Stocznie, Statki

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej. Mają powstać m.in. możliwości tworzenia instrumentów finansowych dopuszczających inwestorów detalicznych, czyli pozwalających na inwestowanie w fundusze związane np. z budową statków dla polskiej floty osobom fizycznym.   

Konieczność rozwoju infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej poprzez utworzenie podmiotu stymulującego tworzenie i rozwój podmiotów finansujących sektor gospodarki morskiej, które będą katalizatorem dla rozszerzenie bazy inwestorów sektora gospodarki morskiej o nowych inwestorów, w szczególności prywatnych inwestorów  instytucjonalnych i detalicznych oraz przyspieszenie inwestycji w rozwój podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską, w tym poprzez rozwój infrastruktury finansującej projekty w sektorze gospodarki morskiej i zwiększenie liczby dobrze przygotowanych projektów inwestycyjnych w sektorze gospodarki morskiej.

Rozwiązania przyjęte w planowanym projekcie wspomagają realizację celów Projektu Strategicznego "Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego" z obszaru Reindustrializacja przyjętego uchwałą Rada Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.  dokumentu "Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" ("SOR") oraz związanych z sektorem gospodarki morskiej "Krajowych Inteligentnych Specjalizacji" ("KIS"):

1. "KIS 9" - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS), który obejmuje:
1) Innowacyjne środki transportu;
2) Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu;
3) Systemy zarządzania transportem;
4) Innowacyjne materiały w środkach transportu;
5) Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

2. "KIS 17" - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM), który obejmuje:
1) Projektowanie, budowa i konwersja specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia;
2) Projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych;
3) Procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

W ramach projektu "Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego" realizowany jest "Projekt Batory", którego celem jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji, innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej w czterech autonomicznych częściach:

1. Budowa promów - budowa nowych, całkowicie wyposażonych promów pasażersko-samochodowych dla polskich armatorów.

2. INNOship (Smart Ship Technologies - Inteligentne Technologie Okrętowe) - uzyskanie przez polskie stocznie produkcyjne i remontowe przewagi konkurencyjnej na rynku budowy statków przodujących technologicznie w skali globalnej, nowatorskich pod względem konstrukcji, wyposażenia czy też napędu.

3. I-Offshore (Innowacyjna platforma offshore) - nowatorska, modułowa, wielofunkcyjna platforma dla urządzeń oraz systemów do eksploatacji surowcowych i energetycznych zasobów morza. Opracowanie i wdrożenie (zaprojektowanie, przebadanie, produkcja i sprzedaży) rodziny wielofunkcyjnych platform morskich.

4. Zielona Stocznia (ship scrapping/ship recycling) - stworzenie instalacji do demontażu zużytych statków na bazie istniejącej w kraju infrastruktury po-stoczniowej; wykorzystanie części tej infrastruktury jest jednym z istotnych założeń do projektu; efektywne i długofalowe wykorzystanie części istniejących zasobów po-stoczniowych w kraju, co dobrze wpisuje się w politykę gospodarczą rządu RP zwłaszcza w zakresie reindustrializacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie polega na następujących założeniach:

1. Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych o różnym horyzoncie czasowym, które będą również umożliwiały realizację celów określonych  w "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", poprzez utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spośród podmiotów, które zgłosiły swoje zainteresowanie, spółki akcyjnej Morski Fundusz Rozwoju, który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej.

2. Morski Fundusz Rozwoju będzie wpływał stymulująco na rozwój podmiotów z szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej i rozwój infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej, w szczególności poprzez:

1) działalnie w charakterze swojego rodzaju sponsora/założyciela i tworzenie we współpracy z różnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego funduszy inwestycyjnych różnych typów (otwartych, specjalistycznych otwartych i zamkniętych, w tym aktywów niepublicznych), których polityka inwestycyjna nakierowana będzie na inwestycje w szerokorozumianą gospodarkę morską i  które na swoją działalność inwestycyjną będą pozyskiwać środki od szerokiego spektrum inwestorów instytucjonalnych i detalicznych,

2) inwestycje bezpośrednie i pośrednie w podmioty z sektora szeroko rozumianej gospodarki morskiej, w tym w szczególności w początkowym etapie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

3. Morski Fundusz Rozwoju ("MFR") będzie działał na podstawie ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju i kodeksu spółek handlowych.

4. Podstawą gospodarki finansowej MFR będzie roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Funduszu.

5. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane w oparciu o rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego Morskiego Funduszu Rozwoju.

6. Nadzór nad obszarem działalności inwestycyjnej MFR będzie sprawowała w sposób pośredni Komisja Nadzoru Finansowego poprzez nadzór nad instytucjami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi powstałymi we współpracy z MFR, których polityka inwestycyjna nakierowana byłaby na inwestycje w szeroko rozumianą gospodarkę morską i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które tymi funduszami zarządzają) oraz podmiotami emitującymi instrumenty finansowe znajdującymi się w obszarze działalności inwestycyjnej MFR.

7. MFR nie będzie podlegał nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego chyba, że Walne Zgromadzenie MFR podejmie uchwałę w sprawie zgody o ubieganie się dopuszczenie i wprowadzenie akcji MFR do obrotu na rynku regulowanym albo uchwałę w sprawie zgody o wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wykonywanie działalności zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną ("ASI") lub o dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56. z późn. zm.).

8. MFR będzie finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.

rel

+24 Kto zainwesuje?
Kto zinwestuje w statki przedsiębiorstwa w którym jest zarząd komisaryczny i potężne związki zawodowe!!??!!
23 październik 2018 : 09:47 Mokrzycki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+12 osoby fizyczne inwestorzy?
W imię jakiego interesu osoby fizyczne mają ryzykować swoje pieniądze Tam , gdzie z trudem robią to Banki komercyjne?
23 październik 2018 : 13:00 adi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 kolejna forma prawna dla ...
... ściepy ojca dyrektora?
:-)
23 październik 2018 : 21:10 x Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter