Inne

Kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów branży morskiej to jeden z głównych priorytetów Politechniki Gdańskiej - uczelni z największymi w Polsce tradycjami w tym zakresie, sięgających 1904 roku. Prace, które uczelnia podjęła w ostatnich kilkunastu miesiącach, mają na celu przede wszystkim ukierunkowanie głównego nurtu działań na nowoczesne kształcenie inżynierów na rzecz gospodarki morskiej, jak również na prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Przyświeca temu powszechne na naszej uczelni przekonanie, że wprowadzanie na rynek pracy wysoko wykwalifikowanej kadry jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospodarki Pomorza i naszego kraju.

Poniżej publikujemy stanowisko władz Politechniki Gdańskiej, nadesłane do nas przez rzecznika prasowego uczelni, Macieja Dzwonnika.

W odpowiedzi na opublikowany w dn. 18 stycznia 2022 r. na Portalu Morskim list dyrektora biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, p. Ireneusza Karaśkiewicza, pragniemy wyrazić głębokie zdumienie jego treścią. Tezy zawarte w liście stoją bowiem w sprzeczności względem rzeczywistych intencji i działań podjętych przez uczelnię, a także zawierają nieprawdziwe, lub pozbawione kontekstu informacje, które stawiają naszą uczelnię w nieprawdziwym i krzywdzącym świetle.

Politechnika Gdańska - jako jedyna uczelnia w Polsce, nieprzerwanie od 118 lat - kształci inżynierów na potrzeby szeroko rozumianego okrętownictwa. Absolwenci PG są cenionymi specjalistami w branży i bardzo często stanowią o jej sile, aktywnie wspierając rozwój czołowych firm projektowo-konstrukcyjnych oraz stoczni (zarówno produkcyjnych, jak też remontowych). Są ekspertami z zakresu zarówno projektowania i konstrukcji współczesnych statków oraz ich wyposażenia i systemów obsługi, jak również ich późniejszej eksploatacji na morzach i oceanach całego świata.

Nasza uczelnia szeroko pojętą branżę morską wspiera również na innych obszarach. Jednym z priorytetów jest dla nas dzisiaj inwestycja w aktywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Utworzyliśmy pierwsze w Polsce Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ukierunkowane na prace wdrożeniowe i naukowe na rzecz powstających farm wiatrowych. Uruchomiliśmy również podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa, cieszące się co roku olbrzymim zainteresowaniem oraz studia II stopnia w tym zakresie, a także podpisaliśmy porozumienia o współpracy z koncernami, które zamierzają wybudować farmy na polskich wodach Bałtyku.

PG wychodzi również naprzeciw bieżącym trendom i potrzebom rynku. 19 stycznia br. uruchomione zostały studia na międzywydziałowym kierunku Energetyka (pilotowane przez prof. PG Wojciecha Litwina z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG), w którym etaty wykładowców z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, dotyczące morskich farm wiatrowych, opłacane są przez Polską Grupę Energetyczną. Co więcej, w ostatniej rekrutacji na studia I stopnia PG zaoferowała maturzystom zupełnie nowy kierunek: Projektowanie i budowa jachtów, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i został uruchomiony ze 100-proc. wypełnieniem.

Politechnika Gdańska, wybrana w 2019 r. drugą najlepszą uczelnią badawczą w Polsce w konkursie MNiSW, a jesienią 2021 r. liderem konsorcjum „Nauka dla morza” (składa się z ośmiu polskich uczelni, których rektorzy podpisali podczas wizyty na PG porozumienie o współpracy w obecności premiera Mateusza Morawieckiego) pozostaje tym samym zdecydowanie najlepszym miejscem w Polsce do studiowania na wysokim poziomie kierunków związanych z branżą morską.

Utworzenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG

Idea zintegrowania wydziałów Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa nie była dla społeczności uczelni i środowiska okrętowego nowa. Pierwsze i analizy dotyczące połączenia wydziałów rozpoczęły się 10 lat temu, ponieważ działania naukowe, badawcze i dydaktyczne obydwu wydziałów od dawna były do siebie zbliżone. Podczas wielokrotnych dyskusji na obradach Senatu PG (różnych kadencji) wskazywano, że zintegrowanie wydziałów mogłoby przynieść korzyści zarówno samej uczelni, jak również polskiej gospodarce i branży morskiej. Do władz uczelni docierały również liczne sygnały od absolwentów, a także pracowników i studentów, o potrzebie wprowadzenia gruntownych reform na Wydziale OiO.

Drobiazgową analizę idei połączenia wydziałów zlecono niezależnemu zespołowi audytorskiemu pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Perspektywy rozwoju wydziałów opracowano tam w bardzo szerokim kontekście, kładąc szczególny nacisk na podniesienie jakości naukowej. Raport, który powstał w oparciu o wielomiesięczne analizy struktury i wcześniejszych efektów pracy obydwu wydziałów, wykazał jednoznacznie, że integracja wydziałów jest uzasadniona. Z wnioskami płynącymi z raportu można się zapoznać tutaj:

Nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej

Idea połączenia dwóch wydziałów, poparta szczegółowym raportem, została następnie przekazana pod zaopiniowanie Radzie Uczelni (która ją poparła) i przekazana do dyskusji oraz pod głosowanie Senatowi PG. Wynik głosowania (29 głosów na „tak” i 6 na „nie”) wyraźnie pokazał, że utworzenie nowego wydziału będzie - zdaniem reprezentantów całej społeczności akademickiej PG - dobrym krokiem i umożliwi rozwój uczelni w zakresie okrętownictwa.

Opisana droga legislacyjna wskazuje również, że decyzja o integracji wydziałów nie należała wyłącznie do rektora uczelni, prof. Krzysztofa Wildego, tylko była przedmiotem wieloaspektowej analizy, a następnie poparta stosowną uchwałą Senatu uczelni. Z opiniami nt. integracji wydziałów można się zapoznać tutaj:

Impuls do dalszego dynamicznego rozwoju - opinie o utworzeniu nowego wydziału na PG

W odpowiedzi na treść listu p. dyrektora Ireneusza Karaśkiewicza uczelnia jednoznacznie zaznacza, że twierdzenia w nim zawarte nierzadko pomijały istotne i ogólnodostępne fakty oraz ważny dla sprawy kontekst, co mogło przełożyć się na negatywny odbiór działań uczelni przez czytelników Portalu Morskiego:

  • Dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (w latach 1969 - 1990 funkcjonujący pod nazwą: Instytut Okrętowy) nie został sprowadzony do „jednego z czterech instytutów nowego wydziału”. Jest on bowiem obecnie największym instytutem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz jednym z największych na całej uczelni. Zatrudnionych jest tam 90 nauczycieli akademickich, podczas gdy pozostałe trzy instytuty WIMiO zatrudniają odpowiednio: 50, 49 i 28 osób. Rozwój IOiO jest przy tym priorytetem dla władz nowego wydziału i uczelni, za którym idą już zrealizowane i planowane inwestycje w kadrę naukowo-dydaktyczną instytutu oraz jego infrastrukturę. W ciągu jednego roku zainwestowano lub już zakontraktowano na ten cel kwotę przekraczającą 11 mln zł.
  • Limity przyjęć na studia nie zostały „ograniczone z 270 do 90 miejsc”, a jedynie urealnione względem rzeczywistego zainteresowania maturzystów kierunkami związanymi ze znajdującą się w regresie branżą morską. W ostatnich latach limit 270 miejsc nie został ani razu wypełniony choćby w 50 proc. (w roku akademickim 2019/2020 było to 45,5 proc., podczas gdy rok wcześniej 41 proc., a rok później zaledwie 37 proc., tj. 100 osób na 270 miejsc). Dzięki urealnieniu limitu oraz otwarciu nowego, „morskiego” kierunku (Projektowanie i budowa jachtów) na nowo utworzonym wydziale, w ostatniej rekrutacji udało się przyjąć 91 osób na łącznie 124 miejsca (współczynnik: 73,3 proc. - przy niezwykle wysokich i wymagających kryteriach w rekrutacji).

Zainteresowanie podjęciem studiów na uczelniach technicznych w Polsce maleje z roku na rok, co jest w dużym stopniu wypadkową zmian w szkolnictwie ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym, o których wspomina w liście dyr. Ireneusz Karaśkiewicz. Jedyną drogą przyciągnięcia na te uczelnie zdolnych i ambitnych maturzystów jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki, a także poszerzenie oferty dydaktycznej. Warto zaznaczyć, że nowy kierunek na PG: Projektowanie i budowa jachtów, był najbardziej obleganym na nowym wydziale, co pokazuje, że kierunek obrany przez uczelnię i wprowadzenie reform w zakresie kształcenia w obszarze branży morskiej wychodzą naprzeciw rynkowym trendom i zainteresowaniu maturzystów.

Podjęte działania, planowane efekty

Politechnika Gdańska mocno postawiła także na rozwój naukowo-dydaktyczny w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, tworząc m.in. wspomniane Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej i uruchamiając studia II stopnia oraz podyplomowe. Uczelnia nawiązała też ścisłą współpracę z koncernami zamierzającymi zbudować w najbliższych latach na wodach Bałtyku farmy wiatrowe, chcąc dostarczyć im wysoce wyspecjalizowane kadry do budowy i obsługi tych instalacji.

Działając na rzecz promocji kierunków związanych z branżą morską po utworzeniu nowego wydziału, jego nowy dziekan, prof. Andrzej Seweryn, zainicjował i uruchomił system finansowania projektów studenckich, który obejmuje zarówno projekty konstrukcji lądowych, jak również morskich (obok bolidów wyścigowych są to np. łodzie solarne). Władze wydziału zamierzają jeszcze bardziej intensywnie podążać w kierunku rozwoju i edukacji studentów poprzez zadania i projekty stricte praktyczne oraz interdyscyplinarne.

Będzie to jednak możliwe wyłącznie w sytuacji, w której uczelnia zapewni studentom harmonijne warunki do nauki i rozwoju. Oprócz prac nad odmłodzeniem kadry dydaktycznej oraz zwiększeniem liczby awansów naukowych dla najzdolniejszych, młodych naukowców (szczególnie w zakresie okrętownictwa), dokonano też drobiazgowego przeglądu posiadanego sprzętu, który często był w złym stanie technicznym i technologicznym i jest obecnie zastępowany nowoczesną aparaturą.

Oprócz dokupienia urządzeń i odnawiania laboratoriów uczelnia wyremontowała i odnowiła kompleksowo elewację budynku dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, a władze nowego wydziału przeniosły część zajęć kierunków okrętowych do laboratoriów na dawnym Wydziale Mechanicznym, tak żeby studenci mogli zyskać jak najszybszy dostęp do bardziej nowoczesnej infrastruktury.

Już po pierwszych miesiącach otrzymaliśmy sygnały od studentów i wykładowców, że był to krok w dobrym kierunku i znacząco poprawił warunki prowadzenia zajęć. Z kolei żeby oferta wydziału docierała do większej niż wcześniej liczby maturzystów, dziekan WIMiO zdecydował o utworzeniu stanowiska specjalisty ds. promocji wydziału, a także zintensyfikował promocję projektów badawczych pracowników i studentów w mediach powszechnych i społecznościowych.  

Z udziałem przedstawicieli firm okrętowych powołano również Radę Przedsiębiorców przy Wydziale IMiO, a w jej ramach platformę do wymiany poglądów i opinii - tak żeby dalsze działania podejmowane przez władze uczelni i wydziału wychodziły jeszcze bardziej naprzeciw potrzebom branży.

Zdaniem władz uczelni i Wydziału IMiO podejmowane obecnie działania przyczynią się do znaczącej poprawy warunków i efektów kształcenia akademickiego w zakresie okrętownictwa, na czym zyska nie tylko uczelnia, jej studenci, naukowcy i nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim polska gospodarka morska - której jak najlepsza kondycja jest jednym z najważniejszych priorytetów działalności Politechniki Gdańskiej.

 


Do tematu wrócimy.

Przypominamy, że swoje opinie na temat potrzeb i szans branży okrętowej, zmian w kształceniu akademickim, w formie pisemnej, podpisanych imieniem i nazwiskiem autora, i przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Państwa głosy w dyskusji będą sukcesywnie publikowane na PortalMorski.pl

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter