Inne

Dzisiaj, 15 lutego, o godzinie 10:00, do Portu Wojennego w Gdyni powrócił ORP Arctowski z podchorążymi Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej.

Bilans zimowej praktyki morskiej podchorążych to 220 godzin w morzu i 1800 mil morskich przebytej drogi.

ORP Arctowski macierzysty port w Gdyni opuścił 6 lutego br. Trasa rejsu wiodła po akwenach Bałtyku Południowego, Środkowego oraz Cieśnin Duńskich. W trakcie rejsu, zarówno „mechanicy”, jak i „nawigatorzy” odbyli praktyki oficerskie, doskonaląc nabyte umiejętności w dowodzeniu, zarządzaniu i kierowaniu. Podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego pełniąc wachty morskie dublera oficera wachtowego, mieli okazję przećwiczyć praktycznie manewrowanie okrętem oraz doskonalić nabytą wiedzę z zakresu hydrografii, kartografii i eksploracji środowiska wodnego. Ich koledzy z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego zapoznawali się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą i dokumentacją. Sprawdzali swoje umiejętności w warunkach morskich, a nabytą wiedzę teoretyczną konfrontowali na rzeczywistych urządzeniach. Oprócz zajęć specjalistycznych studenci uczestniczyli w codziennym życiu załogi okrętowej. Plan praktyk został tak skonstruowany, aby po jego zakończeniu podchorążowie zdobyli wymagane umiejętności i doświadczenie w służbie na morzu, stanowiące istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

Podczas praktyk oficerskich, załoga okrętu hydrograficznego ORP Arctowski, działając na rzecz HELCOM-u, prowadziła rozpoznanie środowiska wodnego. Zadanie jednostki polegało na wykonaniu sondaży batymetrycznych wyznaczonych akwenów, sprawdzeniu czystości dna, poszukiwaniu i weryfikacji obiektów podwodnych stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo nawigacyjne, obiektów minopodobnych, a także monitorowanie zmian właściwości akustycznych wody morskiej. Wszystkie te działania łączy jeden wspólny mianownik – bezpieczeństwo żeglugi. Dane zebrane przez załogę okrętu posłużą do aktualizacji map morskich przez Biuro Hydrograficzne MW.

W ramach niespełna dwutygodniowego rejsu, ORP Arctowski pokonał odległość 1800 mil morskich, wykonał pomiary głębokości akwenów morskich o łącznej powierzchni 130 kilometrów kwadratowych. Powierzchnia ta odpowiada średnio osiemnastu pełnowymiarowym boiskom piłki nożnej.

Powracających z rejsu marynarzy i podchorążych powitali m.in.: szef sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Wojciech Sowa oraz prorektor ds. wojskowych AMW kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski. Podziękowali załodze okrętu, kadrze dydaktycznej AMW oraz podchorążym za realizację planu rejsu. HELCOM - Komisja Helsińska, zwana również Komisją Ochrony Środowiska Obszaru Morskiego Bałtyku, to organizacja międzynarodowa utworzona w 1974 roku na podstawie „Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego”. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich państw nadbałtyckich oraz reprezentanci Wspólnoty Europejskiej. Zasadniczym zadaniem Komisji jest sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień Konwencji Helsińskiej tj. ochrona środowiska morskiego Bałtyku (wód, dna, zasobów żywych) przed zanieczyszczeniami ze wszystkich źródeł – z lądu, statków i atmosfery. Na podstawie zebranych informacji dotyczących stanu środowiska Bałtyku Komisja opracowuje zalecenia skierowane do państw członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę wód Bałtyku. Polska podpisała Konwencję 24 czerwca 1999 roku. Na tej podstawie nasz kraj zobowiązany jest do zastosowania wszelkich możliwych legislacyjnych, administracyjnych i innych środków w celu zapobiegania i eliminowania zanieczyszczenia Bałtyku.

ORP Arctowski to okręt hydrograficzny z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej wchodzącego w skład 3. Flotylli Okrętów. Od ponad 34 lat okręt realizuje zadania z zakresu nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej. Przeznaczony jest do wykonywania pomiarów batymetrycznych, badań sonarowych, poszukiwania i weryfikacji obiektów podwodnych oraz stawiania i podnoszenia pływającego oznakowania nawigacyjnego. Uzyskane na morzu dane pomiarowe wykorzystywane są do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych - podstawowych źródeł informacji dla marynarzy, żeglarzy i rybaków korzystających z akwenów morskich RP. Okrętem dowodzi kmdr ppor. Marcin Gronek. 

rel (3. Flotylla Okrętów)