Prawo, polityka

Na dostosowanie jachtów do nowych wymagań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U Nr 228, poz. 1368) armatorzy jachtów komercyjnych mają czas do kwietnia 2013 r.

Każdy jacht komercyjny - jednostka przeznaczona do celów sportowych i rekreacyjnych, używana do prowadzenia działalności komercyjnej, a więc świadczenia różnorodnych usług związanych z turystyką i żeglarstwem, niezależnie od jej wielkości, powinna spełniać wymogi dotyczące:

1) dokumentacji
* dokument rejestracyjny
 Każdy jacht morski (z wyjątkiem jednostek używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych, o długości do 5 m, nieuprawiających żeglugi międzynarodowej) musi być zarejestrowany. W dokumencie rejestracyjnym będzie widniała informacja, czy jest to jacht rekreacyjny, czy komercyjny. Armatorzy obecnie zarejestrowanych jachtów komercyjnych będą musieli dokonać aktualizacji dokumentu rejestracyjnego poprzez wprowadzenie w nim zapisu o sposobie wykorzystania jachtu (jacht komercyjny lub rekreacyjny).
* Karta Bezpieczeństwa
 Dokument wydawany przez Urząd Morski właściwy dla portu macierzystego jachtu, po pozytywnym wyniku inspekcji bezpieczeństwa.
* Świadectwo Klasy lub Orzeczenie Zdolności Żeglugowej
 Dokument wydawany przez podmiot sprawujący nadzór techniczny nad jachtem po pozytywnym wyniku przeglądu technicznego.

2) stanu technicznego
Jachty komercyjne powinny poddawać się przeglądom technicznym. Potwierdzeniem spełniania wymogów technicznego stanu bezpieczeństwa jest dokument wydany przez Polski Rejestr Statków albo przez podmiot upoważniony przez MTBiGM (obecnie Polski Związek Żeglarski), który będzie mógł wykonywać przeglądy techniczne jachtów morskich o długości do 15 m.

3) wyposażenia
Minimalne wyposażenie określają załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326).

4) kwalifikacji załogi
Obecnie kwalifikacje załogi muszą być zgodne ze składem określonym w Karcie Bezpieczeństwa, ustalanym przez dyrektorów urzędów morskich. Liczba pasażerów na jachcie nie może przekraczać 12.
Do dnia 25 kwietnia 2013 r., na podstawie art. 70 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zostanie wydane rozporządzenie określające minimalne wymagania dla członków załóg jachtów komercyjnych, które określi m.in. jakie dodatkowe przeszkolenia według Konwencji STCW będą wymagane od skiperów jachtów komercyjnych prócz patentów żeglarskich (np. kurs indywidualnych technik ratunkowych, pierwszej pomocy medycznej, przeciwpożarowy) oraz jakie kwalifikacje powinien posiadać członek załogi jachtu komercyjnego. Przepisy będą przewidywać odmienne regulacje w odniesieniu do jachtów szkoleniowych. Przepisy będą szeroko konsultowane społecznie, aby poznać opinię środowiska żeglarskiego w tym zakresie.
 Przepisy odnośnie wyszkolenia i kwalifikacji załóg jachtów komercyjnych nie będą miały zastosowania do jachtów komercyjnych udostępnianych bez załogi – jachty te będą zobowiązane do posiadania Karty Bezpieczeństwa, jednak żeglugę będzie można nimi prowadzić posiadając co najmniej odpowiednie kwalifikacje sportowe.

W związku z faktem, że część nowych przepisów zaczęłaby obowiązywać w połowie sezonu nawigacyjnego, administracja morska podjęła decyzję o przedłużeniu czasu na dostosowanie jachtów komercyjnych tak, by spełniały wszystkie ustawowe wymogi. W praktyce spełnienie wymogów przewidzianych nowymi przepisami będzie egzekwowane od dnia 25 kwietnia 2013 r.

***

Podział jachtów morskich na jachty rekreacyjne i komercyjne, wprowadzony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego oraz zarządzeniami porządkowymi Dyrektorów Urzędów Morskich, został podtrzymany w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, jachtem komercyjnym jest każda jednostka przeznaczona do celów sportowych lub rekreacyjnych, używana do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na płatnym udostępnianiu statku, a w szczególności:
a) odpłatnym przewozie osób,
b) odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
c) odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie,
d) odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
e) każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku.

Jachtem komercyjnym jest zatem również jacht, na którym odbywają się szkolenia żeglarskie, prowadzone są rejsy szkoleniowe lub turystyczne, na którym odpłatnie udostępniane są miejsca podczas różnorodnych imprez rekreacyjnych i sportowych.

Jachtem rekreacyjnym jest statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny, a zatem taki, który nie jest wykorzystywany w ramach prowadzenia działalności zarobkowej.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

1 1 1 1