Inne
Minister finansów określił w nowym rozporządzeniu zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011r., podatnik powinien dokonywać wpisów do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. W przypadku gdy armator przed zmianą formy opodatkowania prowadził ewidencję zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo o podatku dochodowym od osób prawnych, może kontynuować prowadzenia tej ewidencji, jeśli zawiera ona wszystkie niezbędne dane określone nowym rozporządzeniem.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. nr 183, poz. 1353 z późn. zm.). Komisja Europejska 18 grudnia 2009 r. wydała pozytywną decyzję w sprawie pomocy państwa nr C 34/07 (ex N 93/2006) dotyczącą wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce.

Podatkiem tym objęci są armatorzy spełniający określone warunki zależnie od rodzajów działalności. Wybór tego podatku jest prawem armatorów.


------------
Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 191, poz. 1280).


Przemysław Molik
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter