Żegluga

We wtorek 12 czerwca br. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku podpisany został list intencyjny dot. współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Stronami porozumienia są: Arkadiusz Marchewka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mateusz Balcerowicz – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Grzegorz Potęga – wicemarszałek województwa lubuskiego, Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Robert Turlej – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Cieszymy się, że z inicjatywy ministra Arkadiusza Marchewki mogliśmy się dzisiaj spotkać w Gdańsku. Choć z podpisania listu intencyjnego nie rodzą się żadne zobowiązania, to jest to wyrażenie wspólnych intencji dalszego inwestowania w Międzynarodową Drogę Wodną E70 – mówił Marszałek Mieczysław Struk, dziękując ministrowi za podjęcie się roli instytucji wspierającej plany inwestycyjne w polski odcinek drogi wodnej.

Marszałek Mieczysław Struk podziękował również obecnym na spotkaniu parlamentarzystom, którzy wspierają realizację tego projektu: posłom na Sejm RP Jackowi Karnowskiemu i Piotrowi Głowskiemu oraz senatorom Ryszardowi Świlskiemu i Jerzemu Wcisło.

O partnerstwie przy realizacji inwestycji mówił minister Arkadiusz Marchewka.

Rozwój żeglugi śródlądowej traktujemy jako jeden z priorytetów naszego ministerstwa. Widzimy w tym wielki potencjał, dlatego musimy zrobić wszystko, aby żeglugę śródlądową rozwijać. MDW E70 jest przedsięwzięciem, które jest godne włączenia się w prace i w realizację tego projektu z razem z naszymi partnerami z pięciu województw – mówił polityk. – Na tym etapie robimy pierwszy krok, mówimy cała naprzód. Chcemy zrealizować konkretne działania, które doprowadzą do przygotowania niezbędnych dokumentów pozwalających do zrobienia kolejnych kroków inwestycyjnych – dodał Arkadiusz Marchewka.

Jak podkreślał minister Marchewka, MDW E70 przebiega przez pięć polskich województw, dlatego inwestycja wymaga dobrej koordynacji, co pozwoli skutecznie zrealizować projekt.

Mając na uwadze potrzebę aktywizacji gospodarczej i turystycznej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Elbląg oraz Zalew Wiślany, Sygnatariusze deklarują wolę szybkiej konkretyzacji Listu Intencyjnego, którego cele zostaną wyznaczone w kierunkowym dokumencie obejmującym działania utrzymaniowo-modernizacyjne.

Międzynarodowa Droga Wodna E70, jako szlak wodny łączy Rotterdam w Niderlandach poprzez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i północną Polskę z Kłajpedą i z systemem drogi wodnej Niemna. Na terenie Polski przebiega ona od zachodu Odrą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, dalej poprzez Bydgoski Węzeł Wodny i Brdę, gdzie łączy się z Międzynarodową Drogą Wodną E40 (relacji Morze Bałtyckie – Morze Czarne) i dalej Wisłą i płynie przez Nogat, Szkarpawę do Zalewu Wiślanego. Długość tego odcinka to ponad 600 km.

MDW E70 posiada potencjał transportowy i turystyczny, jednak w celu jego wykorzystania niezbędne jest wyeliminowanie przeszkód, takich jak przepłycenia, mielizny, zachwaszczenia w okresie letnim, brak lub błędne oznakowania nawigacyjne, niskie prześwity mostowe, zniszczone elementy zabudowy regulacyjnej – ostrogi, itp., które uniemożliwiają prowadzenie żeglugi. Kompleksowa rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 jest zadaniem niezwykle złożonym i kosztownym.

W 2006 roku powstała inicjatywa pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego służąca rewitalizacji i przywróceniu funkcji żeglownych na tej drodze wodnej. Postanowiono wspólnie pracować nad przywróceniem żeglugi turystycznej i towarowej, aby wspomóc aktywizację gospodarczą na obszarach leżących w zasięgu oddziaływania MDW E70. Działania podjęte w ostatnich latach przez sygnatariuszy Porozumień MDW E70 doprowadziły do powstania m.in. strategii programowej, koncepcji programowo – przestrzennej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej (prognoza oddziaływania na środowisko) oraz projektu programu określonego w koncepcji programowo – przestrzennej.

Przez te kilkanaście lat, od momentu powstania zespołu ds. MDW E70 samorządy lokalne położone wzdłuż polskiego odcinka MDW E70 zrealizowały wiele inwestycji, często we współpracy z podmiotami prywatnymi, które poprawiły infrastrukturę żeglarską szlaku. W zmodernizowano nabrzeża i nadrzeczne bulwary, wyremontowano stare bądź zbudowano nowe mariny i przystanie. W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II” stworzono sieć portów i przystani żeglarskich na Wiśle, Nogacie, Szkarpawie i Zalewie Wiślanym.

Ponadto powstały nowe przystanie będące lokalnymi ośrodkami wodniactwa w Gorzowie Wielkopolskim, Santoku, Czarnkowie, Drawsku, Wieleniu, Nakle nad Notecią, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Staraniem PGW Wody Polskie wykonano również remonty kilku zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na Noteci i Kanale Bydgoskim. W sumie w latach 2007 - 2023 zainwestowano blisko 452 mln zł w rozwój infrastruktury dla żeglugi turystycznej na polskim odcinku MDW E70.

Te wszystkie działania znacząco przyczyniły się do poprawy infrastruktury wodnej i warunków żeglowania po MDW E70. Niejednokrotnie były motorem dla lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz dalszych działań ożywiających turystykę.

Jednym z wyrazów nadania priorytetu tej drodze wodnej jest jej ujęcie w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030 zadania pn.: „Opracowanie kierunków rozwoju infrastruktury MDW E70”, a podpisanie listu inicjuje rozpoczęcie prac nad jego opracowaniem i wdrożeniem.

Więcej informacji: MDW E70

REL/LEW
Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8934 3.972
EUR 4.2481 4.3339
CHF 4.4033 4.4923
GBP 5.0519 5.1539

Newsletter