Rybołówstwo

Komisja Europejska przyjęła 28 bm. wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2024 r. w odpowiedzi na opinie naukowców wskazujących, że kilka łowisk znajduje się w tragicznej sytuacji.

KE zaproponowała całkowite dopuszczalne połowy (Total Allowable Catches - TAC) i kwoty w odniesieniu do trzech z dziesięciu stad na Morzu Bałtyckim. Pozostałe propozycje kwot zostaną opracowane na późniejszym etapie.

Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów łososia w Zatoce Fińskiej o 7 proc., proponując jednocześnie zmniejszenie połowów łososia w Basenie Głównym o 15 proc. oraz zmniejszenie połowów śledzia w Zatoce Ryskiej o 20 proc.

Jeżeli chodzi o pozostałe stada w Bałtyku (dorsz zachodni, dorsz wschodni, zachodni śledź, śledź Botnicki, śledź środkowy, szprot i gładzica), Komisja zwróciła się do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o dodatkowe informacje w celu lepszego uwzględnienia faktu, że dorsz łowi się razem z płastugokształtnymi, a śledź wraz ze szprotem.

Naukowcy szacują, że od początku lat 90. wielkość stada śledzia w środkowej części Bałtyku kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym. Liczebność stada śledzia botnickiego spadła poniżej poziomu zdrowego ze względu na mniejszą liczbę młodych ryb i mniejsze rozmiary starszych ryb. W związku z tym KE proponuje zamknięcie ukierunkowanych połowów obu stad oraz utrzymanie zamknięcia ukierunkowanych połowów dorsza, śledzia i łososia w większości obszaru Basenu Głównego.

Komisja zaproponuje ustalenie przyłowów TAC dla dorsza zachodniego i wschodniego, śledzia zachodniego, botnickiego i występującego w środkowej części Morza Bałtyckiego na podstawie dodatkowych informacji spodziewanych jesienią. Niniejszy wniosek umożliwi statkom wyładunek koniecznych połowów każdego z tych słabych stad, podczas połowów np. gładzicy lub szprota.

Proponowane TAC opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych ICES i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla Morza Bałtyckiego przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę.

Dorsz

W odniesieniu do dorsza we wschodniej części Bałtyku Komisja zamierza utrzymać limit dla nieuniknionych przyłowów oraz wszystkie określone środki towarzyszące. Ponadto KE sugeruje usunięcie wyłączenia z zamknięcia tarła dla niektórych połowów śledzia. Pomimo środków podjętych od 2019 r., w którym naukowcy po raz pierwszy ostrzegli o złym stanie dorsza, sytuacja wciąż nie uległa poprawie.

Kondycja dorsza w zachodnim Bałtyku jest słaba, a biomasa osiągnęła najniższy poziom w 2022 roku. Jest to prawdopodobnie spowodowane znaczną śmiertelnością naturalną, której naukowcy nie są jeszcze w stanie w pełni wyjaśnić. W związku z tym KE proponuje utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących od 2023 r., ale usunięcie połowów rekreacyjnych i wyłączenia zamknięcia tarła w odniesieniu do niektórych połowów śledzia.

Śledź

Wielkość stada śledzia w zachodniej części Morza Bałtyckiego utrzymuje się poniżej poziomów zdrowych. Komisja proponuje utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów oraz zniesienie wyłączenia dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

W przypadku śledzia w Zatoce Botnickiej Komisja proponuje również zamknięcie ukierunkowanych połowów i ustalenie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów. W ocenie naukowej stwierdzono, że prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej poziomu minimalnego przekraczałoby ponad 5 proc. nawet w przypadku braku połowów.

Wielkość stada śledzia w środkowym Bałtyku spadła poniżej poziomów minimalnych. W związku z tym Komisja proponuje zamknięcie ukierunkowanych połowów i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów. Inaczej niż wcześniej, połowy śledzia w Zatoce Ryskiej nie powinny być już uwzględniane w uprawnieniach do połowów tej ryby na tym obszarze. Wynikająca z tego naukowa opinia sugeruje obniżenie połowów o 23 proc., jednak KE proponuje tu wskaźnik 20 proc., ponieważ stado jest zdrowe.

Flądrokształtne

Chociaż opinie naukowe pozwoliłyby na znaczny wzrost, Komisja zachowuje ostrożność, głównie w celu ochrony dorsza, który jest nieuniknionym przyłowem podczas połowów gładzicy. Wkrótce zostaną wdrożone nowe środki mające na celu ograniczenie przyłowów dorsza za pomocą alternatywnych narzędzi połowowych. Komisja zwróciła się do ICES o dodatkowe informacje przed zaproponowaniem TAC.

Szprot

Opinie naukowe zalecają niewielkie obniżenie połowów. Szprot jest jednak poławiany razem ze śledziem – zwłaszcza środkowym – którego biomasa jest niższa od poziomów minimalnych. W związku z tym poziom połowów musi uwzględniać ten czynnik. Przed zaproponowaniem TAC Komisja zwróciła się również do ICES o dodatkowe informacje.

Łosoś

Stan poszczególnych populacji łososia rzecznego w dorzeczu jest bardzo zróżnicowany, przy czym niektóre z nich pozostają słabe, a inne zdrowe. Aby osiągnąć zdrowe poziomy, ICES zaleciła dwa lata temu zamknięcie wszystkich połowów łososia w Basenie Głównym Morza Bałtyckiego. Jednocześnie ICES oceniła możliwość utrzymania niektórych połowów w okresie letnim w wodach przybrzeżnych Zatoki Botnickiej i Morza Alandzkiego. ICES utrzymała do co zasady swoją opinię, ale ograniczyła obszar geograficzny do Zatoki Botnickiej i obniżyła związany z tym poziom połowów. W związku z tym KE proponuje odpowiednie dostosowanie uprawnień do połowów i towarzyszących im przepisów.

Kolejne działania

Na podstawie tych wniosków państwa UE podejmą ostateczną decyzję w sprawie określenia maksymalnych ilości najważniejszych gatunków ryb handlowych, które można poławiać w basenie Morza Bałtyckiego. Rada przeanalizuje wniosek Komisji z myślą o jego przyjęciu na posiedzeniu ministerialnym w dniach 23–24 października.

Kontekst ogólny

Wniosek dotyczący uprawnień do połowów jest częścią podejścia UE do dostosowania poziomów połowów do długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, nazywanych maksymalnym podtrzymywalnym połowem (Maximum Sustainable Yield - MSY), zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu Europejskiego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Wniosek Komisji jest również zgodny z zamierzeniami politycznymi wyrażonymi w komunikacie Komisji „Zrównoważone rybołówstwo w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2024 r.” oraz z wieloletnim planem zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim.

Obecna sytuacja jest trudna dla rybołówstwa. Dawniejsze ważne zasoby handlowe (dorsz zachodni i wschodni; stado śledzia zachodniego, środkowego i botnickiego; oraz łosoś w południowej części Morza Bałtyckiego i rzekach) również znajdują się pod dodatkową presją, w szczególności ze względu na utratę siedlisk spowodowaną degradacją środowiska zarówno w wodach śródlądowych, jak i w samym Morzu Bałtyckim. Aby pomóc rybakom na Morzu Bałtyckim, państwa członkowskie i regiony przybrzeżne mogą wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny Plus do wdrażania środków na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności.

Morze Bałtyckie jest najbardziej zanieczyszczonym w Europie. Wpływa na to utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu, eutrofizacja, przełowienie i wysoki poziom zanieczyszczeń, takich jak produkty farmaceutyczne i odpady. Zaniepokojona tą sytuacją Komisja Europejska organizuje drugą edycję konferencji „Nasz Bałtyk” w Połądze (Litwa) 29 września 2023 r. To wydarzenie wysokiego szczebla zgromadzi ministrów z ośmiu krajów UE otaczających Morze Bałtyckie (Dania, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja).

Jestem coraz bardziej zaniepokojony skutkami degradacji ekosystemu Morza Bałtyckiego dla zasobów rybnych i wielu łańcuchów pokarmowych, które są od nich zależne. Pilna potrzeba podjęcia działań w celu przeciwdziałania tym zmianom staje się z roku na rok coraz bardziej oczywista. Rybacy jako pierwsi muszą stawić czoła konsekwencjom, pomimo naszych wspólnych wysiłków na rzecz odbudowy bałtyckich zasobów ryb. Wszyscy musimy podjąć działania, aby lokalni rybacy mogli ponownie polegać na zdrowych zasobach ryb, które są źródłem ich utrzymania. Prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska musi zostać w pełni wdrożone, jeśli chcemy zmienić obecną sytuację Bałtyku. Z tego powodu zaprosiłem wszystkich ministrów środowiska i rybołówstwa krajów nadbałtyckich UE na konferencję "Nasz Bałtyk", która odbędzie się 29 września w Połądze na Litwie – powiedział Virginijus Sinkevičius, Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa.

rel (Komisja Europejska)

+24 "P.......dolenie w bambus" - mówi profesor Węsławski
"Bałtyk, nie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie – poszczególne zanieczyszczenia (metale ciężkie, zanieczyszczenia chemiczne, bakteriologiczne etc) mają duże wartości w wielu miejscach na świecie (np. w Morzu Północnym Adriatyku,etc) wszystko zależy od miejsca badania i skali w jakiej uogólniamy wyniki. Nawet nadmiar azotu i fosforu (powodujący eutrofizację) w Bałtyku nie jest rekordowy i bardzo zależy od lokalnych warunków. Trujące zakwity sinic są plagą wielu rejonów świata – na Bałtyku (w tym na naszym wybrzeżu) mamy tylko ich namiastkę – nie powodowały masowego śnięcia ryb i choroby setek ludzi jak miało to miejsce w USA, Indiach czy na Adriatyku."
28 sierpień 2023 : 20:45 Zatokowy | Zgłoś
+24 Na kłopoty .... KONFERENCJA.
Ten typ już raz zorganizował taką KONFERENCJĘ , a przyniosła ona taki efekt, że organizuje ją ponownie licząc na inny efekt.
Ktoś kiedyś napisał słynne zdanie , że "Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów " , ale widocznie nikt temu typowi go nie zacytował.
29 sierpień 2023 : 06:53 balbin-a | Zgłoś
+15 Ten typ ma potężny problem
Tym problemem jest artykuł 3 Traktatów Europejskich, który mówi, że Bruksela wykończyła Bałtyk, dziwię się dlaczego rząd nie zaskarżył jeszcze Unii Europejskiej do TSUE, punkt d)

Art. 3. Wyłączne kompetencje UE
Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
1. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach:
a) unia celna;
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego;
c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro;
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;
e) wspólna polityka handlowa.
29 sierpień 2023 : 07:39 Rybacki | Zgłoś
+41 DZISIEJSZE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
DZISIEJSZE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA

Drodzy Rybacy
W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z Panem Ministrem Telusem w sprawie Waszych postulatów.
Po spotkaniu opublikujemy pełne sprawozdanie ze spotkania.
Jesteśmy z Wami.
29 sierpień 2023 : 07:39 Marek1234 | Zgłoś
-33 Spotkanie
My z tobą nie
29 sierpień 2023 : 12:46 Sprawiedliwy | Zgłoś
+25 SPOTKANIE RYBAKÓW Z MINISTREM ROBERTEM TELUSEM
SPOTKANIE RYBAKÓW Z MINISTREM ROBERTEM TELUSEM
Informacje z profilu Facebook Ministra Roberta Telusa


• Do późnych godzin popołudniowych trwało dziś spotkanie z przedstawicielami Rybaków
• Głównym tematem rozmów była trudna sytuacja Rybaków wynikająca z ograniczeń połowowych
• Uczestnicy spotkania wskazywali na zbyt małe wsparcie Rybaków, którzy czasowo muszą wstrzymać działalność połowową
• To było bardzo dobre spotkanie
• Oczekuje szybkiego przekazania do Ministerstwa pisma z propozycjami środowiska rybackiego w zakresie sposobu rozwiązywania najpilniejszych jego problemów
• Zapewniłem Przedstawicieli Rybaków o pilnym przeanalizowaniu przesłanych propozycji i zorganizowaniu ponownego spotkania w celu przedstawienia realnych możliwości zrealizowaniu postulatów „
29 sierpień 2023 : 20:18 Marek1234 | Zgłoś
+24 Weryfikujemy waszą wiarygodność
Czy zdecydujecie się na wprowadzenie postulatu o następującym brzmieniu :

W trosce o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego domagamy się wprowadzenia zakazu połowu śledzi na Zalewie Wiślanym i Zatoce Pomorskiej w terminach gdy odbywają się tam ich tarła ?
30 sierpień 2023 : 05:11 Kbyszek Zarnicki | Zgłoś
-10 Piękny postulat
Ale raczej niszczący przybrzeżne rybołówstwo które żyje z tych połowów
30 sierpień 2023 : 06:56 Sprawiedliwy | Zgłoś
-25 Byle do wyborów
Później Kazik i Marek się z wami rozprawią
29 sierpień 2023 : 20:47 Sprawiedliwy | Zgłoś
+18 Spotkanie z ministrem
To mówicie, że minister Robert Telus dowiedział się nareszcie że w Polsce od dawna działa układ rybny żerujący na unijnych funduszach blokujący rybakom pieniądze z ministrem Krzysztofem C. na czele?
31 sierpień 2023 : 06:55 Bolo. | Zgłoś
+3 Pi o Szopenie
Już Kaczyński się miał dowiedzieć, już duda miał się dowiedzieć , Ziobro miał pozamykać wszystkich. Teraz telus odpowiedzialny za zboże ma zrobić porządek. Chyba nie wierzycie tym którzy pojechali z w te farmazony? Przecież nikomu nic się nie dzieje oprocz oszusta łososiowego z Helu i kilku faktorowcow dorszowych z ustki i Darłowa. Kto was na takie pośmiewisko wystawia?
31 sierpień 2023 : 07:54 Sprawiedliwy | Zgłoś
+9 Jak mnie się to podoba
Uwielbiam ból dooopy tego sprawiedliwego. Intelektualnego karzełka co to tylko czeka aby ubliżyć innym. To taki rybak wersja komputerowa co to siedzi w biurze i chicałby zgrywać rybaka tylko zapomniał, że trzeba jeszce mieć coś do powiedzenia i pływać. Takich rybaków letnioków to my już znamy. Sprawiedliwy dobrze że jesteś bo twoje myslenie obnaża tępotę intelektualną tego układu. Tak że wiesz ... jesteś tu potrzebny.
31 sierpień 2023 : 11:42 sygnalista | Zgłoś
-5 Upadek
Tępotę to pitolenie obnaża. Każdy już się miał dowiedzieć o wszystkim. Każdy dyrektor czy minister to złodziej a tymczasem siedzą sobie dalej w innych urzędach bo im inteligencja nie pozwalała z cholota się zadawać. Zabrali ich gdzie indziej na stanowiska jeszcze wyższe bo byli za dobrzy. A ty wmawiasz innym ze ktoś się ich pozbył. Kręcisz i knujesz i szczujesz a sam w morzu nie byles. Ja pracuje na dwa etaty a ty na kroplówki z funduszu
31 sierpień 2023 : 12:54 Sprawiedliwy | Zgłoś
+7 A wpisz sobie
"Nowa taśma urzędniczki z PiS" ¿
31 sierpień 2023 : 16:41 Bolo. | Zgłoś
+7 Zero wstydu i honoru
nie wstyd ci pracować u esbeckiego agenta, który sprzedaje swoich rybaków?
31 sierpień 2023 : 17:59 Henryk Kwinto. | Zgłoś
+2 Zażenowany
Ale jajca co sie dzieje, wrzesien przyszedl śledz tanieje .
31 sierpień 2023 : 21:02 jureks | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter