Artykuły

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaplanowało w woj. łódzkim realizację 29 działań przeciwpowodziowych - 15 w rejonie środkowej Wisły i 14 w dorzeczu Warty. W poniedziałek plany dotyczące gospodarki wodnej były konsultowane podczas spotkania online z samorządowcami.

W poniedziałek odbyło się spotkanie online samorządowców z Łódzkiego w ramach konsultacji społecznych, dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze Wisły i Odry, a także regionów wodnych Środkowej Wisły i Warty.

Na lata 2022-2027 przewidziano w Łódzkiem w sumie 29 zadań inwestycyjnych, które są podzielone na regiony wodne Warty i środkowej Wisły. Najwyższy priorytet ma utworzenie polderu Mystkowice na rzece Bzurze. Koszt tego działania to ponad 330 mln zł. Jeżeli chodzi o region Warty to najważniejsza jest rewitalizacja zbiornika Jeziorsko - podkreślił wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś na briefingu przed spotkaniem.

Jak dodał konsultacje dotyczące planów gospodarowania wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym są prowadzone nie tylko w formule online; z propozycjami i dokumentami planistycznymi można zapoznać się w każdej chwili i zgłosić do nich swoje uwagi i spostrzeżenia nie tylko za pośrednictwem stron internetowych, ale też w Ministerstwie Infrastruktury.

Podczas briefingu przedstawiono najistotniejsze plany związane z gospodarką wodną na terenie woj. łódzkiego. O regionie wodnym Warty mówił dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak.

To region najbardziej narażony na suszę, ale Warta jest też rzeką kapryśną i co jakiś czas wylewa. Zarówno sama rzeka, jak i jej dopływy wymagają dużej atencji i zastosowania wielu rozwiązań.(...) Jest to teren mocno uprzemysłowiony i rolniczy, więc wiele działań poświęconych będzie przywróceniu jakości wód - na 279 jednolitych części wód rzecznych stan blisko 260 sklasyfikowano jako zły. W przypadku wód jeziornych, których jest 124, zły stan ma ponad 100. Czeka nas dużo pracy - podkreślił.

Wśród najistotniejszych celów wymienił przywrócenie drożności rzek Ner i Grabia, remont ekranu zapory czołowej na zbiorniku Jeziorsko jak również poprawa dopływu do tego akwenu, zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Działoszyna, a także działania retencyjne - odbudowę 11 jazów na Nerze, co umożliwi nawodnienie kilkudziesięciu ha gruntów rolnych w dolinie tej rzeki.

W woj. łódzkim skupiamy się przede wszystkim na rzece Pilicy, gdzie rozpoczął się program mający na celu adaptację do zmian klimatu i redukcję zanieczyszczeń. Realizujemy obecnie udrożnienie i stabilizację Pilicy, co kosztuje blisko 40 mln zł. (...) W południowej części regionu zaplanowanych jest łącznie 37 działań przeciwpowodziowych, m.in. przebudowa wałów Wolbórki w Tomaszowie Mazowieckim czy budowa zbiornika retencyjnego w dolinie Bobrówki - poinformowała dyrektorka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Od grudnia Wody Polskie i Ministerstwo Infrastruktury zorganizowały 25. konsultacji online dotyczących planów gospodarowania wodami i zapobiegania powodziom.

W skali kraju mamy plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla sześciu obszarów dorzeczy, natomiast dla gospodarowania wodami dla dziewięciu takich obszarów. Jeżeli chodzi o liczbę działań zawartych w tych dokumentach, to w przypadku planów zarządzania ryzykiem uwzględniono ponad 1,1 tys. działań za ponad 29 mld zł; na realizację planów gospodarowania wodami przeznaczono 26 mld zł. Oba projekty planów są opracowywane przez Wody Polskie, natomiast minister ds. gospodarki wodnej przedkłada je do konsultacji społecznych i odpowiada za sposób rozpatrzenia uwag - wyjaśniła dyrektor Małgorzata Bogucka Szymalska z Ministerstwa Infrastruktury.

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter