Porty, logistyka

Przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji i urzędów, służb i placówek oświatowych z regionu spotkali się dzisiaj ze spółką Polskie LNG, budującą w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Druga sesja dialogowa miała na celu prezentację odpowiedzi spółki na wszystkie zgłoszone przez partnerów społecznych oczekiwania oraz przedstawienie konkretnych zobowiązań oraz projektów, które - zgodnie z polityką społecznego zaangażowania – spółka postara się wesprzeć.

Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że budowa tak dużej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, w istotny sposób oddziałuje na życie społeczności lokalnej. Wiąże się to z licznymi oczekiwaniami względem inwestora. Spółka Polskie LNG, jest tego w pełni świadoma i dlatego podjęła decyzję, by współpraca z wszystkimi zainteresowanymi stronami była prowadzona w sposób odpowiedzialny, rzetelny i usystematyzowany. Tym samym zdecydowano się na przyjęcie modelu współpracy, w którym najpierw inwestor poznaje oczekiwania interesariuszy, na wszystkie odpowiada i dopiero na tej podstawie podejmuje (w ścisłej współpracy z poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie) decyzje w zakresie ewentualnego zaangażowania i wsparcia. Taki model współpracy, dopiero zyskujący w Polsce popularność, nazywamy jest Dialogiem Społecznym.

- Dialog Społeczny Polskiego LNG to strategiczna inicjatywa pozwalająca Spółce w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju poprzez dyskusję podczas spotkań ze społecznością lokalną - powiedział Rafał Wardziński prezes zarządu Polskie LNG.

Aktywna współpraca z reprezentantami kluczowych podmiotów i grup społecznych związanych z budową terminalu rozpoczęła się w październiku 2012 r. Już w marcu 2013 r. odbyła się pierwsza Sesja Dialogowa, na której inwestor poznał wszystkie oczekiwania interesariuszy. Dzisiaj w Miejskim Domu Kultury, filia nr 2 na Warszowie, zakończyła się druga Sesja Dialogowa, podczas której inwestor miał możliwość szczegółowo odnieść się do wszystkich zgłoszonych postulatów. Na tej podstawie zostaną podjęte, bądź będą kontynuowane poszczególne działania

- Terminal LNG jest obecnie jednym z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, a przede wszystkim inwestycją długookresową. Po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przez wiele lat będzie elementem Świnoujścia. Jako spółka rozumiemy, że podejmowane przez nas działania są ściśle związane z funkcjonowaniem otoczenia, dlatego za swój priorytet uznaliśmy budowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi w Świnoujściu i województwie zachodniopomorskim - dodaje Rafał Wardziński.

Jakie oczekiwania zgłaszali partnerzy społeczni? Głównie dotyczące bezpieczeństwa (np. zamontowania monitoringu na drodze dojazdowej do terminalu, doposażenia miejskiego szpitala czy też zakupu paralizatorów elektrycznych dla policjantów ze Świnoujścia); spraw lokalnych (np. współpracy z Urzędem Miasta w zakresie dróg dojazdowych do fortów i latarni morskiej); ochrony środowiska (np. podjęcia współpracy ze Stacją Morską w Międzyzdrojach Uniwersytetu Szczecińskiego) i edukacji (np. w zakresie cyklicznego informowania społeczności lokalnej o technologii LNG).

Pięć kroków do wzajemnego zrozumienia

Projekt „Dialog Społeczny Polskiego LNG” rozpoczął się w październiku 2012 roku i składa się z 5 etapów. W ramach pierwszego przeprowadzona została weryfikacja dotychczasowego zaangażowania spółki w kwestie polityki lokalnej. Efektem była lista partnerów i tematów do dyskusji podczas spotkań. Kolejnym krokiem była pierwsza Sesja Dialogowa z lokalnymi i ogólnopolskimi partnerami Polskiego LNG, która odbyła się w Świnoujściu w dniu 13 marca 2013 r. Głównym jej celem było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań społeczności wobec Spółki. Wzięło w niej udział około 70-ciu reprezentantów interesariuszy projektów, m.in. reprezentanci środowisk naukowych i akademickich, społeczności lokalnych, NGO, władz i regulatorów, mediów oraz partnerów biznesowych inwestycji. W trakcie prac zgłoszono łącznie 83 oczekiwania, w takich obszarach jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo i edukacja oraz polityka lokalna.

Po zebraniu wszystkich pytań i postulatów Polskie LNG przystąpiło o ich szczegółowej analizy i opracowania odpowiedzi. Dzisiejsze spotkanie w Miejskim Domu Kultury na Warszowie w ramach drugiej Sesji Dialogowej to etap trzeci projektu, który ma na celu prezentację odpowiedzi Spółki na zgłoszone postulaty oraz przedstawienie konkretnych zobowiązań oraz projektów, zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy oraz polityką społecznego zaangażowania Spółki. Ostatnimi etapami będą – realizacja podjętych zobowiązań oraz niezależny audyt pod kątem transparentności i efektywności procesu.

Otwarcie w relacjach ze społecznością

Otwarcie się Polskiego LNG na dialog ze społecznością lokalną spotkało się z bardzo dobrym odbiorem i cieszyło się dużym zainteresowaniem partnerów społecznych. Wyjście z inicjatywą współpracy i propozycją zwiększenia transparentności działań Spółki świadczy o jej dużej wrażliwości na potrzeby i oczekiwania jej sąsiadów.

- Dialog Społeczny nauczył nas kilku kluczowych rzeczy. Po pierwsze prowadzenia proaktywnej komunikacji na zasadach partnerskich. Po drugie dał nam możliwość uczenia się od partnerów społecznych, co pozwoliło nam udoskonalić strategię działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, czego dowodem jest koncepcja powołania Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, który jako wydzielona jednostka organizacyjna Spółki będzie dysponował budżetem celowym, przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa i Świnoujścia. Zaangażowanie kluczowych interesariuszy w proces decyzyjny dotyczący finansowania projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Świnoujścia jest kolejnym milowym krokiem w budowaniu relacji Spółki z jej partnerami - dodaje Maciej Mazur.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter