Porty, logistyka

Rada Ministrów podjęła przedłożoną przez MTBiGM uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu".

Podstawowa zmiana dotyczy wydłużenia okresu finansowania budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu o rok, tj. do końca 2014 r. Chodzi o dostosowanie wydatkowania środków przewidzianych na realizację programu do realnego przebiegu procesu budowlanego. Całkowity koszt realizacji programu nie zmieni się, czyli nadal będzie to 1 016 754 tys. zł.

Do końca 2014 r. konieczne jest dostosowanie istniejącego toru wodnego w Świnoujścia do ruchu gazowców LNG. Chodzi o pogłębienie i poszerzenie istniejącego toru do parametrów wymaganych dla gazowców LNG, wykonanie prac pogłębiarskich na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym oraz budowę dwóch staw nawigacyjnych na istniejącym torze wodnym. Terminowo zakończono zasadnicze roboty budowlane obejmujące budowę falochronu osłonowego, ostrogi zachodniej oraz obrotnicy statków i nowego toru wodnego podejścia do portu zewnętrznego.

Celem programu jest wybudowanie falochronu osłonowego dla terminala LNG w Świnoujściu. Będzie on miał długość ok. 3 km i - wraz z istniejącym falochronem wschodnim, do którego dobudowana zostanie 250-metrowa ostroga zabezpieczająca przed falowaniem - utworzy półotwarty akwen. Inwestycja ta pozwoli obsługiwać większe jednostki pływające, w tym gazowce LNG, zwiększy możliwości przeładunkowe portu, a zbudowanie terminala dla odbioru skroplonego gazu ziemnego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Port będzie obsługiwał statki o długości do 315 m, w tym gazowce LNG o zanurzeniu do 12,5 m oraz inne statki o zanurzeniu do 13,5 m.

Fot.: Polskie LNG

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter