Prawo, polityka

W dniach 20 i 21 listopada br. w siedzibie OECD w Paryżu odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. przemysłu stoczniowego (OECD Council Working Party on Shipbuilding - WP6). Szczególną uwagę poświęcono sprawom związanym z ochroną środowiska w żegludze, czyli tzw. green shipping.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele niemal całego świata okrętowego, w tym również Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentowała Agnieszka Kuraszyk z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Jerzy Czuczman, prezes Forum Okrętowego. Zabrakło jedynie reprezentacji Chin, pomimo wcześniejszego zgłoszenia udziału przedstawicieli tego kraju, co mogło być związane z faktem, iż w planie posiedzenia była otwarta dyskusja na temat zasad jednakowej konkurencji oraz przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Z powodu tej nieobecności, dyskusja ograniczyła się do wymiany poglądów. Zarysowały się bardzo zbieżne stanowiska Unii Europejskiej i Japonii, w tym organizacji SAJ zrzeszającej firmy branży stoczniowej w Japonii oraz SEA Europe działającej w Europie. Zbliżony pogląd zaprezentowała także Korea Południowa, wskazując jednak na potrzebę ustalenia bardzo precyzyjnej definicji pojęcia jednakowych warunków konkurencji oraz pomocy publicznej w tym zakresie. Uzgodniono, że do czasu kolejnego spotkania, być może już z udziałem Chin, strona europejska raz jeszcze przeanalizuje swoje stanowisko, uwzględniając zgłoszone uwagi.

W zakresie ochrony środowiska warto wskazać na prezentację przedstawicielki IEA (International Energy Agency), Renske Schuitmaker, która wywołała sporo kontrowersji. Wyraziła ona przekonanie, iż wdrożenie na statkach napędów zasilanych LNG nawet w połowie światowej floty nie zapobiegnie w praktyce emisji gazów cieplarnianych.

Na pytanie przedstawiciela Polski o założenia jakie zostały przyjęte w prognozie wielkości transportu morskiego w roku 2060, nie podała żadnych wartości liczbowych. Natomiast pytający przytoczył kilka scenariuszy prezentowanych przez dr. Martina Stopforda, prezesa Clarkson Research Services Limited (CRSL), różniących się znacznie między sobą w zakresie prognozowanej wielkości masy towarowej w roku 2066, co w oczywisty sposób musi mieć wpływ także na prognozę emisji CO2.    

Negatywne stanowisko dotyczące wdrażania napędów LNG znalazło wsparcie podczas prezentacji Simona Bennetta, dyrektora ds. polityki w ICS (International Chamber of Shipping). Zaproponował on, aby do czasu rozwoju na pełną przemysłową skalę napędów eliminujących całkowicie emisję CO2 (tzw. zero-emission, czyli napędy elektryczne lub wodorowe), nadal w pełni korzystać w żegludze z ropy naftowej, odsuwając w czasie wdrażanie dyrektyw emisyjnych, w tym również siarkowej.

Pogląd ten spotkał się ze spokojną, ale stanowczą odpowiedzią przedstawiciela SEA Europe. Sekretarz generalny tej organizacji Christophe Tytgat wskazał, że już na obecnym etapie europejski przemysł stoczniowy ma gotowe technologie umożliwiające redukcję emisji niekorzystnych dla środowiska naturalnego. Podkreślił przy tym, że odwlekanie w czasie dyrektyw środowiskowych, w tym również dotyczących wód balastowych na statkach zdecydowanie pogarsza sytuację rynkową firm zaawansowanych technologicznie, inwestujących ogromne środki na badania i rozwój.

Jednocześnie, jako przykład dobrej praktyki na skalę światową w zakresie wdrażania zaawansowanych rozwiązań proekologicznych, wskazał wielki projekt przebudowy promów pasażersko - samochodowych na zasilanie skroplonym gazem ziemnym, realizowany w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA dla kanadyjskiego armatora BC Ferries.

Do tej pory na świecie najwięcej uwagi poświęcano budowie nowych statków z takim napędem. Tu mamy do czynienia z przebudową i przystosowaniem do nowego rodzaju paliwa siłowni dużych jednostek, zbudowanych ponad 20 lat temu, co wyznacza nowe trendy w światowym przemyśle remontu statków.

Warto wspomnieć, że obrady były prowadzone bardzo sprawnie, z utrzymaniem reżimów czasowych, a także z możliwością zadawania pytań i prowadzenia otwartej dyskusji. Przewodniczył im Olav Myklebust, stały przedstawiciel Królestwa Norwegii przy OECD, który od nowego roku będzie ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce, w miejsce Karstena Klepsvika.

Jerzy Czuczman, GL

Fot.: J. Czuczman, Twitter/SEA Europe

Nz. poniżej: Polskę reprezentował m.in. Jerzy Czuczman, prezes Forum Okrętowego (pierwszy po lewej).

1 1 1 1