Żegluga

Portal Morski z uwagą wsłuchuje się w głos Czytelników, na bieżąco informuje i stara się rozwiać wszelkie wątpliwości, których w panującej pandemii koronawirusa, jest bardzo wiele. Także w zakresie branży morskiej.

Wnikliwie omówiliśmy tematykę postępowania w portach morskich, terminalach, dla statków handlowych i pasażerskich. Jak natomiast wyglądają postępowania przy zawinięciu jachtu komercyjnego, jak i armatorskiego powracającego z rejsu zagranicznego, którego ostatnim portem postoju był port w strefie Schengen/EU? O to zapytał jeden z Naszych Czytelników, za co bardzo dziękujemy.

O pomoc w uzyskaniu odpowiedzi zwróciliśmy się do Urzędu Morskiego w Gdyni:

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich o zamiarze wpłynięcia jednostki do portu należy poinformować Straż Graniczną za pośrednictwem Administracji Morskiej (kapitanatu/bosmanatu portu). Rekomenduje się w tym zakresie przyjęcie dobrej praktyki polegającej na bezpośrednim informowaniu Straży Granicznej o planowanym wejściu do portu.

W odniesieniu do każdej jednostki rekreacyjnej tj. jednostki prowadzącej żeglugę w celu sportowym lub turystycznym, podejmowane będą indywidualne działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w przepisach:

I. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

II. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania wjazdowy ruch graniczny w morskich przejściach granicznych został ograniczony do następujących podróżnych:

1) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
4) szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin;
5) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.
7) cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

AL, rel (Urząd Morski w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej)

0 Test turystyczny
Co w sytuacji kiedy mam do przeprowadzenia jacht z Kołobrzegu do Gdyni? Załoga 6 osób?
18 maj 2020 : 18:42 Jacek F | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter