Żegluga

17 października br. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu do spraw wdrożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Niemiecka administracja reprezentowana była przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Generalną Dyrekcję Dróg Wodnych oraz Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde.

Na spotkaniu został omówiony stan zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych na Odrze granicznej wynikających z podpisanej w 2015 roku umowy. Uczestnicy zapoznali się także z informacją wspólnej grupy roboczej na bieżąco koordynującej prace na obydwu brzegach rzeki na poziomie regionalnym. Komitet zobowiązał grupę roboczą do przedstawienia wspólnego harmonogramu prac, który uwzględni konieczność jak najszybszego rozpoczęcia działań w najważniejszych miejscach limitujących przepływ wód i zdefiniowanych w umowie jako priorytetowe.

Wiele miejsca podczas spotkania zostało poświęcone ocenom oddziaływania na środowisko. Strona polska przedstawiła kolejne etapy oceny oddziaływania na środowisko dla zadań modernizacyjnych na Odrze granicznej, natomiast strona niemiecka omówiła aktualny stan prac dotyczący strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całej koncepcji regulacji rzeki modernizacji Odry granicznej. Strony uzgodniły, że będą ściśle współpracować i wspierać się wzajemnie w procesie obydwu ocen środowiskowych.

Następne spotkanie grupy roboczej ds. bieżącej współpracy przy realizacji Umowy odbędzie się w listopadzie br., zaś Wspólny Komitet na poziomie ministerstw spotka się w październiku 2020 r. w Niemczech.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9089 3.9879
EUR 4.2408 4.3264
CHF 4.3848 4.4734
GBP 5.047 5.149

Newsletter