Prawo, polityka

W dniu 18 września br. weszła w życie nowa dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED), uchylając dotychczasową dyrektywę 96/98/WE.

Ważność dotychczas wydanych certyfikatów

Istniejące certyfikaty badania typu wyrobu WE (moduł B) i certyfikaty zgodności WE (moduł G) wydane na zgodność z wymaganiami dyrektywy 96/98/WE zachowują swoją ważność do momentu, gdy:

- osiągną swoją datę ważności lub,
- warunki zachowania ważności certyfikatu nie zostaną zachowane lub,
- załącznik A zostanie zaktualizowany w związku ze zmianą wymagań dotyczących wyrobu i/lub jego badania lub,
- wyrób nie będzie zgodny z wyrobem, dla którego wystawiono certyfikat zgodności wyrobu EC.

Istniejące certyfikaty zapewnienia jakości produkcji wyrobu WE (moduł D) i zapewnienia jakości wyrobu WE (moduł E) wydane na zgodność z wymaganiami dyrektywy 96/98/WE zachowują swoją ważność do momentu, gdy osiągną datę ważności.

Odnowienie powyższych certyfikatów po 18.09.2016 odbywa się zgodnie z wymaganiami nowej dyrektywy MED.

Załącznik A.1.

Dotychczasowy Załącznik A.1, określający jakiego wyposażenia dotyczy dyrektywa MED, będzie zastąpiony przez nowy akt prawny. Będzie on podawał daty, od których wymagania oraz normy badań będą obowiązywać, a także daty umieszczenia wyrobów na rynku i ostatniej daty ich zainstalowania na statkach z uwzględnieniem ram czasowych na wybudowanie nowego statku. Do czasu wejścia w życie pierwszego aktu prawnego obowiązują wymagania oraz normy badań określone w dyrektywie 2015/559/UE.

Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego, zwana w skrócie dyrektywą MED, obowiązuje od 18.09.2016 r. i ma zastosowanie do wyposażenia morskiego wymienionego w załączniku A1 dyrektywy 2015/559, umieszczanego na nowych lub istniejących statkach konwencyjnych, noszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy wyposażenie to jest umieszczane po raz pierwszy lub wymieniane na nowe.

Dyrektywa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą dyrektywę 96/98/WE.

Więcej informacji w zakładce >>>

+1 PRS napisał, PorMor zamieścił
Prosto i zwięźle.
Znacz się, CO?
22 wrzesień 2016 : 20:24 ico | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter