Prawo, polityka

Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej potwierdził na swojej 96 sesji, trwającej od 11 maja 2016 r., że przepisy budowy zbiornikowców olejowych i masowców zgłoszone przez 12 towarzystw klasyfikacyjnych zrzeszonych w IACS, znane w języku angielskim jako Common Structural Rules (CSR), są zgodne z wymaganiami określonymi dla tego typu statków w rezolucji MSC.287(87).

Polski Rejestr Statków, podobnie jak pozostałe towarzystwa klasyfikacyjne, przesłał swoje przepisy do IMO w grudniu 2013 r. w celu ich weryfikacji. Składały się one z tzw. części wspólnej, tj. identycznych wymagań technicznych sformułowanych przez wszystkie towarzystwa IACS oraz z pakietu indywidualnego, zawierającego specyficzne wymagania PRS. Wraz z przepisami został przekazany obszerny zestaw obowiązkowych arkuszy samooceny, zawierających pomocnicze informacje dla audytorów, wskazujące dla każdego kryterium oceny odpowiednie miejsca w przepisach, w których dane zagadnienie jest opisane stosownymi wymaganiami. Weryfikację wszystkich przesłanych do IMO przepisów, w oparciu o wytyczne zawarte w rezolucji MSC.296(87), przeprowadziło 5 zespołów audytorskich, złożonych ze światowej klasy ekspertów nominowanych przez państwa członkowskie IMO. Audytorzy przekazali swoje raporty na 96 sesję MSC. Również na tę sesję poszczególne towarzystwa klasyfikacyjne oraz IACS zgłosiły propozycje działań korygujących w odniesieniu do niezgodności i obserwacji poczynionych przez audytorów.

Konkluzje audytorów były pozytywne - wszystkie przesłane przepisy spełniają cele oraz wymagania funkcjonalne określone przez IMO w rezolucji MSC.287(87). Potwierdzili to również w swoich wystąpieniach na 96 sesji MSC przedstawiciele wielu państw członkowskich, którzy pozytywnie ocenili także propozycje przedstawionych działań korygujących, uznając że przyczynią się one do ulepszenia przepisów. Sekretarz Generalny IMO pan Kitack Lim podziękował wszystkim zainteresowanym stronom (państwom członkowskim, towarzystwom klasyfikacyjnym, audytorom i sekretariatowi IMO) za ich profesjonalizm i zaangażowanie, które sprawiają, że zbiornikowce olejowe i masowce budowane po 1 lipca 2016 r. będą spełniały nowe standardy bezpieczeństwa. Wyraził też opinię, że jest to kamień milowy w procesie tworzenia i wdrażania międzynarodowych standardów budowy statków, gdyż po raz pierwszy przepisy opracowane przez towarzystwa klasyfikacyjne podlegają weryfikacji i audytowaniu przez IMO.

Pozytywna weryfikacja przepisów zgłoszonych przez IACS i poszczególne towarzystwa klasyfikacyjne, w tym Polski Rejestr Statków, potwierdza ich szczególną rolę w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa statków, ludzi i środowiska naturalnego oraz pozycję IACS w IMO jako wiarygodnego eksperta i doradcy technicznego dla międzynarodowej społeczności morskiej.

rel (PRS)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter