Inne

19 października 2018 r. mija termin wyznaczony przez ustawodawcę na dokonanie rejestracji dla celów podatku akcyzowego przez przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane stawką 0 zł , którzy do tej pory nie mieli takiego obowiązku. Wynika to z przepisów wprowadzonych przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Nowelizacja).To początek rewolucyjnych zmian, które czekają na spółki od 1 stycznia 2019 r.

Podczas webcastu eksperci Deloitte wskażą na co w szczególności należy zwrócić uwagę, co nowe przepisy oznaczają w praktyce oraz jak się przygotować do wypełniania nowych obowiązków – szkolenie on-line „Uszczelnianie systemu akcyzowego” (szczegóły poniżej).

O co chodzi?

Na początku sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy akcyzowej. Jest to najbardziej kompleksowa zmiana tej regulacji od początku 2016 r. Wśród najważniejszych zmian, które w naszej ocenie dotkną wiele podmiotów z branży morskiej, które mają do czynienia z wyrobami akcyzowymi należy wymienić:

Elektroniczny nadzór nad wyrobami zwolnionymi oraz wyrobami zharmonizowanymi objętymi stawką 0 zł

Biorąc pod uwagę całokształt Nowelizacji należy stwierdzić, iż jej celem jest przede wszystkim zwiększenie kontroli organów podatkowych nad wyrobami akcyzowymi, które ze względu na ich przeznaczenie (i) są objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego, (ii) jak i wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi podlegającymi opodatkowaniu stawką 0 zł. Są to takie wyroby, które już dziś nabywane są na podstawie papierowego dokumentu dostawy, jak na przykład oleje smarowe, środki antykorozyjne, preparaty przeciwstukowe, rozpuszczalniki organiczne.

Wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad tymi wyrobami jest zdecydowanie największą rewolucją wśród wprowadzanych zmian. Od 1 stycznia 2019 r. papierowy dokument dostawy zostanie zastąpiony przez elektroniczny dokument e-DD, który będzie generowany w Systemie EMCS PL2. Dostawy takich wyrobów, którym obecnie musi towarzyszyć papierowy dokument dostawy, od nowego roku będą musiały być odnotowane w Systemie EMCS PL2, który zostanie odpowiednio przystosowany do ich monitorowania. Jedynym wyjątkiem od tej „transformacji” będzie węgiel, który od 1 stycznia zostanie objęty systemem oświadczeń o przeznaczeniu zamiast elektronicznym dokumentem e-DD.

Zużywający podmiot gospodarczy

Ponadto, Nowelizacja przewiduje ustanowienie kolejnego specjalnego statusu – zużywającego podmiotu gospodarczego – dedykowanego dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności zużywają zharmonizowane wyroby akcyzowe objęte stawką 0 zł. Są to takie wyroby jak na przykład benzen, toluen, ksylen, benzyny lakiernicze, benzyny lakowe. Tylko podmiot posiadający ten status będzie mógł po 1 stycznia 2019 r. nabywać te wyroby nie płacąc akcyzy od ich nabycia wg stawki akcyzy 1822 zł/1000 litrów (a w przypadku wyrobów gazowych 14,72 zł/GJ), którą Ustawodawca wprost wskazał w Nowelizacji jako właściwą w takich przypadkach. Warunkiem posiadania tego statusu jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy, w którym wskazane zostaną m.in. adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Czy konieczna jest również aktualizacja dotychczasowych zgłoszeń rejestracyjnych?

Zgłoszenie rejestracyjne będzie wymagać podania kodów CN zużywanych wyrobów, średniomiesięcznych ilości prognozowanego zużycia oraz miejsca, gdzie wyroby będą zużywane. Ci przedsiębiorcy, którzy składali dotychczas formularz ACK-R nie byli zobligowani do podania takich informacji podczas rejestracji. Niekiedy organy same dopytywały o część z tych danych, niemniej sam formularz rejestracyjny nie przewidywał obowiązku ich podania.

Pojawia się zatem pytanie, czy obecni podatnicy powinni dokonać uzupełnienia tych danych przez złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. Ustawodawca nie wskazuje na taki obowiązek w przepisach przejściowych zawartych w Nowelizacji. Termin 30 dni od wejścia w życie Nowelizacji jest przewidziany tylko dla tych podmiotów których obowiązek rejestracji dotyczy po raz pierwszy. Biorąc jednak pod uwagę kolejne zmiany przewidziane przez Nowelizację wprowadzające elektroniczny dokument dostawy (e-DD) od 1 stycznia 2019 r. nie można wykluczyć, iż w praktyce taka aktualizacja będzie konieczna.

Zgodnie z uzasadnieniem do Nowelizacji, wprowadzenie e-DD odbędzie się poprzez rozszerzenie funkcjonalności systemu EMCS PL2 (System). Brak jest w tym momencie jeszcze szczegółowych aktów wykonawczych czy nowej instrukcji do Systemu z rozszerzeniem o nowe typy przemieszczeń. Niemniej zakładając, iż sposób funkcjonowania Systemu zostanie zasadniczo zachowany, będzie on musiał zawierać informację (bądź móc ją pozyskać z innych baz) o tym, czy dany przedsiębiorca jest upoważniony do zakupu danego wyrobu akcyzowego z zastosowaniem danej preferencji akcyzowej. Nie można zatem wykluczyć, iż w przypadku braku wskazania określonych wyrobów podczas rejestracji dla celów akcyzy bądź/oraz podczas rejestracji do Systemu, nie będzie technicznej możliwości skorzystania z preferencji podatkowej i zastosowania zwolnienia z akcyzy lub stawki 0 zł. W efekcie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić dodatkowo w cenie podatek akcyzowy.

Jaki wpływ będzie miała nowelizacja na branżę morską?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szeroko pojętej branży morskiej i stoczniowej powinni niezwłocznie dokonać identyfikacji, czy nabywają wyroby akcyzowe ze zwolnieniem z podatku akcyzowego bądź ze stawką akcyzy 0 zł. Nie dotyczy to tylko surowców, ale także wszelkich produktów, które służą do utrzymania czy konserwacji maszyn, mycia i sanityzacji linii produkcyjnych (co może być szczególnie istotne w branży stoczniowej). Obecnie odbiór takich wyrobów powinien być zasadniczo kwitowany przez magazynierów na papierowym dokumencie dostawy, co może być pewną wskazówką przy analizie nabywanych produktów.

W następnym kroku, jeśli takie wyroby zostaną zidentyfikowane, a przedsiębiorca chce utrzymać stosowane dotychczas preferencje w zakresie akcyzy, powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jeśli nie jest jeszcze zarejestrowany. Jeśli zaś przedsiębiorca złożył w przeszłości wniosek AKC-R , w naszej ocenie należy rozważyć jego aktualizację - w szczególności jeśli informacje dotychczas podawane w formularzu nie odzwierciedlają faktycznej listy nabywanych wyrobów akcyzowych ze zwolnieniem bądź zharmonizowanych ze stawką 0 zł.

Bezpłatne szkolenie on-line o zmianach

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani obowiązkami wprowadzonymi przez ostatnią Nowelizację, które dotyczą również branży morskiej – zachęcamy do udziału w szkoleniu on-line „Uszczelnianie systemu akcyzowego” prowadzonym przez ekspertów Deloitte. Szkolenie dotyczące najnowszych kierunków działań legislacyjnych w zakresie uszczelniania krajowego systemu podatku akcyzowego odbędzie się 23 października w godz. 10:00-11:00. Bezpłatny webcast kierowany jest przede wszystkim do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego, specjalistów ds. podatków oraz kontrolerów finansowych. Szkolenie obejmuje następujący zakres tematów:

1. Elektroniczny system monitorowania wysyłek wyrobów zwolnionych z akcyzy i ze stawką 0 zł;

2. Nowe obowiązki w obrocie wyrobami objętymi stawką 0 zł;

3. Zmiany w zakresie rozliczania akcyzy od ubytków, strat i ponadnormatywnego zużycia wyrobów akcyzowych;

4. Pozostałe zmiany.

Rejestracja na stronie: Uszczelnianie systemu akcyzowego - Nowelizacja ustawy akcyzowej

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym!

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zmian, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r., oferujemy Państwu również pakiet Bezpieczny start – kompleksowe wsparcie dla branży morskiej w przygotowaniu się do nadchodzących zmian, tak aby zapewnić ciągłość korzystania z określonych preferencji w podatku akcyzowym przez przedsiębiorców działających w branży morskiej i stoczniowej. Eksperci Deloitte:

  • Przygotują wniosek o dokonanie rejestracji dla celów akcyzy bądź jego aktualizację wraz ze szczegółową instrukcją jak należy go złożyć.
  • Będą asystować w procesie rejestracji zarówno podmiotów, jak i ich przedstawicieli w systemach służących do obsługi e-DD.
  • Przeprowadzą praktyczne szkolenie dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków związanych z funkcjonowaniem e-DD oraz za obsługę samego systemu (po udostępnieniu przez administrację podatkową środowiska testowego).
  • Przekażą tym pracownikom przewodnik po najważniejszych obowiązkach dla wysyłek w Systemie i komunikatach wysyłanych przez System.

Ponadto, jeśli będzie taka potrzeba, eksperci Deloitte służą swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie identyfikacji wyrobów, które powinny podlegać zgłoszeniu do Systemu i/lub w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów akcyzy.

Anna Wibig, starszy menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

Mateusz Jopek, menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter