Porty, logistyka

Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przedstawił zadowalające wyniki operacyjne i finansowe za rok ubiegły i poinformował o ambitnym planie inwestycji na najbliższe lata.

Zarząd spółki zaprezentował, na dorocznej prasowej konferencji wynikowej, podsumowanie działalności w roku ubiegłym, łącznie z osiągniętymi w 2012 roku wolumenami przeładunków w Porcie Gdynia, a także ubiegłoroczną działalność inwestycyjną Zarządu Portu oraz plany w tym zakresie na 2013 rok.

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego, ubiegły rok ZMPG-a SA zakończył zyskiem netto w wysokości 56,7 mln zł (mniej o 38,3 mln zł lub 40,3 proc. niż rok wcześniej, co tłumaczy fakt, że w 2011 r. sprywatyzowano dwie spółki portowe, a zysk z obu transakcji wyniósł 57,7 mln zł).

Pod względem operacyjnym miniony rok był zbliżony do roku poprzedniego. Obroty ładunkowe wyniosły 15,8 mln ton, co było praktycznie powtórzeniem wyniku uzyskanego w 2011 roku (15,9 mln ton). Przychody ze sprzedaży wzrosły o 3 proc., a wynik na sprzedaży o 5,2 proc.

Nakłady inwestycyjne w 2012 roku sięgnęły 62,2 mln zł i były wyższe o 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednak gdyński port nie zamierza spoczywać w tym zakresie na laurach. W latach 2013-15 ZMPG-a SA planuje przeznaczyć niemal 600 mln zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.

Plany są ambitne, ale, jak podkreślał w swoim wystąpieniu prezes ZMPG-a SA Janusz Jarosiński - realne. Ich finansowanie nie jest zagrożone. Nawet, jeśli niektóre z planowanych inwestycji mają być w znacznym stopniu dofinansowywane ze środków unijnych, to w razie problemów z ich dopływem, port jest w stanie ukończyć inwestycje ze środków własnych.

Jak minął rok?

Do najważniejszych wydarzeń gospodarczych minionego roku w Porcie Gdynia należało:
- 12 lipca - podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie ok. 45 mln zł ze środków Funduszu Spójności projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”(koszt całkowity projektu - ponad 119 mln zł, wydatki kwalifikowalne - ok. 53 mln zł)."
- 12 października - podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a MTMG - Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp z o.o. w ramach której, ZMPG-a S.A. wybuduje w roku 2013 czterokomorowy magazyn do składowania śruty i zbóż. Magazyn, zlokalizowany przy nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu, zostanie wydzierżawiony Morskiemu Terminalowi Masowemu Gdynia Sp. z o.o.

Jeżeli chodzi o prywatyzację, zanotowano w niej następujące postępy:
- BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. - proces prywatyzacji rozpoczęty formalnie w 2012 roku. 30 kwietnia 2013 r. upływa termin składania ofert wstępnych przez oferentów dopuszczonych do "data room". Przewidywany termin zakończenia prywatyzacji  - styczeń/luty 2014 r.
- Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. - proces prywatyzacji kontynuowany od roku 2011. Przyjęty tryb zbycia udziałów -  przetarg publiczny. Oferent - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA - systematycznie wnosi o zgodę na wydłużenie ważności oferty. ZMPG-a SA oczekuje ostatecznej decyzji oferenta w terminie  do 15 lutego 2013.
- Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. - ZMPG-a SA podjął próbę zbycia udziałów w spółce. Trwa analizowanie potencjalnych procedur ich zbycia (sprzedaż udziałów w trybie przetargu publicznego - wobec przeszkód formalnych - niemożliwa do przeprowadzenia). Zakładane zakończenie procesu zbycia udziałów - do czerwca 2013.

Wśród ważniejszch zdarzeń w sferze operacyjnej (o których informowaliśmy obszernie w Portalu Morskim) odnotować można choćby wizyty wielkich masowców, klasy cape-size, obsługiwanych przez MTMG i znaczącą redukcję obecności w Gdyni operatora promowego Finnlines (mierzonej częstotliwością zawinięć, dostępnymi kierunkami połączeń i wielkością statków skierowanych do polskiego portu przez tego armatora).

Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Portu jest niesłabnące tempo inwestycji w infrastrukturę portową, która pozwoli w przyszłości zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój portu. Nakłady inwestycyjne w 2012 roku sięgnęły 62,2 mln zł i były wyższe o 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W minionym roku kontynuowano rozbudowę terminalu ro-ro (I i II faza inwestycji) oraz prace mające na celu poprawę dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części portu, a także rozpoczęto przebudowę budynku magazynowego przy ul. Polskiej 13A na budynek biurowy (planowane zakończenie prac w II kwartale 2013 r.). Istotnym wsparciem inwestycji portowych są środki unijne. W 2012 roku ZMPG SA otrzymał pierwszą część dotacji na rozbudowę terminalu ro-ro w wysokości 19,2 mln zł.

Ogółem w roku 2012 nakłady inwestycyjne wyniosły (w zł.):
- na roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury portowej - 42,85 mln
- na roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury - 18,62 mln
- na zakupy inwestycyjne - 0,72 mln

Realizacja inwestycji ogółem osiągnęła wartość 62,19 mln powiększoną o 11,84 mln na remonty i konserwacje.

Przeładunki

W roku 2012  wielkość przeładunków wykonanych w Porcie Gdynia wyniosła 15 809,5 tys. ton i była niższa o 101,9 tys. ton, tj. 0,6 proc. od zeszłorocznej. Spadek wystąpił w grupie towarowej "inne masowe" oraz "ropa i jej produkty", których dynamika spadku osiągnęła poziom około 34 proc.  i 64 proc. Wzrost wystąpił w grupie  towarowej "węgiel i koks", którego dynamika wzrostu osiągnęła poziom około 46 proc.

Przeładunki w latach 2008-2012 wg grup towarowych (w tys. ton)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Zmiana 2011/2012

w tys. ton

w %

Węgiel i koks

1 342,8

1 898,8

1 683,8

1 399,8

2 050,3

650,5

146,5

Rudy

-

-

4,4

-

-

-

-

Inne masowe

2 366,2

1 892,0

2 264,2

2 726,4

1 794,5

-918,2

66,2

Zboże

1 300,4

1 915,2

1 663,6

1 587,4

1 782,1

181,0

111,3

Drewno

39,5

15,9

43,6

45,1

50,3

5,2

111,7

Drobnica

9 614,6

6 757,2

8 159,6

9 562,2

9 919,7

357,5

103,7

Ropa i przetw.

803,9

778,3

916,1

590,6

212,6

378,0

36,0

Przeładunki ogółem:

15 467,4

13 257,4

14 735,3

15 911,4

15 809,5

-101,9

99,6

Przeładunki Kontenerów w latach 2008-2012

 

2008

2009

2010

2011

2012

Zmiana 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 %

w tys. ton.

5 496,8

3 672,4

4 640,4

5 927,4

6 320,5

393,1

106,6

w TEU

610 767

378 340

485 255

616 441

676 349

59 908

109,7

Statki zawijające do Portu w latach 2008-2012 (wg ich liczby)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Zmiana 2011/2012

liczba

w %

Z ładunkiem

2 846

2 660

2 828

2 628

2 406

-222

91,6

Puste

1 185

746

698

743

831

88

111,8

 

Plany inwestycyjne

W latach 2013-15 ZMPG S.A. zamierza przeznaczyć blisko 600 mln zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Plany na najbliższy rok obejmują m.in. dokończenie prac poprawiających dostęp drogowy i kolejowy do wschodniej części portu, dalszą rozbudowę terminalu ro-ro (7 grudnia 2012 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach III fazy inwestycji), a także rozpoczęcie prac nad zabudową niezagospodarowanego terenu w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego, przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego (przetarg na roboty budowlane został ogłoszony 31 grudnia 2012 r.) oraz terminalu kolejowego do przeładunku kontenerów na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych (łącznie: na infrastrukturę, suprastrukturę oraz zakupy inwestycyjne) na lata 2013-2015 to 736,36  mln zł, w tym:
- na rok 2013 - 217,41 mln zł, 
- na rok 2014 - 302,70 mln zł
- na rok 2015 - 216,25  mln zł

Z kwoty powyższych nakładów, na infrastrukturę portową przypada łącznie 598,87 mln zł, w tym:
- w roku 2013 - 148,03 mln zł
- w roku 2014 - 244,73 mln zł
- w roku 2015 - 206,11 mln zł.

Do najważniejszych inwestycji planowanych na rok bieżący zaliczyć można:
- rozbudowę infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia
- infrastrukturę dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia
- zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego
- przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia
- przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia Faza I - nab. Rumuńskie
- przebudowę Intermodalnego Terminalu Kolejowego w Porcie Gdynia
- budowę obiektu magazynowego wysokiego składowania w Porcie Zachodnim (ul. Wiśniewskiego 27)
- budowę magazynu śruty na Nabrzeżu Śląskim
- budowę magazynu płaskiego dla Bałtyckiego Terminalu Zbożowego.

PioSta, rel

Fot. CC / Mirosław Rdzanek

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter