Inne

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonał przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym. 

W wyniku aktualizacji zostały sporządzone projekty map zagrożenia powodziowego (MZP) dla całego wybrzeża będącego w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w szczególności dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).

Projekty MZP zostały sporządzone dla następujących obszarów:

  • obszary szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
  • obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwsztormowego lub wału przeciwpowodziowego.

Dla powyższych obszarów wskazanych na MZP sporządzono projekty map ryzyka powodziowego (MRP).

Projekty MZP i MRP zostały udostępnione na stronie WWW

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo Wodne projekty MZP i MRP od strony morza przekazywane są Wodom Polskim na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego od strony rzek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z harmonogramem mapy opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostały przekazane do PGW Wody Polskie w dniu 20 grudnia 2019 roku. Komplet map zagrożenia powodziowego (od strony morza oraz od strony rzek) zostanie przekazany przez Wody Polskie do uzgodnienia z właściwymi wojewodami, a następnie mapy zostaną podane do publicznej wiadomości. Planowana publikacja map nastąpi w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Po opublikowaniu projekty MZP i MRP od strony morza opracowane w II cyklu planistycznym będą stanowić integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Do tego czasu projekty MZP i MRP stanowią jedynie materiał informacyjny niestanowiący źródła obowiązującego prawa. Aktualnie obowiązujące MZP i MRP (opracowane w I cyklu planistycznym) dostępne są na stronie BIP Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz na Hydroportalu ISOK.

rel (UMGdy

Mapy zagrożenia powodziowego
Mapy zagrożenia powodziowego - harmonogram

 

Mapy zagrożenia powodziowegoMapy zagrożenia powodziowego - harmonogram

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter