cały cykl swojego życia określony w projekcie, właściwie obsługiwane i utrzymywane, były bezpieczne i przyjazne dla środowiska, zarówno w stanie nieuszkodzonym, jak i w określonych stanach uszkodzenia.

Nowe standardy konstrukcyjne będą obowiązywały dla statków, których kontrakt na budowę podpisano w dniu 1 lipca 2016 r. lub po tej dacie, których stępkę położono w dniu 1 lipca 2017 r. lub po tej dacie, lub które zostaną przekazane do eksploatacji w dniu 1 lipca 2020 r. lub po tej dacie.

Poprawki do konwencji zobowiązują uznane towarzystwa klasyfikacyjne do dokonania weryfikacji swoich Przepisów klasyfikacyjnych i doprowadzenia ich do zgodności z przyjętymi standardami, a następnie przesłania do IMO w celu poddania audytowi weryfikacyjnemu przez grupę niezależnych ekspertów powołanych przez IMO.

Polski Rejestr Statków dokonał samooceny swoich Przepisów i uznał, że spełniają one wymagane standardy IMO (zasadniczą część Przepisów stanowią Wspólne przepisy konstrukcji IACS, tzw. Common Structural Rules). W grudniu 2013 r. Przepisy PRS zostały przesłane do IMO do weryfikacji. Opinia IMO w tej sprawie spodziewana jest do końca 2014 r., a raport z pracy ekspertów weryfikujących zostanie przekazany w połowie 2015 r. na 95 sesję MSC IMO do zatwierdzenia.

Poczynając od wyżej podanych dat nowobudowane statki, otrzymujące certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z konwencją SOLAS, będą budowane wyłącznie w oparciu o wymagania uznanych towarzystw klasyfikacyjnych, których przepisy zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez IMO.  

PRS

 

1 1 1 1

Newsletter