Offshore

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie - dnia 10 stycznia 2018 roku Wyższy Urząd Górniczy na podstawie art. 74, w związku z art. 72 pkt 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257) nadał Polskiemu Rejestrowi Statków SA uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XXII - badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polski.

Podstawą ubiegania się o nadanie wyżej wymienionych uprawnień było wcześniejsze wydanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z 12 czerwca 2013 roku w sprawie bezpiecznej działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE. W dyrektywie tej określono wymóg posiadania (przez kraje prowadzące działalność na offshore) organu rzeczoznawczego w zakresie oceny bezpieczeństwa wydobycia i przetwarzania węglowodorów.

Polski Rejestr Statków SA, prowadząc nadzory nad obiektami otworowego górnictwa morskiego podjął starania, mające na celu nawiązanie bliższej współpracy ze strukturami nadzoru górniczego. Działanie to zaowocowało podpisaniem w dniu 15 marca 2017 roku porozumienia z Wyższym Urzędem Górniczym, w zakresie ustalenia skutecznych mechanizmów zapewniających efektywność działań służących eliminowaniu zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, związanych z prowadzeniem działalności w obszarze geologii i górnictwa, zarówno na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium lądowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażono nadzieję, iż uzyskane specjalistyczne uprawnienia rzeczoznawcy pozwolą na rozszerzenie działalności Polskiego Rejestru Statków SA w nowych obszarach, związanych ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich i lądowych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

rel (PRS)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9089 3.9879
EUR 4.2408 4.3264
CHF 4.3848 4.4734
GBP 5.047 5.149

Newsletter