Porty, logistyka

W dniu 14 lutego, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, odbyła się konferencja wynikowa portu. Przedstawiono na niej m.in. najważniejsze wydarzenia dla portu, omówiono dane finansowe za rok miniony, a także podsumowano przeładunki.

Do najważniejszych wydarzeń 2016 roku należą:

- Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych),
- Ogłoszenie przetargu na przebudowę Obrotnicy nr 2 w ramach projektu: "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Etap I",
- Oddanie przez Wojewodę Pomorskiego spółce ZMPG-a SA gruntów położonych w granicach administracyjnych portu o łącznej pow. 11,8 tys. m² do nieodpłatnego użytkowania,
- Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 12,5 tys. m² położonej w granicach portu z Pomorskim Cementem Sp. z o.o. (pod budowę zakładu przetwórstwa cementu).

Czytaj także: Pierwszy w świecie cementowiec z napędem LNG wkrótce w polskich portach

Czytaj także: Publiczne otwarcie ofert na wykonanie Etapu I przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia"

Ważne dla portu:

Luty 2016 r. - Komisja Sejmowa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sformułowała Dezyderat nr 1 w sprawie lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni. Zdaniem Komisji szczególnie ważnym i pilnym zadaniem jest połączenie trasy S6 od Obwodowej Trójmiasta do ul. Janka Wiśniewskiego (tzw. droga czerwona), które powinno być zrealizowane jako pierwszy etap Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).

Sierpień 2016 r. - Komisja Europejska zatwierdziła, w ramach funduszu Connecting Europe Facility (CEF) - Transport, finansowanie projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni". Celem projektu, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, jest optymalizacja i modernizacja stacji kolejowej Gdynia Port i implementacja standardów sieci TEN-T (elektryfikacja, nacisk osi 22,5 t, długość pociągów 740 m, ERTMS). Zakres projektu obejmuje: ok. 133 km torów, dostosowanie stacji do nowych potrzeb, budowę centrum kontroli ruchu. Zaprojektowana sieć zapewni kolejową obsługę Portu Gdynia, uwzględniając rozwój portu w  perspektywie 2045  r. Budżet projektu to 850 mln zł.

Grudzień 2016 r. - PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiła przetarg na  "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229" w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto". Celem inwestycji jest zwiększenie prędkości i  poprawa przepustowości linii na dojazdach do portów morskich na alternatywnej trasie do Trójmiasta, w tym na linii 201. Na wniosek ZMPG SA - PKP PLK przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy trzeciego toru na odcinku od Gdańska Osowej do Gdyni Głównej, co jest niezbędne do obsługi kolejowej ładunków masowych.

Dane finansowe za 2016 rok

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) zysk netto Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA za 2016 r. przekroczył 60 mln zł. Uzyskany wynik był o ponad 31% wyższy niż przed rokiem.

Stale rozbudowywana i unowocześniana oferta powierzchni składowych oraz magazynowych zaowocowała zwiększeniem przychodów z usług najmu, a większa liczba zawinięć wpłynęła na przyrost przychodów z opłat portowych. Do poprawy wyników przyczynił się również wzrost kursu euro i dolara oraz rekordowy przeładunek paliw, co wiązało się z uszczelnieniem obrotu paliwami w Polsce i zwiększeniem importu oleju napędowego w następstwie wejścia w życie przepisów "pakietu paliwowego".

Ogółem sprzedaż w 2016 r. wzrosła o 10%, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% - do 44 mln zł. 

Przeładunki według grup towarowych w latach 2015-2016

W 2016 r. przeładunki towarów w Porcie Gdynia wzrosły do poziomu 19 536,2  tys. ton (+  7,4%) w porównaniu do 2015 r. Oznacza to pobicie kolejnego rekordu poziomu przeładunków osiągniętego poprzednio w 2014 r. (19  405,4 tys. ton).

Na przeładunki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7%), zboże (20,9%), węgiel i koks (7,6%), ropa i przetwory naftowe (6,8%), drewno stanowiące łącznie 0,4% masy ładunkowej.

Wzrosty odnotowano w większości grup ładunkowych, a największe w grupie ropa i przetwory naftowe, która wzrosła o 922,5 tys. ton (+ 229,5%). Analizując pozostałe grupy, na kolejnych miejscach znalazły się: zboże (+ 379,3 tys. ton), drobnica (+ 186,4 tys. ton) oraz węgiel i  koks (+ 99,3 tys. ton).

Po dłuższej przerwie, pojawiły się również przeładunki rudy, których wielkość osiągnęła poziom 6,3 tys. ton. Spadki nastąpiły w grupach: tzw. inne masowe (-255,3 tys. ton) oraz drewno (-0,2  tys. ton).

Ponad dwukrotny wzrost przeładunków przetworów naftowych spowodowany jest przede wszystkim zmianami na tym rynku. Do najważniejszych zmian można zaliczyć wzrost popytu na olej napędowy oraz zmiany regulacyjne. Bardzo istotna wydaje się również przebudowa SPPP (m.in. montaż nowego nalewaka) zakończona w 2014 r.

Przeładunki grupy zbóż są silnie skorelowane z sytuacją na globalnym rynku. Korzystne poziomy cen oraz ciągła rozbudowa potencjału do ich przeładunku/składowania zaowocowały w 2016 r. istotnymi wzrostami w tej grupie ładunkowej.

Pomimo wzrostu w grupie drobnicy, nadal nieznacznie spadają przeładunki kontenerów. Spadek tych ładunków wynika głównie z tendencji rynkowej do tworzenia aliansów pomiędzy armatorami kontenerowymi - wskutek czego część ładunków kontenerowych obsługiwanych dotychczas w gdyńskim porcie przekierowana została do Portu Gdańsk. Spadek w obrotach kategorii inne masowe to przede wszystkim skutek zakończenia inwestycji drogowo-kolejowych na zapleczu Portu Gdynia, które miały istotny wpływ na poziom przeładunku kruszyw w porcie gdyńskim.

Przeładunki drewna w Porcie Gdynia kształtują się na stabilnym poziomie, a wynik w 2016 r. był zbliżony do roku poprzedniego.

Podsumowanie 

Rok 2016 był dla gdyńskiego portu rekordowym pod względem przeładunków. Istotnym czynnikiem wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów w latach przyszłych będzie dalsza aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu w ramach realizowanej strategii rozwoju. Głównym źródłem finansowania tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne.

Kluczową w najbliższych latach dla gdyńskiego portu inwestycją jest "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I–III". Ma ona zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zniwelowanie ograniczeń nawigacyjnych w gdyńskim porcie. W bieżącym roku rozpoczną się roboty budowlane w ramach I etapu, zmierzające do powiększenia średnicy obrotnicy nr 2 do 480 m w celu umożliwienia obsługi kontenerowców o  długości do 400 m. Zakończenie tego etapu planowane jest przed końcem 2018 r. Kontynuowane będą również prace dotyczące pogłębienia akwenów portowych do maksymalnej głębokości (-) 16 m. Realizacja robót budowlanych w  ramach tego zadania jest planowana w latach 2018-2020.

Czytaj także: Otwarto nowy magazyn w porcie Gdynia

Prezentacja wynikowa ZMPG-a SA za rok 2016

rel (Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA), AL

Fot.: Piotr B. Stareńczak

Video: Port Gdynia Official / youtube

1 1 1 1