Prawo, polityka

21 września 2016 r. weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego /Dz. U. 2016 poz. 1407/.

Rozporządzenie określa:

- rodzaje, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich,

- wytyczne dotyczące opracowania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu,

- metody weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania instrukcji bezpieczeństwa,

- sposób monitorowania wpływu instrukcji bezpieczeństwa na poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną działalnością lub uprawianą żeglugą,

- wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Właścicieli i armatorów jachtów morskich ucieszy fakt, że przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do:

- jachtów regatowych rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy, oraz wiosłowych łodzi regatowych, uczestniczących w treningach lub regatach na wodach morskich, na akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją i osłoną ratowniczą,

- rowerów wodnych, kajaków, desek z żaglem, pontonów pneumatycznych bez napędu, bez względu na wielkość, oraz innych podobnych jednostek pływających o długości do 5 m, uprawiających żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianej jako okres od wschodu do zachodu Słońca, na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii brzegu morskiego,

- jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie nie zostały poddane inspekcji,

- skuterów wodnych używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem skuterów używanych do celów komercyjnych.

Pełny tekst rozporządzenia >>>

rel (Polski Związek Żeglarski)

1 1 1 1

Newsletter