Żegluga

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zatwierdziło wniosek o dofinansowanie budowy wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Całkowity koszt projektu to 280 mln zł, w tym wysokość dofinansowania z UE - 238 mln zł. Środki pochodzić będą z POIiŚ 2014-2020. 

Wielozadaniowy statek, który uzupełni flotę MSPiR, będzie wykorzystywany podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Jednostka wyposażona zostanie w specjalistyczny sprzęt medyczny, będzie też przystosowana do działań w warunkach skażenia atmosfery, zwalczania zagrożeń chemicznych na morzu, gaszenia pożarów na statkach, a także awaryjnego odładunku, holowania i asysty ratowniczej.

Planowane parametry nowego statku: całkowita długość - maks. 85 m, autonomiczność - 20 dni, pojemność retencyjna - nie mniej niż 800 m³, w tym 200 m³ HNS (ładunki niebezpieczne). zanurzenie maks. 5,5 m.

Doposażenie MSPiR w wielozadaniowy statek ratunkowy znacznie zwiększy zdolności operacyjne służb ratowniczych. Chodzi m.in. o skrócenie czasu dotarcia do najdalszego miejsca w polskiej strefie reagowania i zwiększenie zdolności do podejmowania rozbitków jednorazowo.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2022 i stanowi jeden z etapów tworzenia kompleksowego systemu ratownictwa na należącym do polskiej strefy reagowania obszarze Morza Bałtyckiego.

rel (CUPT)