Rybołówstwo

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - armatorzy statków rybackich. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. "Wspieranie obrotu i przetwarzania", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" można składać na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142.

Komu przysługuje pomoc

Pomoc na realizację operacji przyznaje się3 armatorom statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na statek rybacki o długości całkowitej:

  • poniżej 5 m  w wysokości 11 000 zł,
  • od 5 m do 7,99 m - w wysokości 13 000 zł,
  • od 8 m do 11,99 m - w wysokości 25 000 zł,
  • od 12 m do 40,60 m - w wysokości 80 000 zł

(przy czym długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich według stanu na dzień 24 lutego 2022 r).

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 06.09.2023 r. do dnia 12.09.2023 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji4, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy5. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 25 000 000 złotych.

Zasady sporządzania listy wniosków o dofinansowanie do oceny

Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie8. Jeżeli wnioski o dofinansowanie zostały złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy9.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

W przypadku otrzymania odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

rel (MRiRW)

______________

1. Zgodnie § 43 i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;

3. Zgodnie z § 43h ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

4. Zgodnie z § 30 ust. 8 w związku z § 43l pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

5. Zgodnie z § 30 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego;

6. Zgodnie z § 30 ust. 5 w związku z § 43l pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

7. Zgodnie z § 29 ust. 1 w związku z § 43l pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

8. Zgodnie z § 43k rozporządzenia wykonawczego;

9. Zgodnie z § 32 ust. 2 pkt 1 w związku z § 43l pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;

10. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).

 

 
+67 Klatki
Dlaczego Darłowo robi program klatki i tylko port Darłowo i każdy armator weźmie 50tysiecy złotych a inni rybacy zostali wykluczeni z tego programu czy to jest sprawiedliwe
01 wrzesień 2023 : 05:02 Knaga | Zgłoś
-17 Proste
To czemu wniosku nie złożyłeś o dofinansowanie? Przecież był nabór i każdy mógł startować. To ze nie chciało ci się wniosku napisać to nie obwiniaj innych
01 wrzesień 2023 : 06:16 Sprawiedliwy | Zgłoś
+33 A jaki ma wyjść wynik tego programu ?
Stosowanie klatek ma być efektywne czy nieefektywne ?
01 wrzesień 2023 : 12:50 balbin-a | Zgłoś
+50 Na Zalewie
A wiecie, że Oni te klatki dorszowe testują na ... ZALEWIE SZCZECIŃSKIM!!!! Tak, na Zalewie!!! To jest dopiero wałek i skok na kasę.
02 wrzesień 2023 : 06:44 Gryf | Zgłoś
+4 Gryf
na takie rewelacje potrzebne są konkretne informacje, masz?
02 wrzesień 2023 : 09:16 Zalewowy | Zgłoś
+27 ZUT i Darłowo
" od początku lipca 2023 r. rozpoczęto terenowe prace badawcze w zakresie możliwości wykorzystania innowacyjnych pułapkowych narzędzi połowu tzw. „klatek” w ramach projektu pn. „Opracowanie i wykorzystanie pułapkowych narzędzi połowu dostosowanych do warunków panujących w polskiej przybrzeżnej strefie Bałtyku”. Prototypy tych narzędzi będą testowane przede wszystkim w wodach morskich - w przybrzeżnej strefie Bałtyku na 21 jednostkach rybackich, jak również w wodach estuariowych - Zalewie Szczecińskim i jeziorze Dąbie przy wykorzystaniu 4 łodzi rybackich, a także w wodach śródlądowych - w jeziorze Ińsko (wykorzystując zaplecze badawcze Wydziałowej Stacji Badań Modelowych w Ińsku)."
wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/nowy-projekt-dofinansowany-ze-srodkow-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-nr-umowy-00002-6520.html
02 wrzesień 2023 : 20:28 Gryf | Zgłoś
+26 cd
"Naukowcy ZUT w Szczecinie z zachodniopomorskimi rybakami walczą o utrzymanie bioróżnorodności Bałtyku.
O te badania naukowcy z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie zabiegali od kilku lat.
Do końca tego roku realizowany będzie pilotażowy projekt opracowania i zastosowania w wodach morskich i śródlądowych systemu innowacyjnych pułapek do połowu ryb.
Zaprojektowane przez naszych naukowców klatki mają pomóc rybakom w łowieniu konkretnych gatunków i jednocześnie uniemożliwić niszczenie tych, które są np. pod ochroną. Tak się dzieje obecnie bardzo często, ponieważ sieci wyjmowane są z wody poprzez "ciągnięcie", a wtedy ryby, których łowić w danym okresie nie wolno, są przypadkowo zabijane.
02 wrzesień 2023 : 20:38 Gryf | Zgłoś
+38 cd
Narzędzia badaczy ZUT-u mają też utrudnić drapieżnikom, np. fokom szarym, wykradanie z sieci złowionych okazów. Ssaki te, będące pod ochroną, notorycznie niszczą połowy naszych rybaków.
Projekt, którego koszt wynosi 2 mln zł, zakłada blisko 600 rejsów na Bałtyku (okolice Darłowa) na ponad 20 jednostkach. Klatki rozkładane będą także na Jeziorze Ińsko oraz Zalewie Szczecińskim i Jeziorze Dąbie. zut.edu.pl/zut-studenci/aktualnosci/article/fokooporne-klatki-do-polowu-ryb-powstaly-na-zut.html#

PS. Jak oni zrobią te 600 rejsów "do końca roku" nikt nie wie, ale nie takie cuda w naszym rybołówstwie bywały...
02 wrzesień 2023 : 20:39 Gryf | Zgłoś
+23 Gryf- dobra robota
O to właśnie chodziło.

Zdziwienia nie ma bo kradną tak już od 20 lat

1. Podkładka naukowa "w interesie rybaków"
2. Uruchomienie po cichu lipnego programu
3. Wybrani rybacy w roli *****ów
4. Podpis jelenia ministra
4. Przepływ głównej kasy do układu rybnego

Dzięki za info, przyda się niedługo, pozdrawiam.
03 wrzesień 2023 : 13:27 Zalewowy | Zgłoś
+5 Naukowcy ze Szczecina przeprowadzają badania naukowe
Szczecińscy uczeni przywiezienie na sowieckich czołgach przeprowadzają eksperyment. Wzięli muchę, wyrwali jej jedną nóżkę:

- Mucha idi! - mucha idzie.

W raporcie piszą "po wyrwaniu jednej nogi mucha chodzi".

Wyrwali jej drugą nogę:

- Mucha idi! - mucha idzie.

W raporcie piszą "po wyrwaniu drugiej nogi mucha nadal chodzi".

Wyrwali jej trzecią nogę:

- Mucha idi! - mucha idzie.

W raporcie piszą "po wyrwaniu trzeciej nogi mucha chodzi".

Sytuacja powtarza się kilka razy aż w końcu wyrywają ostatnią nogę:

- Mucha idi! - mucha stoi.

- Mucha idi! - mucha dalej stoi.

W raporcie piszą "po wyrwaniu wszystkich nóg mucha ogłuchła"
06 wrzesień 2023 : 19:01 J. Kowalczyk | Zgłoś
+82 Karpiarzu i paszowcu zgłoś się po dofinansowanie.
Minister Ciecióra zawsze trzymał z paszowcami i akwakulturą, widać to po stawkach , które ustalił, rybołówstwo bierze 25 milionów wojennego a akwakultura 65 milionów, robimy strajk i kończymy z tym złodziejem, w wyborach będzie głośno.
01 wrzesień 2023 : 05:35 Obserwatorr | Zgłoś
-14 Już raz zrobiliście i wam nie wyszlo
Już miał być strajk ale takich przedstawicieli macie ze dali się w konia zrobić i po strajku. Teraz już strajku do wyborów nie będzie bo złamaliby porozumienie. A co do kasy to proste jest 800 darmozjadow morskich wiec i tyle kasy łącznie maja. Ludzi pracujących podkreślam pracujących a nie udających jak tych 800 jest kilka tysięcy. A może i kilkanaście i ponoszą ogromne koszty. Ty nic nie ponosisz bo siedzisz przed TV. Chyba ze liczysz do kosztów specjala pod sklepem. Na ladzie ciężko pracują kupują narybek pasze, a w morzu to tylko wypłynąć i łowić jak ktoś chce. Teraz mało komu się chce bo halwa kolejny rok obiecuje gruszki na wierzbie a wy jak stado wiecie czego
01 wrzesień 2023 : 06:22 Sprawiedliwy | Zgłoś
+38 Minister Telus nic nie wie, co mu wyszykował Ciecióra na wybory
SPOTKANIE RYBAKÓW Z MINISTREM ROBERTEM TELUSEM
Informacje z profilu Facebook Ministra Roberta Telusa


• Do późnych godzin popołudniowych trwało dziś spotkanie z przedstawicielami Rybaków
• Głównym tematem rozmów była trudna sytuacja Rybaków wynikająca z ograniczeń połowowych
• Uczestnicy spotkania wskazywali na zbyt małe wsparcie Rybaków, którzy czasowo muszą wstrzymać działalność połowową
• To było bardzo dobre spotkanie
• Oczekuje szybkiego przekazania do Ministerstwa pisma z propozycjami środowiska rybackiego w zakresie sposobu rozwiązywania najpilniejszych jego problemów
• Zapewniłem Przedstawicieli Rybaków o pilnym przeanalizowaniu przesłanych propozycji i zorganizowaniu ponownego spotkania w celu przedstawienia realnych możliwości zrealizowaniu postulatów „
01 wrzesień 2023 : 06:55 login | Zgłoś
-22 Już 4 dni się zastanawia
A ten klecha od świń był na spotkaniu czy klamaliscie? Rękę daje uciąć ze nie było bo w was nikt już nie wierzy. Nikt nie chce wspierać garstki krętaczy
01 wrzesień 2023 : 09:08 Sprawiedliwy | Zgłoś
+23 Weryfikujemy waszą wiarygodność
Czy zdecydujecie się na wprowadzenie postulatu o następującym brzmieniu :

W trosce o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego domagamy się wprowadzenia zakazu połowu śledzi na Zalewie Wiślanym i Zatoce Pomorskiej w terminach gdy odbywają się tam ich tarła ?
01 wrzesień 2023 : 10:48 Kbyszek Zarnicki | Zgłoś
+19 Paszowy problem Bałtyku
Problemem Bałtyku nie jest tarło tylko pokarm i zniszczony łańcuch pokarmowy, to dlatego zblatowana ze sobą sitwa naukowców ze wszystkich krajów nie bada odżywiania się ryb bo wtedy wyszło by to na jaw. Wolą posuwać popierdółki o tlenie, zasoleniu, ociepleniu klimatu i braku wlewów z Morza Północnego bo tego nie sprawdzi zwykły człowiek.
02 wrzesień 2023 : 10:53 Krzysztof. | Zgłoś
+16 Nowe zasady w rybołówstwie ?
Ja dotychczas uważałem, że naczelną regułą rozsądnej polityki rybackiej jest ochrona tarlisk, a jak widać wy uważacie, iż prowadzenie połowu śledzi na Zalewie Wiślanym i Zatoce Pomorskiej w terminach gdy odbywają się tam ich tarła jest zgodne z waszym dziedzictwem kulturowym i nie wpływu na stan zasobów tych ryb ?

Ciekawe czy minister też podziela wasze stanowisko ?
02 wrzesień 2023 : 13:42 Kbyszek Zarnicki | Zgłoś
+20 Masz rację, tarło to podstawa
ale później potrzeba pokarmu dla wylęgu, narybku i dorosłych ryb a tutaj jest katastrofa na całym froncie. Kiedyś wasz minister to dobrze opisał.

https://www.youtube.com/watch?v=1c1bf0xPgXA
02 wrzesień 2023 : 13:57 Krzysztof. | Zgłoś
-10 Grzesiek, daj spokój
Grzesiu, daj spokój. Hałubkowe brednie to pseudonauka z gatunku płaskoziemców, foliarzy i innych nawiedzonych, choć niedouczonych oszołomków.
02 wrzesień 2023 : 20:45 Gryf | Zgłoś
+16 Hałubek ma rację
Przeczytaj sobie artykuł z Gazety Wyborczej z 2010 roku " Ocean umiera pierwszy", naukowcy już dawno wszystko wiedzieli, tylko łapówkarze z Unii Europejskiej wspierali połowy paszowe.
03 wrzesień 2023 : 07:47 Krzysztof. | Zgłoś
+12 Racja
Oczywiście, że masz pełną rację. Podstawą każdej ochrony zasobów jest przede wszystkim zapewnienie możliwości spokojnego i efektywnego rozrodu. Bez tego żadne inne działanie nie ma sensu. Nikt nigdzie na świecie nie zabija zwierząt w trakcie rozrodu... poza rybakami, łowiącymi na tarliskach. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to niczym nieuzasadnione barbarzyństwo i zbrodnia na przyrodzie.
02 wrzesień 2023 : 20:43 Gryf | Zgłoś
-24 Wybory, lista Jarosława Kaczyńskiego
Wybory 2023 - kandydaci PiS do Sejmu w okręgu 10 - pełna lista:

1. Antoni Macierewicz - Piotrków Trybunalski
2. Robert Telus - Opoczno
3. Anna Milczanowska - Radomsko
4. Paweł Sałek - Skierniewice
5. Grzegorz Wojciechowski - Rawa Mazowiecka
6. Grzegorz Lorek - Piotrków Trybunalski
7. Ewa Wendrowska - Tomaszów Mazowiecki
8. Beata Dróżdż - Piotrków Trybunalski
9. Marek Sarwa - Opoczno
10. Marta Lublin - Tomaszów Mazowiecki
11. Jacek Bakalarczyk - Bełchatów
12. Dariusz Rogut - Bełchatów
13. Kamil Gniatkowski - Radomsko
14. Agata Paprocka - Skierniewice
15. Dariusz Misztal - Rawa Mazowiecka
16. Ewelina Kałuża - Bełchatów
17. Edyta Kaśkiewicz - Opoczno
18. Krzysztof Ciecióra - Radomsko
02 wrzesień 2023 : 15:27 Rolmops | Zgłoś
+45 Ostatnie miejsce na liście
czyli Kaczor jednak posłuchał i nawet wielki Muller nie dał rady.
03 wrzesień 2023 : 17:29 Ostowy | Zgłoś
+2 Posłuchał?
Ale jak posłuchał? Zauważ, że On JEST na liście. W polityce to przejaw dużego zaufania i nagroda za dokonania (ostatnie miejsce raczej nie bierze mandatu, ale jest uznawane właśnie za nagrodę). Tych którym Prezes nie ufa lub których uważa za nieudolnych nie ma na listach.
04 wrzesień 2023 : 04:19 Gryf | Zgłoś
+27 Kaczyński zmasakrował Cieciórę
Nie pomógł nawet Muller, który na siłę wpychał Cieciórę do mediów, umieszczenie go na liście to wyłącznie polityczny gest wobec rolników, żeby nie było większej siary. Dowód?

Miejsca ministrów rolnictwa na listach PiS:

1. Robert Telus - 2 miejsce na liście
2. Janusz Kowalski- 4
3. Rafał Romanowski - 6
4. Anna Gembicka - 4
5. Ryszard Bartosik - 5
6. Krzysztof Ciecióra- 18
04 wrzesień 2023 : 10:50 Ostowy | Zgłoś
+25 Jak rybny układ zniszczył Krzysztofa Cieciórę- film
"Rybny układ Onet"
06 wrzesień 2023 : 07:23 Obserwator. | Zgłoś
-11 Spowiedź święta
Zapraszam do kościoła na spowiedź. Ciekawe ilu pójdzie i wyspowiada się z lewych faktur
04 wrzesień 2023 : 11:54 Sprawiedliwy | Zgłoś
+15 Upierdliwy
"Dzisiaj chciałbym podzielić się niezwykle istotnym tematem - bezpieczeństwem żywnościowym. To jedno z podstawowych zadań każdego rządu na świecie. W Polsce znajduję się ono w gestii Ministerstwa Rolnictwa.
Co to takiego? Bezpieczeństwo żywnościowe to działanie, które podejmuje Państwo, aby zapewnić każdemu z nas dostęp do żywności w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości. Działania te mają na celu także zapewnienie żywności przystępnej cenowo. "
04 wrzesień 2023 : 16:43 Upierdliwy | Zgłoś
+62 Czy Telus znalazł rozwiązanie dla przybrzeżnych?
Już chyba czas mu się skończył, a pomocy w ramach rekompensat za brak możliwości połowów dla przybrzeżnych na koncie nie widać. Co doprowadza wielu do bankructwa lub przymusza do kasacji. Panowie już nie ma na co czekać, czas wywalczyć swoje na ulicy. Drugi raz nie dajcie się zrobić na obiecanki. Rybacy czekają na sygnał. Pozdrawiam i do działania.
08 wrzesień 2023 : 03:59 abc | Zgłoś
-4 Rządzący Unią Niemcy szantażują Polaków...
aby nie przedłużali rządów PIS, gdyż może to skutkować wstrzymaniem unijnych funduszy przeznaczonych m. in. na rybołówstwo, azyl, migrację, zarządzanie granicami i bezpieczeństwo wewnętrzne

źródło : dorzeczy.pl/opinie/479190/polska-straci-miliardy-z -ue-rzad-nie-pojdzie-na-ustepstwa.html
08 wrzesień 2023 : 19:16 NowyRybacki | Zgłoś
+12 Głupota do kwadratu
Brukselski Wehrmacht powinien raczej straszyć polskich rolników, których są miliony a nie rybaków, których jest 10 tysięcy, tym bardziej że artykuł 3 Traktatu Europejskiego mówi wprost, że to Komisja Europejska zniszczyła życie na Bałtyku i polski rząd może zaskarżyć Brukselę do TSUE za brak praworządności w kluczowej dziedzinie ekologii i bezpieczeństwa żywnościowego a sprawa ta jest już wygrana, bo Komisja kolejnymi zakazami połowów sama potwierdza katastrofę żywych zasobów Bałtyku, za którego stan ona wyłącznie odpowiada. A zatem możemy się spokojnie na tym polu zmierzyć z brukselskim Wehrmachtem ( Art 3 TFUE - punkt d) . Stan Bałtyku jest obecnie największą ekologiczną kompromitacją Unii Europejskiej w całej jej historii.
09 wrzesień 2023 : 06:50 Rybacki | Zgłoś
+10 Dziś najważniejszy moment w kampanii wyborczej
Prawo i Sprawiedliwość
pisorgpl
·Już dziś spotykamy się na Konferencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości, podczas której przemówienie wygłosi Premier, Prezes #PiS Jarosław Kaczyński. Bezpieczna Przyszłość Polaków
godz. 12:00,
Końskie,
Transmisja na naszych kanałach na: Facebook, Twitter, YouTube.

Wszyscy rybacy słuchają uważnie Panów Premierów i od poniedziałku wymagają realizacji obietnic wyborczych. Czas kończyć drętwe gadki o niczym.
09 wrzesień 2023 : 07:39 login | Zgłoś
+29 SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM
SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM
Jak Państwo dobrze wiecie kilka dni temu w Warszawie odbyło się spotkanie Rybaków Przybrzeżnych i Rybaków z Zalewu Wiślanego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pan Minister wysłuchał rybaków i poprosił o przygotowanie przez rybaków pisma z postulatami/mechanizmami, jakie należy wdrożyć, żeby pomóc tej gałęzi gospodarki.
Rybacy postulaty przygotowali i już wysłali do Pana Ministra. Obecnie oczekujemy na odpowiedź ze strony Pana Ministra i spotkanie z Panem Ministrem.
Naszym celem jest PRZETRWANIE I GODNE WARUNKI PRACY I PŁACY.
09 wrzesień 2023 : 11:12 Marek1234 | Zgłoś
+26 SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM
SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM

Naszym celem jest PRZETRWANIE I GODNE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Mamy prośbę do wszystkich Rybaków.
Bądźmy razem, nie dajmy się zmanipulować.
W tym miejscu dziękuję ks. Stanisławowi Chodźko i Pani Beacie Iżyłowskiej za wsparcie, mocy i cenny głos w dyskusji na temat obecnej sytuacji i przyszłości Polskiego Rybołówstwa Małoskalowego.
Zapraszamy wszystkich tych którzy chcą do komunikacji z Nami, do zgłaszania do Nas uwag i problemów.
Nie zgadzamy się na likwidacje Rybaków Małoskalowych i niszczenie Polskiej Floty Rybackiej.
09 wrzesień 2023 : 11:12 Marek1234 | Zgłoś
+4 ???
A czy można poznać te postulaty i jak zostały sformułowane czy to tajemnica?
10 wrzesień 2023 : 06:40 Ukasz 007 | Zgłoś
+10 SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM
Szanowni Państwo

Aby poznać treść postulatów zapraszam na stronę rybacy... lub wpisać hasło w google POSTULATY POLSKICH RYBAKÓW PO SPOTKANIU Z MINISTREM ROLNICTWA ROBERTEM TELUSEM i wtedy wszystko się wyświetli
Jest tam załączony dokument z pieczątką przyjęcia Ministerstwa
Na tej stronie publikowane są wszystkie informacje
10 wrzesień 2023 : 09:16 Marek1234 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter