Porty, logistyka

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko pozwoli na zmodernizowanie śluz, sterowni, awanportów i innych obiektów hydrotechnicznych na Odrze, w województwie opolskim. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się dostępność transportowa oraz poprawią się warunki przewozu pasażerów i towarów na Odrze.

– Wszystkie inwestycje, które obecnie realizujemy z Wodami Polskimi są to inwestycje kompleksowe, uwzględniające całościowo gospodarkę wodną również w kontekście przeciwsuszowym i przeciwpowodziowym. - podkreśliła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

19 sierpnia Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach trzy umowy o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 na modernizację i budowę obiektów hydrotechnicznych na stopniach Krapkowice, Januszkowice i Ujście Nysy. Łączna wartość projektów to 552 mln zł z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

– Z Funduszy Europejskich dofinansowujemy coraz większą liczbę inwestycji pozwalających na wykorzystywanie alternatywnych szlaków komunikacyjnych, jakimi są śródlądowe drogi wodne. Łącznie w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych 1,1 miliarda złotych na realizację 12 tego typu projektów. To potężny zastrzyk nowych środków na rzecz rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, która uczestniczyła w podpisaniu umów.

Kluczowym założeniem dwóch pierwszych projektów realizowanych na stopniach Krapkowice i Januszkowice jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków przewozu towarów i pasażerów dzięki utrzymaniu parametrów infrastruktury hydrotechnicznej w III klasie drogi wodnej.

– Z punktu widzenia Komisji Europejskiej kluczowe jest takie projektowanie urządzeń hydrotechnicznych, które zapewni możliwość swobodnego przemieszczania się ryb, np. dzięki budowie przepławek. Dbałość o ekosystemy wodne jest elementem ogłoszonej przez Komisję Europejską Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. - dodał Marek Prawda, Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.

Trzecia inwestycja przyczyni się do dostosowania jazu do postępujących zmian klimatycznych związanych m.in. z prognozowanymi powodziami i suszami, a także do dostosowania infrastruktury do potrzeb zapewnienia sprawnej migracji ryb oraz niespiętrzania wód powodziowych w przekroju stopnia Ujście Nysy i zwiększy bezpieczeństwo czynności związanych z obsługą jazu.

– Dzięki realizacji tych inwestycji zwiększy się dostępność transportowa oraz poprawią się warunki świadczenia usług, związanych z przewozem towarów i pasażerów na Odrzańskiej Drodze Wodnej - powiedziała Sylwia Cieślak-Wilk p.o. zastępca dyrektora CUPT.

– W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne - podsumował Marcin Jarzyński, zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Dofinansowane projekty:

"Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów":
wartość całkowita projektu: 219 250 000, 00 zł
wydatki kwalifikowane: 219 070 000, 00 zł
dofinansowanie UE: 186 209 500, 00 zł
zakończenie projektu - listopad 2023

"Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów"
wartość całkowita projektu: 171 520 000,00 zł
wydatki kwalifikowane: 171 454, 912, 02 zł
dofinansowanie UE: 145 736 675, 21 zł
zakończenie projektu - listopad 2023

"Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
wartość całkowita projektu: 161 612 010, 90 zł
wydatki kwalifikowane: 161 533 766, 40 zł
dofinansowanie UE: 137 303 701, 44 zł
zakończenie projektu - październik 2023

Beneficjent : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

rel (MGMiŻŚ)

0 ODRA
A co z PROGRAMEM DLA ODRY. Minister od gospodarki śródlądowej obiecywał, że najpóźniej w styczniu 2020 program będzie opublikowany. To, że wykonywane są planowe bądź awaryjne remonty, planowe modernizacje to żaden news. To tylko informacja, że robi się coś co powinno być robione.
23 sierpień 2020 : 10:33 Andy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter