Prawo, polityka

Ujednolicenie procedur dotyczących wydawania decyzji związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - to jeden z celów projektu nowelizacji prawa celnego i innych ustaw, przygotowanego przez resort finansów.  

W uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji napisano, że jednym z celów zmian jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów.

Zmiana, jak wyjaśniono, jest spowodowana potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu importu w sytuacji, gdy dotyczy to tego samego zdarzenia powodującego powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego.

Jak wyjaśnia MF, w przypadku importu towarów podlegającym należnościom celnym i podatkowym, postępowanie w sprawie określenia wymiaru należności celnych i należności podatkowych z tytułu importu towarów, mimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego) - prowadzone jest odrębnie dla wymiaru cła i podatków importowych.

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej. Nie ma możliwości prowadzenia tych postępowań równolegle, co z kolei negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę.

"W obu postępowaniach (celnym i podatkowym), mimo że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie analogiczne czynności procesowe (...), które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku importu wyrobów akcyzowych - paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT, decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej), nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań" - informują autorzy projektu.

Wskazano, że potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego procesu zgłaszają przedsiębiorcy (importerzy), oczekują bowiem od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy związanej z danym zgłoszeniem celnym.

"Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Wśród innych zaproponowanych zmian znalazły się przepisy, które mają odformalizować proces ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. Organem rozpatrującym sprawy z tego zakresu ma być - w miejsce ministra finansów - szef Krajowej Administracji Skarbowej.

"Zmiana ta jest uzasadniona z uwagi fakt, iż wykaz oraz sprawy z tego zakresu prowadzone są na podstawie przepisów prawa celnego, w związku z tym koniecznym jest rozszerzenie uprawnień Szefa KAS jako organu celnego" - wyjaśniono.

Projekt przewiduje też zmiany w ustawie o grach hazardowych. MF tłumaczy, że mają na celu "zapewnienie możliwości elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych i odstąpienia od obowiązku przedkładania przez podmioty wymaganych informacji w formie pisemnej".

Ponadto, projekt zakłada, że to naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wykrył naruszenie ustawy, będzie nakładał kary pieniężne na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o grach hazardowych.

"Zmiany przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi. Założeniem jest, że będzie mogła się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem" - poinformowano.

Zmiany maja wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Marcin Musiał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter