Bezpieczeństwo, Granice

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy kierowani są podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnione z kwarantanny są m.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

Kto będzie zwolniony z kwarantanny?

Od 28 grudnia kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać m.in:

- załogi statków powietrznych,
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
- osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
- osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
- obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
- kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
- kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni będą również:

- uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
- studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
- członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
- inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
- osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
- osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
- osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister,
- osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy,
- osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
- osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym,
- osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
- osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub egzaminu zawodowego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

rel (Komenda Główna Straży Granicznej)

+2 Obostrzenia
Uwaga ludzie koronowirus dokonuje straszliwej mutacji zmienia się na rozmaite kolory...Dzisiaj jest pomarańczowy...A był zielony, niebieski....Kiedy będzie żołciutki??????
29 grudzień 2020 : 20:39 Misiu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-5 A kiedy, do diabła...
... ciężkiego, cały ten żenujący cyrk wreszcie się skończy?! Ludzie, do jasnej cholery, to tylko grypa, nie ospa, nie dżuma i nie AIDS! Ci, co mają zejść - niech schodzą w czorty, ale dajcie nareszcie spokój reszcie! Wszystko w temacie.
31 grudzień 2020 : 08:27 Obywatel i suweren Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 A ja mam to wszystko...
... naprawdę w głębokim szacunku. Jestem zdrów jak koń i nie zamierzam dostawać fioła po raz kolejny tylko dlatego, że banda cokolwiek utytułowanych, ale niestety baranów, nie potrafi opanować wirusa grypy. Na co czekasz, korono stworzenia - aż cię w końcu SZLAG en masse i na własne życzenie trafi?! Skończ z tym cyrkiem i zabierz się wreszcie do pracy. I zamknij gębę temu facetowi z WHO, niech gość przestanie już truć, bo go już nie idzie słuchać!
31 grudzień 2020 : 08:34 Zdrow Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Magister
Nie ma wirusa. Jesteśmy oszukiwani i manipulowani. Jak długo jeszcze?
31 grudzień 2020 : 09:00 Zofy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Huhu
Zaczyna sie robienie dwóch kategorii ludzi.
Zaszczepieni zwolnieni z kwarantanny
Super polsko.
31 grudzień 2020 : 09:13 Blabla Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Przez wygłupy...
... przeszła nam koło nosa okazja godnego uczczenia stulecia wyjścia, czy powrotu raczej, Polski na morza. Nieodpowiedzialna banda zaprzepaściła sposobność powiedzenia światu - my TEŻ jesteśmy narodem morskim, i popatrz, Anglosasie, pływaliśmy przez Atlantyk przez sześć dekad, tracąc przy tym mniej osób, niż zginęło na tym waszym kaloszu z Belfastu!
31 grudzień 2020 : 09:18 Strażnik historii Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter