Prawo, polityka

Z uwagi na fakt, iż wielu marynarzy zgłosiło się w tym roku do Kancelarii z informacją, że instytucja wniosku o ograniczenie poboru zaliczek miałyby być rzekomo usunięta z polskich przepisów, w dniu 01 kwietnia 2019 roku skierowaliśmy, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.), wniosek do Ministerstwa Finansów o udostępnienie informacji w tej sprawie. 

Co więcej, w ww. wniosku zawarliśmy również pytanie o ewentualne plany w zakresie zmiany lub ograniczenia zastosowania ulgi abolicyjnej. W dniu 15 kwietnia 2019 roku wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Finansów do Kancelarii (pismo znak BMI1.0124.420.2019).

Ograniczenie poboru zaliczek w 2020 roku

Z pisma z dnia 15 kwietnia 2019 roku z Ministerstwa Finansów wynika, iż „obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy – Ordynacja podatkowa (UD409), która z dniem 1 stycznia 2020 r. ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.). Projekt zakłada zachowanie instytucji wniosku o ograniczenie poboru zaliczek, o której mowa w przepisie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, przy niewielkiej modyfikacji jego brzmienia.

Zgodnie z art. 231 § 2 projektu (w wersji przyjętej przez Stały Komitet Rady Ministrów) organ podatkowy, na wniosek zobowiązanego do zapłaty zaliczek na podatki, ogranicza ich pobór, jeżeli zobowiązany uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanej wysokości podatków za dany okres rozliczeniowy.”

Wniosek w 2020 roku trzeba będzie złożyć, tak jak w 2019 roku, przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:
1. albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przychodu (przelewu);
2. albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.

Opcje pierwszą znajdzie zastosowanie, gdy w momencie wpływu pensji na rachunek bankowy marynarz będzie pozostawał w domu. Natomiast jeżeli w trakcie wypłaty pierwszej pensji marynarz będzie zamustrowany na statku termin płatności pierwszej zaliczki minie w terminie wskazanym w punkcie drugim.

Ulga abolicyjna w 2020 roku

Z kolei w kwestii ulgi abolicyjnej otrzymaliśmy odpowiedź, iż obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów dotyczących ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Przypominamy, iż w takiej sytuacji w roku 2020 pozostanie najprawdopodobniej aktualna ogólna interpretacja nr DD10.8201.1.2016.GOJ Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do marynarzy mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której to wskazał wprost, iż „marynarz mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujący dochód z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, którego dochód, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w drugim państwie – lecz faktycznie nie jest z uwagi na szczególne rozwiązania prawa wewnętrznego – i do dochodu tego, zgodnie z właściwą umową ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia, jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art., 27 g ustawy, na zasadach określonych w tym przepisie.

Z uwagi na powyższe, jeżeli w roku 2020 tak jak w roku 2019 polscy marynarze uzyskają tylko zagraniczne dochody objęte ww. ulgą abolicyjną w roku podatkowym to, po dopełnieniu wszelkich formalności, nie zapłacą w Polsce żadnego podatku.

Wnioski

Jak z powyższego wynika, z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, iż kształt przepisów, które regulują kwestię ulgi abolicyjnej i postępowania w zakresie ograniczenia poboru zaliczek nie ulegnie radyklanym zmianom w 2020 roku.

Z pewnością, na tym etapie, instytucja ograniczenia poboru zaliczek nie zostanie usunięta z polskiego systemu podatkowego. Z uwagi na powyższe polscy marynarze nie muszą obawiać się, że ewentualne zaliczki na poczet PIT, w przypadku zastosowania ulgi abolicyjnej, będę podlegały wpłacie w 2020 roku do właściwego US bez możliwości złożenia wniosku o ograniczenie ich poboru.

 

 

 

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter