Inne

Zarząd Zamet Industry SA planuje wdrożenie kierunkowych działań na rzecz dalszego, długoterminowego rozwoju Grupy Zamet, polegających na zmianie dotychczasowego modelu organizacji grupy kapitałowej, na dopasowany do zmieniającego się otoczenia rynkowego i potrzeb gospodarczych, model holdingowy.

Głównym celem przedstawionej przez Zarząd koncepcji, jest budowanie rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych, marek Mostostal Chojnice, Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn - jako marek przypisanych do ścisłych kompetencji wytwórczych i specjalizacji powyższych zakładów produkcyjnych.

Rozpatrywany obecnie scenariusz zakłada wyodrębnienie zakładów produkcyjnych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim i wniesienie ich do nowo utworzonych spółek, nad którymi kontrolę sprawował będzie Emitent, w wyniku czego dojdzie do powstania struktury holdingowej. Wszelkie aktywa produkcyjne zostaną skoncentrowane w nowo utworzonych spółkach prowadzących działalność produkcyjną, na rzecz których spółka dominująca świadczyć będzie usługi wspólne oraz funkcje nadzoru nad Grupą Kapitałową. 

- Naszym celem jest znalezienie optymalnego modelu funkcjonowania Grupy Zamet, na którym chcemy oprzeć jej dalszy, konsekwentny rozwój. Prowadzimy prace zmierzające do ukształtowania struktury organizacji w sposób przejrzysty a ponadto umożliwiający pełniejsze wykorzystanie potencjału marek przynależnych do Grupy Zamet, przy jednoczesnym ograniczeniu niektórych ryzyk operacyjnych. Aktualnie, marka „Mostostal Chojnice” nie występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym jako firma przedsiębiorcy, gdyż zakład ten prowadzi działalność w ramach Zamet Industry Spółki Akcyjnej - której marka utożsamiana jest na rynku międzynarodowym, przede wszystkim z kompetencjami w branży związanej z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Zależy nam na uwydatnieniu przynależności poszczególnych marek, do przypisanych im, ścisłych kompetencji i specjalizacji - mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu Zamet Industry.

- Transformacja modelu biznesowego na holdingowy nie powoduje żadnych skutków w zakresie ograniczenia miejsc pracy. Pracownicy zakładów produkcyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Chojnicach, zostaną przejęci z mocy prawa przez nowe spółki, bez uszczerbku w zakresie warunków pracy i płacy - podkreśla Tomasz Jakubowski.

- Rozważane zmiany organizacyjne stworzą nam również możliwość ograniczenia niektórych ryzyk operacyjnych oraz kształtowanie warunków zawieranych umów, odpowiednio do specyfiki działalności zakładów w Piotrkowie Trybunalskim i Chojnicach, oraz oczekiwań rynku, na których prowadzą działalność. W konsekwencji umożliwi to dalszą optymalizację niektórych kosztów - na przykład w obszarze finansowania kontraktów czy ubezpieczeń - mówi Przemysław Milczarek, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Zamet Industry SA. 

W opublikowanym komunikacje giełdowym, Zarząd Spółki oświadczył, że będzie rekomendował aby przedłożona koncepcja weszła w życie na początku 2018 roku. Decyzję podejmą Akcjonariusze Spółki, którym Zarząd zamierza przedłożyć swoje propozycje, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Zamet Industry SA wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe, urządzenia dla górnictwa i energetyki oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe na potrzeby sektora infrastrukturalnego.

rel (Zamet Industry SA)

1 1 1 1