Prawo, polityka

29 listopada ubiegłego roku Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny (KIGM ROP) wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o spotkanie z ministrem lub jego przedstawicielem z członkami Izby reprezentującymi szkoły, uczelnie i jednostki edukacyjne zajmujące się przygotowaniem do zawodu nauczania. Efektem było spotkanie zorganizowane pod koniec stycznia.   

Celem spotkania miało być przedyskutowanie różnych, bieżących i przewidywalnych problemów związanych z kształceniem i przygotowaniem do pracy na morzu.

W szczególności zaproponowano skoncentrowanie się na zmniejszającym się naborze do uczelni i szkół morskich na wydziały kształcące do pracy na pokładzie i pod pokładem, i w związku z tym, omówienie możliwych kierunków działania zmierzających do odwrócenia tego niepokojącego trendu, w tym rozpatrzenia ewentualnych, wspólnych i skoordynowanych działań promujących zawody morskie zarówno na poziomie zawodowym jak i wyższym.

Kolejnymi tematami, które zaproponowano były obecny stan systemu edukacji morskiej oraz sposoby jego modyfikacji lub ulepszenia oraz wpływ procesowanych zmian w ustawie o bezpieczeństwie morskim w aspekcie kształcenia polskich kadr morskich.

21 grudnia 2018 Departament Edukacji Morskiej ministerstwa poinformował, że w styczniu 2019 roku planowane jest spotkanie z morskimi jednostkami edukacyjnymi, i że to forum będzie odpowiednie do omówienia podnoszonej tematyki w wymienionym powyżej piśmie.

Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2019 w samo południe w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z relacją p. Krzysztofa Michnala przewodniczącego KIGM ROP, dyrektora Szkoły Morskiej w Gdyni w spotkaniu ze strony rządowej wziął udział Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej p. Janusz Karp. Jednostki edukacyjne reprezentowane były przez osoby z wyższych uczelni, szkół średnich i zawodowych. Byli również obecni przedstawiciele stowarzyszeń i osoby, nie związane bezpośrednio z procesem nauczania, ale w związku z charakterem działalności czy zaangażowania w sprawy morskie, zainteresowane poruszanym tematem..

W spotkaniu poruszono temat szkół średnich – przedstawicielka Kuratorium Oświaty, która z góry zaznaczyła, że nie jest kompetentna w sprawach morskich, przedstawiła ogólne założenia reformy dotyczącej pięcioletnich techników w tym ramy programowe. Przedstawiono też rozwiązania dotyczące 2,5 letnich szkół policealnych, które są szkołami dla młodzieży i dorosłych. Tu nastąpiło ujednolicenie standardów dla młodzieży i dorosłych, co dotychczas stanowiło problem w prowadzeniu nauczania.

Rozmawiano o audytach przeprowadzanych w morskich jednostkach edukacyjnych (szkoła, uczelniach podlegających Ministerstwu). Zapowiedziano ostrzejsze kontrole – zwłaszcza w obszarze zajęć praktycznych. Kontrole mają być następstwem stwierdzonych niedociągnięć ze strony ww. jednostek dotyczących np. niewystarczającej ilość instruktorów, nieadekwatnej do liczby osób ilości godzin zajęć. Postanowiono też, że ćwiczenia są obowiązkowe i nie przewiduje się zwolnień z ćwiczeń.

Poruszono również kwestię podniesioną przez jedną z policealnych szkół morskich ze Szczecina dotyczącą możliwości zaliczania nadzorowanych praktyk morskich po zakończeniu procesu nauki, na podobieństwo rozwiązań istniejących w wyższych uczelniach. Dyrektor departamentu odmówił pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku.

Części poświęconej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim minister poinformował zebranych, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że propozycje zmian do ustawie dotyczące edukacji morskiej i proponowane przez resort zostaną niestety odrzucone. (Izba wzięła udział w konsultacjach i przekazała swoje uwagi). Także poinformowano, że propozycje zmian proponowanych przez Izbę z przyczyn obiektywnych nie będą mogły być uwzględnione. W raporcie z Ministerstwa otrzymanego 31 stycznia br. można się dowiedzieć, że jednak część wnioskowanych propozycji została przyjęta. (Raport z konsultacji publicznych do wglądu).

W dalszej części spotkania zapowiedziano szybkie przystąpienie do prac związanych z modernizacją regulacji dotyczących edukacji morskiej. Zapowiedziane prace, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i życzliwością zebranych, mają mieć miejsce już na przełomie lutego i marca 2019.

Pod koniec obrad, zabrał głos przedstawiciel Stowarzyszenia Rybaków ws. bardzo niskiej zdawalności egzaminu na dyplom szypra I i II klasy rybołówstwa morskiego. Zgłosił pretensje co do przebiegu egzaminu, jego czasu trwania, jego zawartości merytorycznej, zbyt teoretycznej, odstającej od rzeczywistości z jaką w obecnych czasach spotykają się rybacy na morzu. Przewodniczący CMKE stwierdził, że egzamin jest przygotowany w sposób właściwy, a znajdujące się w egzaminie pytania są skonstruowane odpowiednio.

Powyższa kwestia miała być szczegółowo omówiona w punkcie „Dotychczasowe doświadczenia dotyczące przeprowadzania egzaminów przez CMKE” jednak wraz z innymi punktami porządku obrad z powodu upływu czasu nie została przedyskutowana.

Podczas spotkania nie został również poruszony jeden z tematów wnioskowanych przez Izby tj. dotyczący zmniejszającego się naboru do szkół kształcących na potrzeby żeglugi i wypracowania wspólnych działań ministerstwa i jednostek edukacyjnych w celu zmiany tego trendu i promocji zawodów związanych z pracą na morzu.

rel (KIGM)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3992 4.488
EUR 4.635 4.7286
CHF 4.5948 4.6876
GBP 5.3758 5.4844

Newsletter