Artykuły

Sekretariat IMO uczestniczy w ostatniej z serii konferencji w celu opracowania prawnie wiążącego międzynarodowego instrumentu w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej środowiska morskiego na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową - znanego jako "BBNJ".

Trzecia konferencja międzyrządowa (IGC) odbywa się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych (19-30 sierpnia). Obecna sesja konferencji jest trzecią z kolei, przy czym czwarta (sesja końcowa) odbędzie się w pierwszej połowie 2020 r.

Podczas obecnej sesji konferencji omawiany jest projekt tekstu traktatu. Przedstawiciele IMO uczestniczą w sesjach plenarnych i grupach roboczych zajmujących się narzędziami zarządzania obszarowego, ocenami oddziaływania na środowisko, budowaniem potencjału i transferem technologii oraz zagadnieniami przekrojowymi.IMO była obecna podczas całego procesu opracowywania porozumienia BBNJ, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i podczas konferencji międzyrządowej, aby zapewnić państwom prowadzącym negocjacje informacje i pomoc w opracowaniu nowego instrumentu.

IMO ma doświadczenie w opracowywaniu uniwersalnych, wiążących przepisów dotyczących żeglugi międzynarodowej w celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystania oceanów przez żeglugę na mocy ponad 50 wiążących traktatów światowych. Przepisy IMO są egzekwowane na wszystkich oceanach świata poprzez ugruntowany system kontroli państwa bandery, państwa nadbrzeżnego i państwa portu.

Wiele środków IMO aktywnie przyczynia się do zachowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową, w tym Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL) oraz Międzynarodowa konwencja o gospodarce wodami balastowymi - której celem jest zapobieganie przenoszeniu potencjalnie inwazyjnych gatunków wodnych - jak również konwencja londyńska i protokół regulujący wyrzucanie odpadów do morza.

IMO przyjęła liczne środki ochronne, których muszą przestrzegać wszystkie statki, zarówno w wyznaczonych wrażliwych obszarach morskich (PSSA), jak i poza nimi, a także w obszarach specjalnych i obszarach kontroli emisji. Obejmują one ścisłe zasady dotyczące zrzutów operacyjnych, jak również obszarów, których należy unikać, oraz innych systemów wyznaczania tras statków, w tym mających na celu utrzymanie żeglugi z dala od lęgowisk wielorybów. Kodeks polarny IMO jest obowiązkowy dla statków pływających po Arktyce i Antarktyce. IMO wydała również wytyczne dotyczące ochrony życia morskiego przed podwodnym hałasem statków.

W czerwcu 2019 r. przewodnicząca konferencji międzyrządowej, Rena Lee z Singapuru, zwróciła się do przedstawicieli państw członkowskich IMO na spotkaniu w siedzibie IMO w Londynie, aby zwiększyć świadomość wzajemnych oddziaływań między instrumentem BBNJ a mandatem IMO. Sekretariat IMO przekazał również państwom członkowskim analizę odpowiednich przepisów projektu aktu prawnego dotyczącego sieci BBNJ w odniesieniu do mandatu IMO.  

rel. IMO.org

1 1 1 1

Tagi: